Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca

Kako se računa minuli rad po novom Zakonu o radu prililkom prekida rada kod istog poslodavca

„Članom 108. stav 1. tačka 4) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014) utvrđeno je da zaposleni ima pravo na uvećanu zaradu u visini utvrđenoj opštim aktom i ugovorom o radu po osnovu vremena provedenog na radu za svaku punu godinu rada ostvarenu u radnom odnosu kod poslodavca „minuli rad“ najmanje 0,4% od osnovice. Stavom 2. navedenog člana predviđeno je da se pri obračunu minulog rada računa i vreme provedeno u radnom odnosu kod poslodavca prethodnika iz člana 147. ovog zakona, kao i kod povezanih lica sa poslodavcem u skladu sa zakonom.

Prema tome, za zaposlene koji su imali prekid u radu kod poslodavca pri obračunu uvećane zarade po osnovu „minulog rada“ računa se i prethodni period u kome je zaposleni bio u radnom odnosu. Ovo iz razloga jer se minuli rad obračunava za sve vreme provedeno u radnom odnosu kod istog poslodavca, a ne samo za neprekidno vreme provedeno u radnom odnosu kod tog poslodavca.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-408/2014-02 (1) od 03.09.2014. godine