Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove

Servis računara online zakazivanje

Doprinosi za PIO na naknadu troškova prevoza lica koje obavljaju privremene i povremene poslove

„Povodom pitanja, u delu koji se odnosi na pitanje u vezi plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje na naknadu troškova prevoza za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, dajemo sledeće mišljenje:

Prema odredbi člana 11. stav 1. tačka 9) Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013), osiguranici zaposleni su lica koja u skladu sa zakonom, obavljaju privremene i povremene poslove, ako nisu osigurani po drugom osnovu. Prema odredbi člana 16. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013), propisano je da je osnovica doprinosa za lica koja obavljaju privremene i povremene poslove, kao i za poslodavce ugovorena naknada po tom osnovu.

Članom 85. stav 1. tačka 12) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – odluka US, 7/2012 – usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 – odluka US, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 – ispr., 108/2013 i 6/2014 – usklađeni din. izn.), propisano je da u grupu ostalih prihoda koji po svojoj prirodi čine dohodak fizičkog lica koji nisu oporezivi po drugom osnovu u skladu sa ovim zakonom, spadaju, između ostalog, naknade troškova i drugi rashodi licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

S tim u vezi potrebno je napomenuti da je odredbom člana 18. stav 1. tačka 1) navedenog Zakona, utvrđeno da se ne plaća porez na zarade na primanja zaposlenog po osnovu naknade troškova prevoza u javnom saobraćaju do visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, a najviše do 3.552 dinara.

Stavom 2. istog člana, propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja iz stava 1) do 4) ovog člana koja ostvaruju lica koja nisu u radnom odnosu, ali za svoj rad ostvaruje prihode za koje su obveznici poreza na zaradu u smislu ovog zakona.

Shodno navedenim normama Zakona o porezu na dohodak građana proizilazi da se na iznos iznad visine cene mesečne pretplatne karte, odnosno do visine stvarnih troškova prevoza ako ne postoji mogućnost da se obezbedi mesečna pretplatna karta, plaća porez na dohodak građana.

Naime, na sve vrste prihoda, odnosno na prihode iz svih izvora na koje se plaća porez na dohodak građana, sem onih koji su posebno izuzeti tim zakonom, plaćaju se doprinosi za obavezno socijalno osiguranje, koje čine doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje, za zdravstveno osiguranje i osiguranje za slučaj nezaposlenosti. S obzirom da je ovo ministarstvo nadležno za sistem penzijskog i invalidskog osiguranja, ukazujemo da se u konkretnom slučaju doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje plaćaju na iznos iznad propisanog neoporezivog iznosa za troškove prevoza koje se isplaćuje licima koja obavljaju privremene i povremene poslove. U skladu sa članom 44. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013 i 108/2013), doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje obračunavaju se i plaćaju po stopi od 24%.

Napominjemo da se u vezi ostalih pitanja možete obratiti Ministarstvu finansija jer je primena Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje u nadležnosti navedenog Ministarstva.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-295/2014-07 od 09.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje