Neplaćeno odsustvo i zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca

Neplaćeno odsustvo i zasnivanje radnog odnosa kod drugog poslodavca   „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog odnosa, ako za pojedina […]

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca

Za vreme neplaćenog odsustva zaposleni ne može da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 78, utvrđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri odsustvo bez naknade zarade (neplaćeno odsustvo), kao i da za vreme neplaćenog odsustva zaposlenom miruju prava i obaveze iz radnog […]

Radni odnos na određeno vreme

Radni odnos na određeno vreme   „Odredbama člana 23. ranije važećeg Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 70/2001 i 73/2001 – ispr. – dalje: raniji Zakon) bilo je propisano da radni odnos na određeno vreme može da se zasnuje za obavljanje određenih poslova samo za period koji neprekidno ili sa prekidima traje najduže tri […]

Zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju

Zaključivanje ugovora o stručnom osposobljavanju i usavršavanju „Članom 201. stav 1. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) predviđeno je da poslodavac može da zaključi ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju sa licem koje želi da se stručno usavrši i stekne posebna znanja i sposobnosti za rad […]

Otkaz zaposlenog i rešenje o prestanku radnog odnosa

Otkaz zaposlenog i rešenje o prestanku radnog odnosa „Prema članu 178. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Iz […]

Ugovor o radu zaključuje se u pismenom obliku pre stupanja zaposlenog na rad

Ugovor o radu zaključuje se u pismenom obliku pre stupanja zaposlenog na rad   „Članom 32. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), propisano je da se ugovor o radu zaključuje pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku, a ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu […]

Prestanak radnog odnosa na osnovu pismenog otkaza zaposlenog

Prestanak radnog odnosa na osnovu pismenog otkaza zaposlenog „Prema članu 178. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa. Iz […]

Zarada, naknada zarade za rad stranca nerezidenta – direktora privrednog društva

Zarada, naknada zarade za rad stranca nerezidenta – direktora privrednog društva „1. Strani državljanin može zasnovati radni odnos u Republici Srbiji ako ispunjava opšte uslove utvrđene zakonom, kolektivnim ugovorom i opštim aktom za obavljanje poslova radnog mesta za koje zasniva radni odnos i posebne uslove utvrđene zakonom, saglasno članu 1. Zakona o uslovima za zasnivanje […]

Plaćeno odsustvo zbog davanja krvi

Plaćeno odsustvo zbog davanja krvi   „U skladu sa članom 77. stav 3. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon), zaposleni ima pravo na plaćeno odsustvo dva dana za svaki slučaj dobrovoljnog davanja krvi računajući i dan davanja krvi. Prema tome, ovom odredbom zaposlenom se obezbeđuje plaćeno […]

Prestanak radnog odnosa – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

Uslovi za prestanak radnog odnosa – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja „U skladu sa članom 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju. […]