Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa

Servis računara online zakazivanje

Alternativno utvrđivanje stepena stručne spreme kao jedan od uslova za zasnivanje radnog odnosa

„Članom 24. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) propisano je da za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom.

Iz navedenog sledi da je pravilo da se za poslove pobrojane u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta ne mogu utvrđivati alternativni stepeni stručne spreme, odnosno obrazovanja, a da se to može uraditi samo izuzetno, ukoliko konkretni posao to zahteva i omogućava i to samo za dva uzastopna stepena.

Konkretno, potrebno je uskladiti Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u skladu sa navedenom odredbom.

Napominjemo, da je, prilikom utvrđivanja stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja, potrebno da se vodi računa o propisima iz oblasti obrazovanja kojima su uređeni nivoi obrazovanja, odnosno način usklađivanja stečenih stepena stručne spreme.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00412/2014-02 od 22.08.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje