Stranom državljaninu radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme

Servis računara online zakazivanje

Stranom državljaninu radni odnos na određeno vreme ne može da preraste u radni odnos na neodređeno vreme

 

„U članu 29. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: ZOR), propisano je da strani državljanin ili lice bez državljanstva može da zasnuje radni odnos pod uslovima utvrđenim ovim zakonom i posebnim zakonom.

Prema članu 5. stav 3. Zakona o uslovima za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljanima („Službeni list SFRJ“, br. 11/78 i 64/89, „Službeni list SRJ“, br. 42/92, 16/93 – dr. zakon, 31/93 – dr. zakon, 41/93 – dr. zakon, 50/93 – dr. zakon, 24/94 – dr. zakon, 28/96 – dr. zakon, „Službeni glasnik RS“, broj 101/05 – dr. zakon), stranom državljaninu koji ima odobrenje za privremeni boravak u Republici Srbiji, odobrenje za zasnivanje radnog odnosa daje se za period koji ne može biti duži od perioda važenja odobrenja za boravak.

Polazeći od odredaba Zakona, kao posebnog zakona, strani državljanin sa privremenim boravkom u Republici Srbiji u slučaju sukcesivnog izdavanja odobrenja za zasnivanje radnog odnosa koje nije duže od vremena na koje mu je odobren privremeni boravak, može više puta da zasnuje radni odnos na određeno vreme koje ne može da bude duže od vremena na koje mu je svako pojedinačno odobrenje za zasnivanje radnog odnosa izdato. Imajući u vidu navedeno, zbog posebnih uslova za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom odnosno, ograničenog trajanja odobrenja za zasnivanje radnog odnosa sa stranim državljaninom u skladu sa Zakonom, kao „lex specialis“, isključuje se primena člana 37. ZOR. Znači da strani državljanin ne može zasnovati radni odnos na neodređeno vreme odnosno, da mu radni odnos na određeno vreme preraste u radni odnos na neodređeno vreme u smislu člana 37. ZOR.

U ovom slučaju radni odnos sa stranim državljaninom zasniva se danom njegovog stupanja na rad, koji je određen prethodno zaključenim ugovorom o radu saglasno odgovarajućim odredbama čl. 30. do 33. ZOR, a na osnovu prethodno izdatog odobrenja za zasnivanje radnog odnosa.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-31/2013-02 od 05.02.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje