Isplata novčane naknade naime povrede na radu kao uzroka telesnog oštećenja

Servis računara online zakazivanje

Isplata novčane naknade naime povrede na radu kao uzroka telesnog oštećenja

„Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), propisan je način sticanja, ostvarivanja i korišćenja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja. Prema odredbi člana 18. navedenog zakona prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja jesu:

(1)  za slučaj starosti – pravo na starosnu penziju;

(2)  za slučaj invalidnosti – pravo na invalidsku penziju;

(3)  za slučaj smrti;

  1. pravo na porodičnu penziju;
  2. pravo na naknadu pogrebnih troškova;

(4)  za slučaj telesnog oštećenja prouzrokovanog povredom na radu ili profesionalnom bolešću – pravo na novčanu naknadu za telesno oštećenje;

(5)  za slučaj potrebe za pomoći i negom drugog lica – pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica.

Navedena prava mogu da ostvare obavezno osigurana lica u smislu propisa o penzijskom i invalidskom osiguranju, ako ispunjavaju uslove utvrđene Zakonom.

Što se tiče ostvarivanja prava na novčanu naknadu za telesno oštećenje, prema odredbama čl. 37. i 39. navedenog zakona, ovo pravo pripada osiguraniku kod koga se utvrdi da je telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću, od najmanje 30%.

Prema odredbi člana 22. stav 1. Zakona, u smislu ovog zakona, smatra se povreda osiguranika koja se dogodi u prostornoj, vremenskoj i uzročnoj povezanosti sa obavljanjem posla po osnovu koga je osiguran, prouzrokovana neposrednim i kratkotrajnim mehaničkim, fizičkim ili hemijskim dejstvom, naglim promenama položaja tela, iznenadnim opterećenjem tela ili drugim promenama fiziološkog stanja organizma. Stavom 2. istog člana utvrđeno je da se povredom na radu smatra i povreda prouzrokovana na način iz stava 1. ovog člana, koju osiguranik – zaposleni pretrpi pri obavljanju posla na koji nije raspoređen, ali koji obavlja u interesu poslodavca kod koga je zaposlen. Stavom 3. utvrđeno je da se povredom na radu smatra i povreda prouzrokovana na način iz stava 1. ovog člana, koju osiguranik pretrpi na redovnom putu od stana do mesta rada ili obrnuto, na putu preduzetom radi izvršavanja službenih poslova i na putu preduzetom radi stupanja na rad, kao i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom. Takođe je stavom 4. definisano da se povredom na radu smatra i oboljenje osiguranika koje je nastalo neposredno ili kao isključiva posledica nekog nesrećnog slučaja ili više sile za vreme obavljanja posla po osnovu koga je osiguran ili u vezi s njim. Stavom 5. propisano je da se povredom na radu smatra i povreda prouzrokovana na način iz st. 1. do 4. ovog člana, koju osiguranik pretrpi u vezi s korišćenjem prava na zdravstvenu zaštitu po osnovu povrede na radu i profesionalne bolesti.

Povreda na radu se kao uzrok invalidnosti i telesnog oštećenja utvrđuje prilikom ostvarivanja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 07-00-00207/2014-07 od 01.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje