Poslodavac ima obavezu posebne zaštite zaposlenih osoba sa invaliditetom

Servis računara online zakazivanje

Poslodavac ima obavezu posebne zaštite zaposlenih osoba sa invaliditetom

„Članom 12. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da zaposlena osoba sa invaliditetom ima pravo na posebnu zaštitu, u skladu sa Zakonom.

Dalje, čl. 101. i 102. Zakona utvrđeno je da je poslodavac dužan da zaposlenom – osobi sa invaliditetom obezbedi obavljanje poslova prema radnoj sposobnosti, u skladu sa Zakonom. Ukoliko zaposleni odbije da prihvati obavljanje poslova prema radnoj sposobnosti, poslodavac može da otkaže ugovor o radu. Takođe, ukoliko poslodavac ne može zaposlenom da obezbedi odgovarajući posao prema radnoj sposobnosti, zaposleni se smatra viškom u smislu člana 179. stav 5. tačka 1) Zakona.

Dakle, zaposlenom – osobi sa invaliditetom poslodavac je dužan da prvo obezbedi odgovarajući posao, kao i da primeni druge mere rešavanja viška zaposlenih (prekvalifikacija, dokvalifikacija i sl.), pa tek kao krajnju meru može otkazati ugovor o radu u skladu sa članom 179. stav 5. tačka 1) Zakona.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-72/2015-02 od 05.02.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje