Mišljenja Ministarstva za rad o zaradama, naknadama zarada, troškova i drugih primanja

Jubilarna nagrada ne predstavlja zaradu pa ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Jubilarna nagrada ne predstavlja zaradu pa ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje   „Odredbom člana 18. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja […]

Zarada se mora utvrditi ugovorom o radu u novčanom bruto iznosu

Zarada se mora utvrditi ugovorom o radu u novčanom bruto iznosu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 104. stav 1, utvrđeno je pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu. Članom 105. stav 1. Zakona o radu propisano je […]

Pravo na zaradu za rad na dan državnog praznika

Pravo na zaradu za rad na dan državnog praznika   „Prema članu 114. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na […]

Pravo na jubilarnu nagradu se utvrđuje opštim aktom

Pravo na jubilarnu nagradu se utvrđuje opštim aktom „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 120. tačka 1), propisano je da poslodavac može opštim aktom ili ugovorom o radu da utvrdi pravo zaposlenog na jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć. Ovim aktima utvrđuje se način isplate, visina jubilarne nagrade kao i […]

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog (sa modelom saglasnosti zaposlenog)

Kako se vrši naplata potraživanja obustavljanjem od zarade zaposlenog Zakon o radu Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 Zaštita zarade i naknade zarade Član 123 Poslodavac može novčano potraživanje prema zaposlenom naplatiti obustavljanjem od njegove zarade samo na osnovu pravnosnažne odluke suda, u slučajevima utvrđenim zakonom ili uz pristanak zaposlenog. Na osnovu […]

Naknada troškova učinjenih na službenom putu u inostranstvu

Naknada troškova učinjenih na službenom putu u inostranstvu „U članu 118. tačka 3) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu, najmanje u visini […]

Zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju ima pravo na otpremeninu ali ne i zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu

Zaposleni kome prestaje radni odnos radi ostvarivanja prava na starosnu, invalidsku ili porodičnu penziju ima pravo na otpremeninu ali ne i zaposleni kome je radni odnos prestao po drugom osnovu „Prema članu 119. stav 1. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) poslodavac je dužan da zaposlenom u skladu sa […]

Zarada izražena u stranoj valuti

Zarada izražena u stranoj valuti   „U skladu sa članom 33. stav 1. tačka 10) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), ugovor o radu sadrži novčani iznos osnovne zarade i elemente za utvrđivanje radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog. Zakon ne predviđa u kojoj […]

Jubilarna nagrada za stalnost u radu – mišljenja i sudske odluke

Jubilarna nagrada za stalnost u radu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005) u članu 120. propisano je da opštim aktom, odnosno ugovorom o radu može da se utvrdi pravo na: jubilarnu nagradu i solidarnu pomoć, naknadu za ishranu u toku rada, regres za korišćenje godišnjeg odmora i druga primanja. Prema tome, pravo zaposlenih […]

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa „Prema odredbi člana 39 Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 22/97, 21/98, 53/99, 12/2000 i 31/2001), poslodavac može zaposlenom da odobri zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika pod sledećim uslovima: iznos odobrenog zajma ne može biti veći od jedne prosečne mesečne zarade […]