TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

Servis računara online zakazivanje

TEHNOLOŠKI VIŠAK – Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa

Pročitaj i :

 1. Nacionalna služba za zapošljavanje – novčana naknada i druga prava za slučaj nezaposlenosti
 2. TEHNOLOŠKI VIŠAK – Prava zaposlenog posle prestanka radnog odnosa – propisi i mišljenja
 3. TEHNOLOŠKI VIŠAK – model obračuna otpremnine

Sadržaj ovog članka :

 1. Postupak i način ostvarivanja prava zaposlenog kome prestaje radni odnos
 2. Modeli otkaza ugovora o radu i rešenja o prestanku radnog odnosa

Zaposleni kome prestane radni odnos iz razloga koji propisuje član 67. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti ima određena prava i to :

A)  Pravo na novčanu naknadu koja se ostvaruje kod Nacionalne službe za zapošljavanje

Rok za podnošenje zahteva i početak ostvarivanja prava na novčanu naknadu 

Novčana naknada pripada nezaposlenom od prvog dana od dana prestanka osiguranja, ako se prijavi i podnese zahtev Nacionalnoj službi za zapošljavanje u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja.

Nezaposlenom koji podnese zahtev Nacionalnoj službi po isteku 30 dana od dana prestanka radnog odnosa ili prestanka osiguranja, novcana naknada pripada samo za preostalo vreme prema utvrdenoj dužini trajanja prava na novcanu naknadu.

Pravo na novcanu naknadu nema nezaposleni koji podnese zahtev po isteku vremena za koje mu pravo na novcanu naknadu pripada.

U rok se ne računa vreme za koje je nezaposleni po propisima o zdravstvenom osiguranju bio privremeno sprecen za rad.

Visina i dužina trajanja prava na novčanu naknadu

 1. Osnovica za utvrđivanje visine novčane naknade je prosečna zarada, odnosno plata ili naknada zarade nezaposlenog u skladu sa zakonom u poslednjih šest meseci koji prethode mesecu u kojem je prestao radni odnos, odnosno osiguranje.
 2. Novčana naknada utvrđuje se u visini od 50% od osnovice ali ona ne može biti viša od 160% niti niža od 80% propisane minimalne zarade za mesec u kojem se vrši isplata novčane naknade. Novčana naknada se isplaćuje za mesec koji prethodi mesecu u kojem se vrši isplata. Utvrđen iznos novčane naknade predstavlja istovremeno i penzijsku osnovicu na koju se obračunavaju porezi i doprinosi koje plaća Nacionalna služba za zapošljavanje. Iznos novčane naknade koji čini osnovicu za obračun doprinosa, umanjuje se za iznos doprinosa obračunatog po važećim stopama i taj umanjeni iznos isplaćuje se korisniku novčane naknade.
 3. Trajanje prava na novčanu naknadu zavisi od dužine staža osiguranja nezaposlenog i iznosi :
  • tri meseca, ako ima staž osiguranja od jedne do pet godina;
  • šest meseci, ako ima staž osiguranja od pet do 15 godina;
  • devet meseci, ako ima staž osiguranja od 15 do 25 godina;
  • dvanaest meseci, ako ima staž osiguranja duži od 25 godina.

Godinom staža osiguranja smatra se navršenih 12 meseci za koje je obveznik doprinosa bio obavezno osiguran. Izuzetno, novčana naknada pripada nezaposlenom u trajanju od 24 meseca, ukoliko nezaposlenom do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine.

Isplata novčane naknade u jednokratnom iznosu može da se izvrši na zahtev nezaposlenog radi samozapošljavanja. Najčešći slučaj je da nezaposleni registruje preduzetničku delatnost kod Agencije za privredne registre i da zatraži jednokratnu isplatu novčane naknade koja se vrši prema aktu Nacionalne službe.

Obaveza korisnika novčane naknade je da se lično javlja Nacionalnoj službi radi obaveštavanja o mogućnostima i uslovima zaposlenja i posredovanja u zapošljavanju svakih 30 dana, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja.

Isplata novčane naknade se nastavlja za vreme:

 1. trajanja dodatnog obrazovanja i obuke, u skladu sa individualnim planom zapošljavanja;
 2. privremene sprečenosti za rad, ali ne duže od 30 dana od dana nastanka privremene sprečenosti;
 3. porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada zbog posebne nege deteta.

Obustavljanje isplate i prestanak prava

Obustavljanje isplata novčane naknade vrši se za vreme za koje miruju prava po osnovu nezaposlenosti, i to:

 1. trajanja ugovora o obavljanju privremenih i povremenih poslova;
 2. odsluženja ili dosluženja vojnog roka;
 3. izdržavanja kazne zatvora, izrečene mere bezbednosti, vaspitne ili zaštitne mere, u trajanju do šest meseci;
 4. boravka u inostranstvu u slučaju kada je nezaposleni ili njegov bračni drug upućen na rad u inostranstvo u okviru međunarodno-tehničke ili prosvetno-kulturne saradnje u diplomatska, konzularna i druga predstavništva.

Po prestanku navedenih razloga  nezaposleni ostvaruje pravo na isplatu novčane naknade za preostalo vreme za koje je priznato pravo na novčanu naknadu ako se prijavi i podnese zahtev za ostvarivanje prava u roku od 30 dana.

Prestanak prava na isplatu novčane naknade nezaposlenom nastaje ako:

 1. se briše sa evidencije, u skladu sa zakonom;
 2. prestane da se vodi evidencija o nezaposlenom, u skladu sa zakonom;
 3. ne obavesti Nacionalnu službu u roku od pet dana o promeni koja je uslov ili osnov za sticanje, ostvarivanje ili prestanak prava na novčanu naknadu;
 4. se od strane nadležnog organa utvrdi da radi kod poslodavca bez ugovora o radu ili ugovora o privremenim i povremenim poslovima;
 5. podnese zahtev za prestanak prava. 

Nezaposleni kome je prestalo pravo na novčanu naknadu može da ostvari ovo pravo ako ponovo ispuni uslove za sticanje prava na novčanu naknadu, s tim što mu se u staž osiguranja ne uračunava staž za koji je već ostvario novčanu naknadu.

Nezaposlenom kome je prestalo pravo na novčanu naknadu zbog zasnivanja radnog odnosa ili započinjanja osiguranja po drugom osnovu, pre isteka vremena za ostvarivanje tog prava, nastavlja se pravo na novčanu naknadu za preostalo vreme u utvrđenom iznosu, ako ponovo postane nezaposlen i ako je to za njega povoljnije.

B)   Pravo na zdravstvenu zaštitu, penzijsko i invalidsko osiguranje

Pravo na na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje korisnik ima za vreme ostvarivanja prava na novčanu naknadu a doprinosi za zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje su sadržani u novčanoj naknadi i plaćaju se na teret lica koje prima novčanu naknadu. TO ZNAČI DA ZA VREME DOK PRIMA NOVČANU NAKNADU KORISNIKU TEČE RADNI STAŽ I IMA PRAVO NA OVERU ZDRAVSTVNE KNJIŽICE.

Osnovica na koju se plaćaju doprinosi je iznos novčane naknade a obračun i uplatu doprinosa za osiguranje vrši Nacionalna služba za zapošljavanje.

Važno je napomenuti da i članovi porodice korisnika novčane naknade imaju pravo na zdravstveno osiguranje ako nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

*******************************************

Dokumentacija koju treba pripremiti za ostvarivanje prava :

 1. Fotokopija lične karte,
 2. Dokaz o stručnoj spremi ili osposobljenosti – fotokopija (svedočanstvo, diploma ili uverenje – original dokumenata na uvid),
 3. Akt o prestanku radnog odnosa (rešenje o prestanku radnog odnosa, akt o otkazu ugovora o radu) ,
 4. Zaključena radna knjižica i fotokopija radne knjižice (ukoliko lice ima staž ostvaren u inostranstvu prilaže dve fotokopije radne knjižice),
 5. Zaposleni koji nemaju zaključenu radnu knjižicu , a isto je u nadležnosti Fonda PIO mogu priložiti dokaz o prijavi i odjavi na obavezno penzijsko i invalidsko osiguranje ( kopija obrasca M-3A),
 6. Potvrda o zaradi (bruto zarada – zarada koja sadrži i doprinose na teret zaposlenog, za šest meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos)
 7. Dokaz o penzijskom stažu koji nije staž osiguranja za slučaj nezaposlenosti (beneficirani staž, staž u inostranstvu, staž u vojsci u drugim republikama, staž po osnovu produženog osiguranja, poseban penzijski staž po osnovu trećeg deteta i staž po osnovu učešća u ratnim zbivanjima u dvostrukom trajanju),
 8. Dokaz o periodima osiguranja iz matične evidencije Republičkog fonda penzijskog i invalidskog osiguranja za lica kojima do ispunjavanja prvog uslova za ostvarivanje prava na penziju nedostaje do dve godine

************************************************

MODEL OTKAZA UGOVORA O RADU – Tehnološki višak

Na osnovu člana 192. stav 1. tačka 1. a u vezi sa članom 179. stav 1. stav 5. tačka 1. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24,61/2005; 54/2009; 54/2009, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca  „_“ dana __. 201_. godine donosi

O t k a z

Ugovora o radu zaposlenog-e

 1. Zaposlenom/zaposlenoj __ se otkazuje Ugovor o radu br. _ od __ kod  poslodavca „_“ sa danom __.201_. godine zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova koje je radnik-ca obavljao-la u .
 2. Zaposlenom/zaposlenoj, u skladu sa članom 186. Zakona o radu Srbije, biti isplaćena zarada, naknada zarade i druga primanja koje je radnik-ca ostvario/la do dana prestanka radnog odnosa.
 3. Zaposlenom/zaposlenoj __ prestaje radni odnos poslodavca  „_“ sa danom __. 201_. godine zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova koje je zaposleni/zaposlena obavljao-la.
 4. Zaposleni/zaposlena je upoznat-a da radi ostvarivanja prava za vreme privremene nezaposlenosti ima pravo da se prijavi nadležnoj zajednici za zapošljavanje najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa radi ostvarivanja prava po osnovu nezaposlenosti.
 5. Zaposlenom će se na osnovu ovog otkaza uručiti rešenje o prestanku radnog odnosa.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena kod poslodavca  „_“ utvrđeno je da je prestala potreba za radom imenovanog-e zbog ekonomskih i organizacionih promena odnosno smanjenja obima posla i promene organizacije rada u „__“.

Na osnovu napred navedenog doneto je rešenje kao u dispozitivu.

                                                                                           Ovlašćeno lice

                                                                              ________________________

Primio/la ___.201_. god.

Zaposleni /zaposlena

________________________

*******************************************

 Na osnovu člana 192. stav 1. tačka 1. a u vezi sa članom 179. stav 1. stav 5. tačka 1.  Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24,61/2005; 54/2009; 54/2009, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca  „_“ dana __. 201_. godine donosi

REŠENJE

o prestanku radnog odnosa

 1.  Zaposlenom/zaposlenoj __ prestaje radni odnos kod poslodavca  „_“ sa danom __. 201_. godine zbog prestanka potrebe za obavljanjem poslova koje je obavljao-la.
 2. Zaposlenom/zaposlenoj će, u skladu sa članom 186. Zakona o radu Srbije, biti isplaćena zarada, naknada zarade i druga primanja koje je radnik-ca ostvario/la do dana prestanka radnog odnosa.
 3. Zaposlenom/zaposlenoj je, u skladu sa članom 158. Zakona o radu Srbije, isplaćena otpremnina u iznosu od ___ dinara obzirom da radnik prema evidenciji iz radne knjižice ima __ godina radnog staža (⅓ zarade za svaku navršenu godinu rada u radnom odnosu kod poslodavca). Osnovica za obračun otpremnine je utvrđena prema  prosečnoj mesečnoj zaradi zaposlenog-e  koja mu-joj je isplaćena za poslednja tri meseca koja prethode mesecu u kojem se isplaćuje otpremnina a u skladu sa članom 159.  Zakona o radu Srbije.

O B R A Z L O Ž E NJ E

Na osnovu tehnoloških, ekonomskih i organizacionih promena kod poslodavca  „_“  utvrđeno je da je prestala potreba za radom imenovanog-e  zbog ekonomskih i organizacionih promena odnosno smanjenja obima posla i promene organizacije rada. Na osnovu napred navedenog doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku:

Protiv ovog rešenja zaposleni zaposleni/zaposlena može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 60 dana od dana dostavljanja rešenja o prestanku radnog odnosa.

                                                                                           Ovlašćeno lice

                                                                              ________________________

Primio/la rešenje ___.201_. god.

Primio/la radnu knjižicu ___.201_. god.

Zaposleni /zaposlena

________________________

*******************************************

PRIZNANICA

 Ovim priznajem da sam dana __ primio-la iznos od _____ dinara (i slovima __) naime otpremnine koja mi pripada prema članu 158. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik Srbije 24,61/2005; 54/2009, 32/2013, 75/2014) i izjavljujem da prema  poslodavcu  „_“ po ovom osnovu nemam više nikakvih novčanih potraživanja.

U ___ dana ___ 201_ godine

                                                                                             Zaposleni/a

                                                                      ___________________________

 

Servis računara online zakazivanje