Promena adrese stanovanja i pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla

Servis računara online zakazivanje

Promena adrese stanovanja i pravo na naknadu troškova za dolazak i odlazak sa posla

„Prema članu 118. tačka 1) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009), zaposleni ima pravo na naknadu troškova u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za dolazak i odlazak sa rada, u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Prema tome, zaposlenom se obezbeđuje naknada troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju, pod uslovima i na način predviđen opštim aktom i ugovorom o radu. Ako je zaposleni u toku trajanja radnog odnosa promenio mesto stanovanja i o tome obavestio poslodavca, naknada troškova prevoza obezbeđuje se prema novoj adresi, u skladu sa napred navedenom odredbom Zakona i pod uslovima i na način predviđen opštim aktom ili ugovorom o radu.

Prema tome, za ostvarivanje prava na naknadu troškova prevoza za dolazak i odlazak sa rada relevantna je adresa stanovanja (prebivališta, odnosno boravišta) zaposlenog. Ako je adresa stanovanja koja je upisana u ugovoru o radu promenjena u toku trajanja radnog odnosa, zaposleni ima pravo na naknadu troškova prevoza prema novoj adresi, a po obaveštavanju poslodavca o promeni adrese i dostavljanja relevantnog dokaza o tome.

Okolnost da je u ugovoru o radu navedena adresa prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog u momentu zaključivanja ugovora o radu i da ovaj podatak nije izmenjen posle selidbe zaposlenog, nije od uticaja za ostvarivanje navedenog prava.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-119/2012-02 od 23.03.2013. godine

 

Servis računara online zakazivanje