Posebna zaštita zaposlenih koji imaju zdravstvene smetnje

Servis računara online zakazivanje

Posebna zaštita zaposlenih koji imaju zdravstvene smetnje

U članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za njegovu okolinu.

Poslodavac je dužan da postupi po nalazu i mišljenju nadležnog zdravstvenog organa i zaposlenog premesti na poslove koji odgovaraju njegovom zdravstvenom stanju.

Poslodavac je dužan da razmotri sve mogućnosti premeštaja zaposlenog na drugi odgovarajući posao za koji zaposleni ispunjava propisane uslove i koji odgovara njegovom zdravstvenom stanju utvrđenom od nadležnog zdravstvenog organa.

Ako, međutim, poslodavac ne može zaposlenog da premesti na druge odgovarajuće poslove prema njegovoj stručnoj spremi i zdravstvenim sposobnostima, može da ga proglasi viškom, odnosno da mu, shodno odredbama člana 179. stav 5. tačka 1) Zakona, otkaže ugovor o radu uz isplatu otpremnine u skladu sa čl. 158. i 159. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-68/2015-02 od 02.02.2015. godine

 

Servis računara online zakazivanje