Javnobeležnička tarifa – cenovnik usluga javnih beležnika (notara) sa spiskom beležnika

Servis računara online zakazivanje

Javnobeležnička tarifa

Sl. glasnik RS br. 91/2014, 103/2014, 138/2014, 12/2016, 17/2017

Predmet

Član 1

Javnobeležničkom tarifom (u daljem tekstu: Tarifa) utvrđuje se nagrada za rad javnog beležnika i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljenim poslom javnog beležnika, način utvrđivanja vrednosti obavljenog posla i način obračunavanja iznosa nagrade i naknade troškova.

Nagrada za rad i naknada troškova

Član 2

Javnom beležniku pripada nagrada za rad i naknada troškova nastalih u vezi sa obavljanjem poslova u visini i na način određen ovom tarifom.

Prilikom obračunavanja nagrade za obavljeni posao, uzimaju se u obzir sve radnje povezane sa konkretnim preduzetim poslom, uključujući i pripremne poslove, kao što su: savetovanje sa strankom i drugim učesnicima u pravnom poslu, čitanje i obrazlaganje javnobeležničkih isprava i sl.

Način postupanja

Član 3

Prilikom obavljanja javnobeležničke delatnosti, javni beležnik postupa na način koji je ekonomski najpovoljniji za stranku, osim u slučaju kada stranka i nakon odgovarajuće pouke javnog beležnika zahteva drugačije postupanje.

3. ODREĐIVANJE NAGRADE

Osnov za određivanje nagrade

Član 4

Nagrada za obavljeni posao javnog beležnika određuje se:

  1. prema vrednosti predmeta pravnog posla ili radnje;
  2. u fiksnom iznosu;
  3. prema utrošenom vremenu za pripremu i obavljanje određene radnje.

Određivanje nagrade prema vrednosti pravnog posla

Član 5

Za sačinjavanje javnobeležničkih zapisa i obavljanje drugih javnobeležničkih poslova kod kojih je vrednost pravnog posla određena ili se može utvrditi, nagrada se određuje prema vrednosti tog pravnog posla. Osnov za određivanje vrednosti nagrade je stvarna tržišna vrednost stvari, odnosno prava koje je predmet pravnog posla, bez odbijanja dugova vezanih za tu stvar, odnosno pravo.

Izuzetno, javni beležnik može odrediti tržišnu vrednost bez obzira na vrednost koju je stranka ili drugi učesnik u poslu naveo kao vrednost predmeta pravnog posla, ako navedena vrednost ne odgovara tržišnoj vrednosti.

Tržišnu vrednost iz stava 2. ovog člana, javni beležnik utvrđuje na osnovu podataka nadležnih organa kao što je procena vrednosti Poreske uprave za konkretnu ili sličnu stvar, procenjene vrednosti osiguravajućih društava, cena postignutih u postupku javne prodaje i sl.

Nagrade u fiksnom iznosu

Član 6

Nagrade u fiksnom iznosu određuju se bez obzira na vrednost ili vreme potrebno za preduzimanje određene radnje.

Nagrade prema utrošenom vremenu

Član 7

Ako se nagrada za obavljeni javno beležnički posao ne može odrediti prema vrednosti predmeta niti u fiksnom iznosu, određuje se prema utrošenom vremenu.

Pri određivanju vremena potrebnog za pojedinačni javnobeležnički posao, pored vremena koje je potrebno za sastavljanje javnobeležničke isprave ili za drugi javnobeležnički posao, uzima se u obzir i vreme koje je javni beležnik utrošio za savetovanje sa strankom i drugim učesnicima, vreme za druge pripremne radnje i vreme odsustvovanja iz kancelarije, ako se posao obavlja izvan javnobeležničke kancelarije.

Utvrđivanje vrednosti posla prema sličnim poslovima

Član 8

Za poslove koje preduzima javni beležnik, a koji nisu opisani u Tarifi, nagrada se utvrđuje upoređivanjem sa sličnim poslovima čija je vrednost utvrđena ovom tarifom.

Pri vrednovanju, u obzir se uzimaju tarifni stavovi za slične radnje i utrošeno vreme, kao i druge odredbe ove tarife.

Način bodovanja za određivanje nagrade prema vrednosti pravnog posla

Član 9

Nagrada za posao javnog beležnika sa utvrđenim brojem bodova, određena je članom 21. ove tarife.

Nagrada za obavljeni posao javnog beležnika određuje se tako što se sabere broj bodova za pojedini posao javnog beležnika i pomnoži sa vrednošću boda.

Vrednost boda

Član 10

Vrednost boda iznosi 150 dinara bez PDV-a.

Obavezna primena Tarife

Član 11

Javni beležnik je dužan da primenjuje ovu tarifu u svakom pojedinačnom slučaju.

Dogovor o visini nagrade za rad javnog beležnika koji je u suprotnosti sa odredbama ove tarife ništav je, u kom slučaju javni beležnik čini disciplinski prestup.

Uvećanje nagrade

Član 12

Za posao koji javni beležnik na zahtev stranke ili iz opravdanih razloga obavi izvan utvrđenog radnog vremena ili neradnim danom, kao i izvan javnobeležničke kancelarije ima pravo na uvećanje nagrade, ukoliko drugačije nije određeno Tarifom.

Povereni poslovi

Član 13

Nagradu i naknadu troškova za obavljanje od suda poverenih postupaka ili radnji javni beležnik utvrđuje i obračunava primenom posebnih javnobeležničkih tarifa i ove tarife i naplaćuje ih od stranaka.

Za poverene postupke ili radnje, javnom beležniku je zabranjeno da se sporazumeva sa strankama o nagradi i naknadi troškova.

3. NAKNADA TROŠKOVA

Naknada materijalnih troškova

Član 14

Stranka je dužna naknaditi troškove za poštanske usluge, bankovne poslove uključujući i troškove otvaranja i korišćenja javnobeležničkog računa za stranke, fotokopiranje dokumentacije, izradu overenih prepisa za službenu upotrebu i druge izdatke u vezi sa poslom za koji je angažovala javnog beležnika.

Za isprave o pravnim poslovima i hipoteci stranka je dužna naknaditi javnom beležniku troškove iz stava 1. ovog člana u ukupnom iznosu od 4 boda, a za anekse isprava o pravnim poslovima i hipoteci, nasledničke izjave, punomoćja, saglasnosti supružnika i druge izjave u ukupnom iznosu od 2 boda.

Naknada putnih troškova

Član 15

Javni beležnik ima pravo na naknadu troškova prevoza, ako su ti troškovi povezani sa obavljanjem javnobeležničkog posla. Troškovi prevoza mu pripadaju u visini cene prevoza koji koristi.

Za upotrebu sopstvenog automobila, javnom beležniku pripada naknada u visini 25% od cene jednog litra goriva po svakom pređenom kilometru, pri čemu se kao važeća uzima cena na dan izdavanja računa.

Ako mora ostati na putu izvan grada gde mu se nalazi službeno sedište, duže od osam časova ili mora prenoćiti u hotelu, javni beležnik ima pravo na naplatu dnevnice i troškova hotelskog smeštaja. Dnevnica se obračunava u visini dnevnice sudije osnovnog suda.

Naknada drugih troškova

Član 16

Stranka je dužna da javnom beležniku nadoknadi troškove na ime sudske i administrativne takse, nagrade za veštačenje, procene, troškove prevođenja, kao i sve druge nužne troškove vezane za obavljanje javnobeležničkog posla.

Obaveza plaćanja nagrade i naknade

Član 17

Javni beležnik ima pravo na nagradu i naknadu troškova neposredno nakon obavljenog posla.

Nagrada za javnobeležnički posao, plaća se prema Tarifi koja je na snazi u vreme kada je javni beležnik obavio posao.

Oslobađanje od plaćanja nagrade i naknade

Član 17a

Od plaćanja nagrade i naknade troškova oslobođeni su Republika Srbija, državni organi i posebne organizacije, autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave i njihovi organi, ustanove osnovane od strane Republike Srbije, autonomnih pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave, kao i Crveni krst Srbije.

Lica koja subjektima iz stava 1. ovog člana poklanjaju svoju imovinu ili se u njihovu korist odriču prava svojine na nepokretnostima i pokretnim stvarima ili bez naknade ustupaju druga stvarna prava na nepokretnostima ili pokretnim stvarima ne plaćaju nagradu i naknadu troškova.

Plaćanje predujma

Član 18

Javni beležnik može zahtevati da mu stranka kod ugovaranja posla plati predujam za potrebne izdatke i troškove u visini od 50% od očekivane nagrade.

Ako predujam nije plaćen u roku koji se odredi, javni beležnik je dužan obaviti posao tek nakon isplate predujma.

Predaja dokumentacije i obračun

Član 19

Javni beležnik je dužan da preda stranci ili drugim učesnicima pravnog posla javnobeležničke isprave koje je sačinio, tek nakon što su nagrada i naknada troškova plaćeni u celosti.

Javni beležnik je dužan da stranci izda potvrdu, odnosno račun o plaćenoj nagradi i naknadi troškova.

Rešavanje spora mirnim putem

Član 20

Ako stranka nije saglasna sa nagradom i naknadom troškova koje je odredio javni beležnik, ona ili javni beležnik mogu zahtevati rešavanje spora mirnim putem kod nadležnog organa Javnobeležničke komore.

4 TARIFNI BROJEVI

Član 21

Ovom tarifom utvrđuju se sledeći tarifni brojevi:

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisa prema vrednosti predmeta pravnog posla

Tarifni broj 1.

Za sastavljanje javnobeležničke isprave u formi javnobeležničkog zapisa nagrada se utvrđuje prema vrednosti predmeta pravnog posla.

Kod sastavljanja javnobeležničkih isprava kada je predmet pravnog posla raspolaganje imovinom, deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, ugovor o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, razmena imovine, ustupanje i raspodela imovine za života ili sličan pravni posao, kao osnov za određivanje nagrade uzima se ukupna vrednost imovine koja je predmet pravnog posla.

Ako je predmet pravnog posla potraživanje, vrednost pravnog posla se određuje prema vrednosti glavnog potraživanja, bez sporednih potraživanja.

Kada je predmet pravnog posla zasnivanje hipoteke ili drugog založnog prava, kao osnov za određivanje nagrade uzima se iznos potraživanja koje se obezbeđuje, ako je ono niže od vrednosti založene stvari ili prava, bez sporednih potraživanja.

Ako je vrednost založene stvari ili prava niža od vrednosti obezbeđenog potraživanja, kao osnov za određivanje nagrade uzima se vrednost založene stvari ili prava. Vrednost potraživanja obezbeđenog jemstvom, određuje se prema visini preuzetog jemstva. Za promene u redosledu namirenja merodavna je vrednost potraživanja koje je obezbeđeno.

Vrednost stvarne službenosti na nepokretnosti određuje se prema vrednosti koju ta službenost ima za povlasno dobro.

Vrednost prava na davanje koje se ponavlja, utvrđuje se prema vrednosti svih davanja za vreme ukupnog ugovorenog perioda, ali najviše do iznosa koji odgovara zbiru vrednosti tih davanja za period od pet godina.

Kod ugovora o zakupu i podzakupu, vrednost se određuje prema jednogodišnjoj zakupnini, osim u slučaju kada se radi o zakupnom odnosu zaključenom na kraće vreme, u kom slučaju se vrednost određuje prema ukupnoj zakupnini.

Nagrada javnom beležniku koja se određuje u zavisnosti od vrednosti pravnog posla ili druge radnje, ako drugačije nije utvrđeno u drugim tarifnim brojevima, iznosi:

Vrednost pravnog posla u dinarima

Nagrada u bodovima

Od

Do

1

600.000

60

600.001

2.500.000

100

2.500.001

5.000.000

140

5.000.001

7.000.000

200

7.000.001

10.000.000

240

10.000.000

14.000.000

280

Za vrednost pravnog posla preko 14.000.000 dinara, za svakih započetih 1.000.000 dinara, nagrada se povećava za 10 bodova, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.

Nagradom iz ovog tarifnog broja, obuhvaćena je i nagrada za overu sačinjenog zapisa, kao i izdavanje otpravaka ako se oni izdaju neposredno po sačinjavanju zapisa.

Za sastavljanje ili solemnizaciju predugovora, dopune ugovora i raskida ugovora određuje se 50% nagrade po ovom tarifnom broju. Ako se kod istog javnog beležnika na osnovu predugovora sačini ugovor, nagrada za sačinjeni ili solemnizovani ugovor se umanjuje za nagradu naplaćenu za predugovor.

Za sastavljanje javnobeležničkog zapisa ugovora o poklonu u prvom naslednom redu između roditelja kao poklonodavca i deteta kao poklonoprimca, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Za sačinjavanje javnobeležničkog zapisa o ustanovljavanju prava službenosti javnom beležniku pripada nagrada u visini od 50% nagrade iz ovog tarifnog broja.

Za sastavljanje jednostrane izjave volje u pogledu stvarnih prava na nepokretnosti, osim založnih izjava, javnom beležniku pripada nagrada u iznosu od 20 bodova, bez obzira na vrednost nepokretnosti.

Za sačinjavanje jednostrane založne izjave javnom beležniku pripada nagrada u visini od 40% nagrade iz st. 9. i 10. ovog tarifnog broja, s tim što ukupna nagrada ne može iznositi više od 4.000 bodova.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničke isprave kada ne može da se utvrdi vrednost predmeta pravnog posla

Tarifni broj 2.

Za sastavljanje javnobeležničke isprave kada ne može da se utvrdi vrednost predmeta pravnog posla javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 100 bodova.

Izuzetno od stava 1. ovog tarifnog broja, za sastavljanje izjave o priznanju očinstva, izjave o saglasnosti sa priznatim očinstvom, izjave o pristanku na postupak biomedicinski potpomognutog oplođenja, popisu imovine, smrtovnice, isprave o prihvatanju nasledstva ili odricanju od nasledstva, ako je sačinjena posebno izvan ostavinske rasprave, kao i za sačinjavanje sporazuma roditelja o izmeni doprinosa za izdržavanje deteta, javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 20 bodova.

Izuzetno od stava 1. ovog tarifnog broja za sastavljanje izjava kojom se dozvoljava brisanje prava, izjava o isplati cene i druge slične izjave, javnom beležniku pripada nagrada u iznosu od 2 boda kada izjavu daje fizičko lice, odnosno 5 bodova kada izjavu daje pravno lice.

Nagrada za sastavljanje zaveštanja (testamenata)

Tarifni broj 3.

Za sastavljanje zaveštanja (testamenta) javni beležnik ima pravo na nagradu u visini od 100 bodova.

Nagrada za sastavljanje punomoćja

Tarifni broj 4.

Za sastavljanje punomoćja u obliku javnobeležničkog zapisa, za sastavljanje saglasnosti supružnika za raspolaganje nepokretnostima u obliku javnobeležničkog zapisa i za sastavljanje isprave o dozvoli upisa u nadležni katastar (intabulaciona dozvola) u obliku javnobeležničkog zapisa, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 30 bodova.

Za solemnizaciju isprava navedenih u stavu 1. ovog tarifnog broja, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 20 bodova.

Za sastavljanje punomoćja za preduzimanje pravnih poslova za koje nije predviđeno da se obavezno sačinjava u obliku javnobeležničkog zapisa javnom beležniku pripada nagrada u visini od 15 bodova.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkog zapisnika

Tarifni broj 5.

Za sastavljanje zapisnika sa osnivačke skupštine i druge skupštine akcionarskog društva koje ima više od 100 akcionara nagrada se određuje u visini od 150 bodova.

Za sastavljanje javnobeležničke isprave u vidu zapisnika sa sednice drugog organa privrednog društva, kada taj organ, u skladu sa zakonom kojim se uređuju privredna društva i opštim aktom tog društva odlučuje o pitanjima iz nadležnosti skupštine društva, nagrada se određuje u visini od 100 bodova.

Ako javni beležnik prisustvuje skupštini duže od dva sata, pripada mu dodatna nagrada za svaki započeti sat od 20 bodova.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničkih zapisnika o nastupanju činjenica

Tarifni broj 6.

Za sastavljanje javnobeležničkih zapisnika o nastupanju činjenica od kojih zavisi punovažnost i obaveza ispunjenja pravnih poslova, ili nastupanje pravnog dejstva izjava koje, na osnovu zakona kojim se uređuje javno beležništvo, imaju ili mogu imati oblik javnobeležničkog zapisnika, nagrada se određuje na osnovu vrednosti predmeta službene radnje i iznosi 50% nagrade iz Tarifnog broja 1. ove tarife.

Za utvrđivanje drugih činjenica, radnji i izjava o kojima se sastavljaju javnobeležnički zapisnici, a za koje se ne može utvrditi vrednost predmeta službene radnje, nagrada se određuje u zavisnosti od vremena potrebnog za sastavljanje.

Nagrada za sastavljanje javnobeležničke potvrde

Tarifni broj 7.

Za izdavanje potvrde da je određeno lice u životu, nagrada iznosi 3 boda.

Za izdavanje potvrde da je isprava koja se po zakonu mora podneti na uvid, podneta na uvid ovlašćenom licu u prisustvu javnog beležnika, nagrada iznosi 10 bodova.

Za izdavanje potvrde da je izjava volje koja se po zakonu mora saopštiti određenom licu u prisustvu javnog beležnika bila i saopštena, nagrada iznosi 10 bodova.

Za izdavanje potvrde o protestu menice ili čeka, prema odredbama zakona koji uređuje menicu, odnosno ček, ako je protest podigao javni beležnik ili stranka nagrada iznosi 20 bodova.

Za izdavanje drugih potvrda određenih zakonom, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 10 bodova.

Nagrada za overu potpisa na nejavnoj ispravi

Tarifni broj 8.

Nagrada javnog beležnika za overu potpisa na nejavnoj ispravi kojom se potvrđuje da su stranke pravnog posla ili stranke koje daju izjavu svojeručno potpisale ili svojeručno stavile otisak prsta, iznosi 2 boda po jednom potpisu i na jednom primerku javnobeležničke isprave.

Ako se overava potpis lica kao zastupnika pravnog lica, pored nagrade iz stava 1. ovog tarifnog broja, javnom beležniku pripada i nagrada u visini od 5 bodova po svakom takvom potpisu.

Overavanje nejavne isprave (solemnizacija)

Tarifni broj 9.

Za overavanje nejavne isprave kada javni beležnik overom daje nejavnoj ispravi pravnu snagu javne isprave (solemnizacija) nagrada se određuje u visini od 60% nagrade iz Tarifnog broja 1. ove tarife.

Overa prepisa ili fotokopije isprave

Tarifni broj 10.

Nagrada za overu prepisa ili fotokopije jedne javne ili nejavne isprave iznosi 2 boda za svaku stranicu.

Oslobođenje od plaćanja nagrade za overu potpisa i prepisa ili fotokopije i umanjenje nagrade za overu prepisa ili fotokopije

Tarifni broj 10a

Nagrada za overu potpisa i prepisa ili fotokopije ne plaća se za sledeće akte:

a) koji se koriste za ostvarivanje prava iz obaveznog socijalnog osiguranja, socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite i zaštite civilnih invalida rata, odnosno prava u skladu sa propisima kojima se uređuje finansijska podrška porodici sa decom, kao i za akte u pokrenutom postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja;

b) koji se odnose na upis u predškolske ustanove obrazovanja i vaspitanja, ustanove osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja, kao i za prvi upis u visokoškolske ustanove;

v) koje nezaposlenim licima treba da posluže za zasnivanje radnog odnosa i ostvarivanje prava po tom osnovu.

Izbegla i prognana lica sa teritorije bivše SFRJ i raseljena lica sa teritorije APKM, na osnovu odgovarajućih isprava kojima dokazuju svoj status, u roku od šest meseci od izdavanja originala, nagradu za overu prepisa ili fotokopije, plaćaju u iznosu umanjenom za 70% od nagrade utvrđene ovom tarifom.

Overa prevoda

Tarifni broj 11.

Nagrada za overu prevoda, ako je javni beležnik, koji ima svojstvo sudskog prevodioca, utvrdio tačnost prevoda, iznosi 4 boda.

Overa odluke organa upravljanja pravnog lica

Tarifni broj 12.

Overa odluke organa upravljanja pravnog lica, koja je doneta na sednici na kojoj javni beležnik nije vodio zapisnik, nagrada se određuje u visini od 70 bodova.

Izdavanje ponovnih otpravaka i prepisa javnobeležničkih isprava, uvid u izvornik i izdavanje potvrde o postojanju izvornika javnobeležničke isprave

Tarifni broj 13.

Za izdavanje ponovnog otpravka ili prepisa javnobeležničke isprave nagrada se određuje u fiksnom iznosu, i to:

– za izdavanje dodatnog otpravka, prepisa ili solemnizovanog primerka javnobeležničke isprave, a prilikom sačinjavanja javnobeležničke isprave, nagrada se određuje u iznosu od 10 bodova za isprave koje sadrže pravne poslove ili konstituisanje hipoteke, odnosno u iznosu od 5 bodova za isprave koje sadrže nasledne izjave, punomoćja, saglasnosti i druge izjave;

– za izdavanje naknadnog prepisa javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 1,5 bodova po stranici.

Za dozvolu da se izvrši uvid u izvornik javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 5 bodova.

Za izdavanje potvrde o postojanju izvornika javnobeležničke isprave, nagrada iznosi 5 bodova.

Javnobeležnički depozit

Tarifni broj 14.

Za preuzimanje, čuvanje, predaju novca, hartija od vrednosti, dragocenosti i dr. (u daljem tekstu: depozit), uključujući i izdavanje javnobeležničke potvrde, nagrada se obračunava u visini od 2% od vrednosti depozita, godišnje, a ako je depozit na mesečnom nivou tada je mesečni iznos nagrade 0,25%, s tim da visina nagrade ne može biti manja od 100 bodova. Nagrada se obračunava za svaku započetu godinu, odnosno mesec unapred.

Ako se vrednost stvari iz stava 1. ovog tarifnog broja ne može proceniti po njihovoj prirodi, izvršiće se procena od strane veštaka na trošak deponenta.

Preuzimanje, čuvanje i predaja isprava

Tarifni broj 15.

Za preuzimanje isprava na čuvanje i sastavljanje javnobeležničke potvrde o preuzimanju isprave, javnom beležniku pripada nagrada u visini od 40 bodova.

Nagrada se obračunava za svaku godinu unapred, a započeta godina računa se kao cela.

Drugi poslovi

Tarifni broj 16.

Ako javni beležnik na traženje stranke sačini nacrt neke javnobeležničke isprave, javnom beležniku pripada 50% nagrade predviđene za sastavljanje te isprave kao javnobeležničke isprave.

Ako javni beležnik u roku od godinu dana izvrši sastavljanje javnobeležničke isprave na osnovu nacrta koji je on sačinio u skladu sa stavom 1. ovog tarifnog broja, u nagradu za sačinjavanje takve isprave se uračunava nagrada plaćena za izradu nacrta.

Određivanje nagrade prema utrošenom vremenu

Tarifni broj 17.

Nagrada prema utrošenom vremenu, ako se nagrada za obavljeni javno beležnički posao ne može odrediti prema vrednosti predmeta niti u fiksnom iznosu, iznosi 20 bodova, za svaki započeti sat rada, ako ovom tarifom nije drugačije propisano.

Uvećanje nagrade

Tarifni broj 18.

Za posao koji javni beležnik na zahtev stranke u hitnim slučajevima, odnosno u slučaju neodložne potrebe, obavi izvan utvrđenog radnog vremena ili neradnim danom i praznikom, nagrada utvrđena ovom tarifom uvećava se za 20 bodova za svaki započeti sat, ali ne više od 150 bodova.

Za posao koji, na zahtev stranke, javni beležnik obavi izvan javnobeležničke kancelarije, nagrada se povećava za 15 bodova za prvi započeti sat odsustva iz kancelarije, a za svaki sledeći započeti sat za 10 bodova ako drugačije nije određeno ovom tarifom.

Ako se javnobeležnička isprava sastavlja za više od dve stranke, nagrada se uvećava za 10 bodova za treću i svaku narednu stranku, ali najviše 50% utvrđene nagrade.

Ako u sastavljanju javnobeležničke isprave učestvuju pozvani svedoci, drugi javni beležnik, prevodioci ili tumači, nagrada se uvećava za 10 bodova za svako od tih lica.

Umanjenje nagrade

Tarifni broj 19.

Obaveze plaćanja nagrade u punom iznosu oslobođena su lica sa invaliditetom, deca bez roditeljskog staranja i lica koja su primaoci socijalne pomoći, na osnovu prethodno podnete dokumentacije na uvid javnom beležniku.

Oslobođenje plaćanja nagrade za lica iz stava 1. ovog tarifnog broja iznosi 50% od nagrade utvrđene ovom tarifom.

5. ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu

Član 22

Ova tarifa stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Izmene i dopune Javnobeležničke tarife

Sl. glasnik RS br. 138/2014

Član 3

Ova tarifa stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

Samostalni član Izmena i dopuna Javnobeležničke tarife

Sl. glasnik RS br. 17/2017

Član 4

Ove izmene i dopune Javnobeležničke tarife stupaju na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje