Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice

Poslodavac je dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice

„U članu 119. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati naknadu troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, a članovima uže porodice u slučaju smrti zaposlenog, u skladu sa opštim aktom.

Prema tome, način isplate naknade troškova pogrebnih usluga utvrđuje se kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu.

Takođe, ukazujemo da Zakonom nije precizirano u kom roku zaposleni može da podnese zahtev poslodavcu za isplatu naknade troškova pogrebnih usluga u slučaju smrti člana uže porodice, ali zaposleni zahtev treba da podnese neposredno nakon plaćanja računa na ime pogrebnih troškova.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Sektor za rad, br. 011-00-704/2014-02 od 23.12.2014. godine