Olakšice za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Servis računara online zakazivanje

Zakonske odredbe o olakšicama za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

ZAKON O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA

Sl. glasnik RS br. 24/2001, 80/2002, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015

Poreska olakšica za zapošljavanje novih lica i lica sa invaliditetom

Član 21v

Poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu za novozaposleno lice, isplaćenu zaključno sa 30. junom 2016. godine.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Poresku olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenog poreza iz stava 1. ovog člana, i to:

 • 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
 • 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
 • 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Povraćaj plaćenog poreza iz stava 6. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa zakonom kojim se uređuju doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica nema pravo da za to lice ostvari poresku olakšicu iz ovog člana.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za hartije od vrednosti, Fiskalni savet, Republička radiodifuzna agencija, Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Član 21g

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, oslobađa se obaveze plaćanja obračunatog i obustavljenog poreza iz zarade tog lica, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa.

Novozaposlenim licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Novozaposlenim licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Poresku olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Poslodavci koji za određeno lice koriste ili su koristili olakšicu kod plaćanja poreza na zarade po drugom pravnom osnovu u skladu sa odgovarajućim propisom, ne mogu za isto lice ostvarivati poresku olakšicu iz ovog člana.

Način i postupak primene odredaba ovog člana bliže uređuje ministar.

************************

ZAKON O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

Sl. glasnik RS br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011,
7/2012, 8/2013, 47/2013, 108/2013, 6/2014, 57/2014, 68/2014, 5/2015

Član 45

Poslodavac – pravno lice, odnosno preduzetnik koji zaposli novo lice ima pravo na povraćaj dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30. junom 2016. godine.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje i koje je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarivalo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja.

Novozaposlenim licem iz stava 1. ovog člana ne smatra se lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi, da nije prestao da postoji, bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Povezano lice, u smislu ovog zakona, je lice koje se smatra povezanim licem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica.

Olakšicu iz stava 1. ovog člana može ostvariti poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine.

Olakšicu iz stava 1. ovog člana može da koristi i poslodavac koji započne obavljanje delatnosti posle 31. marta 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 1. ovog člana, i to:

 • 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
 • 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 10, a najviše sa 99 novozaposlenih lica;
 • 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje 100 novozaposlenih lica.

Zbir iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac ima pravo na povraćaj prema stavu 7. ovog člana i iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac nema pravo na povraćaj, predstavlja iznos ukupno plaćene obaveze doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Povraćaj plaćenih doprinosa iz stava 7. ovog člana vrši se u skladu sa zakonom kojim se uređuju poreski postupak i poreska administracija, u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

Poslodavac koji za određeno lice koristi bilo koju vrstu podsticaja u skladu sa odgovarajućim propisom, osim u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dohodak građana, po osnovu zasnivanja radnog odnosa tog lica nema pravo da za to lice ostvari olakšicu iz ovog člana.

Olakšicu iz ovog člana ne mogu ostvariti državni organi i organizacije, Zaštitnik građana, Poverenik za zaštitu ravnopravnosti, Državna revizorska institucija, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Agencija za borbu protiv korupcije, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki, Komisija za zaštitu konkurencije, Komisija za hartije od vrednosti, Fiskalni savet, Republička radiodifuzna agencija, Agencija za energetiku Republike Srbije i druge javne agencije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici, odnosno korisnici javnih sredstava.

Član 45b

Poslodavac koji na neodređeno vreme zaposli lice sa invaliditetom u skladu sa zakonom koji uređuje sprečavanje diskriminacije lica sa invaliditetom, za koje odgovarajućom pravno-medicinski validnom dokumentacijom dokaže invalidnost, oslobađa se obaveze plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje koji se plaćaju na osnovicu, odnosno na teret sredstava poslodavca, za period od tri godine od dana zasnivanja radnog odnosa tog lica.

Novozaposlenim licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana smatra se lice sa kojim je poslodavac zaključio ugovor o radu u skladu sa zakonom koji uređuje rad i koje je prijavio na obavezno socijalno osiguranje kod nadležnih organizacija za obavezno socijalno osiguranje.

Novozaposlenim licem sa invaliditetom iz stava 1. ovog člana neće se smatrati lice koje je pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je osnivač ili povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa.

Oslobođenje od plaćanja doprinosa iz ovog člana ne mogu ostvarivati državni organi i organizacije, javna preduzeća, javne službe i drugi direktni ili indirektni budžetski korisnici.

Poslodavci koji za određeno lice koriste ili su koristili oslobođenje od plaćanja doprinosa po drugom pravnom osnovu u skladu sa odgovarajućim propisom, ne mogu za isto lice ostvarivati oslobođenje od plaćanja doprinosa iz ovog člana.

Nacionalna služba za zapošljavanje plaća doprinos za novozaposlena lica sa invaliditetom za koje je poslodavac ostvario olakšicu u skladu sa stavom 1. ovog člana.

Način i postupak primene odredaba ovog člana sporazumno uređuju ministar nadležan za poslove finansija, ministar nadležan za poslove rada, zapošljavanja i socijalne politike i ministar nadležan za poslove zdravlja.

************************

PORESKA UPRAVA

 KORISNIČKO UPUTSTVO  O NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA POVRAĆAJ DELA PLAĆENIH POREZA I DOPRINOSA PO ODBITKU ZA NOVOZAPOSLENE RADNIKE

Ovo Uputstvo namenjeno je poreskim obveznicima – poslodavcima kao objašnjenje postupka ostvarivanja prava na povraćaj dela plaćenih poreza i doprinosa za novozaposlena lica.

 1. PRAVNI OKVIR
 • Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl. glasnik RS“, br. 80/2002, 84/2002- ispravka, 23/2003- ispravka, 70/2003, 55/2004, 61/2005,85/2005 – dr. zakon, 62/2006- dr. zakon, 61/2007, 20/2009, 72/2009- dr. zakon, 53/2010, 101/2011, 2/2012- ispravka, 936/2012, 47/2013 i 108/2013 – u daljem tekstu: ZPPPA);
 • Zakon o porezu na dohodak građana (“Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006- ispravka, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 4/2011, 50/2011, 91/2011, 7/2012, 93/2012, 114/2012, 8/2013, 47/2013, 48/2013- ispravka i 108/13, 57/14 – u daljem tekstu: Zakon);
 • Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (“Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 52/2011, 101/2011, 7/2012, 8/2013, 47/201, 108/2013, 57/14 – u daljem tekstu: Zakon o doprinosima);
 • Pravilnik o poreskoj prijavi za porez po odbitku (“Sl. glasnik RS“ br.74/13 i 118/13- u daljem tekstu Pravilnik);

Članom 21v Zakona i članom 45. Zakona o doprinosima propisano je da poslodavac koji zaposli novo lice ima pravo za povraćaj dela plaćenog poreza na zaradu i dela plaćenih doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, na teret zaposlenog i na teret poslodavca, po osnovu zarade (u daljem tekstu: pravo na povraćaj) za novozaposleno lice, isplaćene zaključno sa 30.06.2016. godine. Ovo pravo primenjuje se od 1. jula 2014. godine.

Poslodavac ima pravo na povraćaj ako su ispunjeni svi sledeći uslovi:

 • poslodavac je pravno lice koje se ne finansira iz budžeta, predstavništvo, odnosno ogranak stranog pravnog lica ili preduzetnik;
 • poslodavac je zasnivanjem radnog odnosa sa novozaposlenim licem povećao broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih na dan 31. marta 2014. godine, ili je povećao broj zaposlenih u odnosu na dan osnivanja, ako je osnovan posle 31. marta 2014. godine;
 • novozaposleno lice:
 • ima ugovor o radu na određeno ili neodređeno vreme sa poslodavcem u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi, a koji je zaključen u periodu od 1. jula 2014. godine i kasnije;
 • je poslodavac prijavio za obavezno socijalno osiguranje kod nadležne organizacije za obavezno socijalno osiguranje;
 • je pre zasnivanja radnog odnosa kod Nacionalne službe za zapošljavanje bilo bez prekida prijavljeno kao nezaposleno najmanje šest meseci, a lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca, i za to vreme nije ostvarilo bilo koju vrstu prihoda po osnovu radnog angažovanja;
 • nije pre zasnivanja radnog odnosa bilo zaposleno kod poslodavca koji je povezano lice sa poslodavcem kod koga zasniva radni odnos, odnosno kod poslodavca koji bi da nije prestao da postoji bio povezano lice sa poslodavcem kod koga novozaposleno lice zasniva radni odnos, nezavisno od toga da li je postojao prekid radnog odnosa, pri čemu se pod povezanim licem smatra lice koje se smatra povezanim licem u smislu zakona kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica

4)   poslodavac je u skladu sa propisima koji uređuju poreze po odbitku podneo poresku prijavu PPP-PD u kojoj je iskazao zaradu, odnosno naknadu zarade novozaposlenog lica i platio sve pripadajuće obaveze za porez po odbitku.

Ako su kumulativno ispunjeni gore navedeni uslovi, poslodavac ima pravo na povraćaj i to:

 • 65% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje jednim, a najviše sa devet novozaposlenih lica;
 • 70% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje deset, a najviše sa devedeset devet novozaposlenih lica;
 • 75% ako je zasnovao radni odnos sa najmanje sto novozaposlenih lica.

Zbir iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac ima pravo na povraćaj i iznosa plaćenog doprinosa za koji poslodavac nema pravo na povraćaj, predstavlja iznos ukupno plaćene obaveze doprinosa po osnovu zarade za novozaposleno lice.

Povraćaj plaćenih doprinosa vrši se u skladu sa Zakonom o poreskom postupku i poreskoj administraciji u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva za povraćaj nadležnom poreskom organu.

 1. PODNOŠENJE PRIJAVE ZA POREZ PO ODBITKU ZA KOJU SE MOŽE PODNETI ZAHTEV ZA POVRAĆAJ

Pre podnošenja zahteva za povraćaj poslodavac treba da podnese prijavu PPP-PD u kojoj će iskazati podatke samo za novozaposlena lica za koja će tražiti povraćaj i da plati obračunati porez po odbitku u skladu sa propisima koji uređuju poreze po odbitku.

U obrazcu PPP-PD u kojoj iskazuje podatke za novozaposlena lica za koja će tražiti povraćaj, prihode iskazuje pod ŠVP koja na poziciji olakšice ima oznaku 08, 09 ili 10, i to

1) za zaradu:

OVP OL B OVP OL B OVP OL B OVP OL B OVP OL B Pravo na povraćaj
101 08 0 101 08 1 101 08 2 101 08 3 101 08 4 65%
101 09 0 101 09 1 101 09 2 101 09 3 101 09 4 70%
101 10 0 101 10 1 101 10 2 101 10 3 101 10 4 75%
102 08 0 102 08 1 102 08 2 102 08 3 102 08 4 65%
102 09 0 102 09 1 102 09 2 102 09 3 102 09 4 70%
102 10 0 102 10 1 102 10 2 102 10 3 102 10 4 75%

2) za naknadu zarade na teret poslodavca

OVP OL B Pravo na povraćaj
201 08 0 65%
201 09 0 70%
201 10 0 75%
202 08 0 65%
202 09 0 70%
202 10 0 75%
203 08 0 65%
203 09 0

70%

203 10 0 75%

 

 1. SADRŽAJ ZAHTEVA ZA POVRAĆAJ

Zahtev za povraćaj se podnosi pojedinačno za svaku podnetu prijavu.

U zahtevu za povraćaj poslodavac navodi:

 • identifikacioni broj prijave PPP-PD po kojoj traži povraćaj (u daljem tekstu: PPP-PD za povraćaj);
 • PIB, naziv, sedište i elektronsku adresu;
 • JMBG, ime i prezime podnosioca zahteva,
 • ukupan broj zaposlenih lica na dan 31.03.2014. godine, za isplatioce prihoda osnovane posle 31.03.2014. godine ovaj broj je 0 (nula);
 • ukupan broj novozaposlenih lica od 1. 7. 2014. godine – za koje isplatilac traži povraćaj;
 • ukupan iznos poreza i doprinosa po odbitku – za koje traži povraćaj;
 • račun za povraćaj i naziv banke kod koje je otvoren poslovni račun;
 • podatke o novozaposlenim licima koji ispunjavaju uslove za olakšicu i
 • datum podnošenja zahteva.

Podatke o novozaposlenim licima poslodavac prikazuje na sledeći tabelarni način:

Red. broj JMBG/EBS Prezime Ime Datum zasnivanja radnog odnosa Datum prestanka radnog odnosa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

EBS – evidencioni broj za strance

Ako poslodavac prvi put podnosi zahtev za povraćaj u tabeli popunjava sve podatke za svako novozaposleno lice, pod određenim rednim brojem, izuzev datuma prestanka radnog odnosa.

Primer : upisani podaci za dva novozaposlena lica u prvom zahtevu

Red. broj JMBG/EBS Prezime Ime Datum zasnivanja radnog odnosa Datum prestanka radnog odnosa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 1111111111111 Ilić Vera 05.07.2014.  
2 222222222222 Marić Mira 10.07.2014.  

U narednim zahtevima za povraćaj poslodavac ne upisuje podatke o novozaposlenim licima za koje je podatke dostavio u nekom od prethodnih zahteva.

Kada zaključi ugovor o radu sa novim licima koja imaju status novozaposlenog, u prvom zahtevu za povraćaj po osnovu zapošljavanja tih lica, dostavlja njihove podatke tako što ih u tabelu unosi pod prvim sledećim rednim brojevima u odnosu na prethodno dostavljene.

Primer: kod zahteva za povraćaj za nova dva novozaposlena lica poslodavac upisuje podatke o tim licima u tabelu, ali pod sledećim rednim brojem u odnosu na ranije upisane novozaposlene – u konkretnom primeru pod red. brojem 3 i 4.

 

Red. broj JMBG/EBS Prezime Ime Datum zasnivanja radnog odnosa Datum prestanka radnog odnosa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
3 3333333333333 Petrović Petar 01.08.2014.  
4 4444444444444 Jovanović Jovan 10.08.2014.  

Novozaposleno lice za koje su jednom dostavljeni podaci potrebno je ponovo navesti u slučaju prestanka radnog odnosa tog lica.

U tom slučaju, isplatilac prihoda u zahtevu za povraćaj upisuje, pod istim rednim brojem pod kojim je to lice prvi put navedeno u zahtevu za povraćaj.

Primer: upisivanje podataka u zahtev u slučaju prestanka radnog odnosa novozaposlenog lica koje je isplatilac prihoda naveo u nekom od ranijih zahteva za povraćaj:

Red. broj JMBG/EBS Prezime Ime Datum zasnivanja radnog odnosa Datum prestanka radnog odnosa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 1111111111111 Ilić Vera 05.07.2014. 31.08.2014.

Jednom dodeljeni redni broj novozaposlenog lica u zahtevu za povraćaj ne može se dodeljivati ni jednom drugom novozaposlenom licu (u konkretnom slučaju ne može se više koristiti redni broj 1).

Ako lice kome je prestao radni odnos, a za koje je poslodavac koristio pravo na povraćaj, ponovo zasnuje radni odnos kod istog poslodavca, a ispunjeni su svi uslovi za pravo na povraćaj, poslodavac ga upisuje u prvi naredni zahtev za povraćaj, pod prvim sledećim rednim brojem, a ne pod rednim brojem pod kojim je to lice bilo evidentirano u prethodnim zahtevima za povraćaj.

Primer: poslodavac je ponovo zaključio ugovor o radu sa zaposlenom za koju je prethodno koristio olakšicu. U prvom zahtevu zaposlena je bila navedena pod rednim brojem 1. U novom zahtevu navodi je pod prvim sledećim, slobodnim, rednim brojem – 5.

Red. broj JMBG/EBS Prezime Ime Datum zasnivanja radnog odnosa Datum prestanka radnog odnosa
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
5 1111111111111 Ilić Vera 01.05.2015.  

Popunjavanje podataka o novozaposlenim na gore opisani način, neophodno je radi pravilnog utvrđivanja prava na povraćaj i blagovremenog ostvarivanja ovog prava.

 1. DOKAZI KOJE JE POTREBNO PODNETI UZ ZAHTEV ZA POVRAĆAJ

Uz zahtev je potrebno dostaviti i sledeće dokaze:

 • uverenje CROSO o broju zaposlenih kod poslodavca na dan plaćanja poreza po odbitku po prijavi PPP-PD za koju se podnosi zahtev za povraćaj;
 • uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da su lica za koje se podnosi zahtev za povraćaj pre zasnivanja radnog odnosa bilo bez prekida prijavljena kod Nacionalne službe za zapošljavanje kao nezaposlena najmanje šest meseci, odnosno za lice koje se smatra pripravnikom najmanje tri meseca – ovaj dokaz se podnosi samo kada se za konkretno novozaposleno lice prvi put podnosi zahtev za povraćaj;
 • uverenje CROSO o broju zaposlenih na dan 31. 3. 2014. ovaj dokaz se podnosi samo kada se prvi put podnosi zahtev za povraćaj.

Ostale uslove koje je potrebno ispuniti za sticanje prava na povraćaj proverava Poreska uprava na osnovu svojih i drugih raspoloživih evidencija.

 

Servis računara online zakazivanje