Pravo porodilje na godišnji odmor

Pravo porodilje na godišnji odmor   „Godišnji odmor se, po pravilu, koristi u kalendarskoj godini za koju se ostvaruje pravo na godišnji odmor. U članu 73. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), propisano je da godišnji odmor može da se koristi u dva dela. Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, […]

Mogućnost raspoređivanja zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima

Mogućnost raspoređivanja zaposlenog sa zdravstvenim nedostacima   „Prema članu 81. stav 2. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) zaposleni sa zdravstvenim smetnjama, utvrđenim od strane nadležnog zdravstvenog organa u skladu sa zakonom, ne može da obavlja poslove koji bi izazvali pogoršanje njegovog zdravstvenog stanja ili posledice opasne za […]

Uslov i osnov za isplatu minimalne zarade zaposlenima

Uslov i osnov za isplatu minimalne zarade zaposlenima „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), u članu 104. stav 1., utvrđeno je pravo zaposlenog na odgovarajuću zaradu, koja se utvrđuje u skladu sa zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu. Članom 105. stav 1. Zakona o radu propisano je da se zarada […]

Nemogućnost prerastanja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme

Nemogućnost prerastanja radnog odnosa na određeno vreme u radni odnos na neodređeno vreme   Iz obrazloženja: „U pravnosnažno okončanom postupku je utvrđeno da je tužilac zasnovao radni odnos kod tuženog na određeno vreme ugovorom o radu od 24.7.2006. godine, za obavljanje poslova čuvar – portir, na period od šest meseci, a počev od 25.7.2006. godine, […]

Direktor je osnivač i jedini organ u privrednom društvu

Direktor je osnivač i jedini organ u privrednom društvu „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 48. propisano je da direktor može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme. Radni odnos zasniva se ugovorom o radu. Radni odnos na određeno vreme može da traje do […]

Ispitivanje zakonitosti akta o prestanku radnog odnosa u pogledu zastarelosti donošenja

Ispitivanje zakonitosti akta o prestanku radnog odnosa u pogledu zastarelosti donošenja „Na utvrđeno činjenično stanje, pravilno je primenjeno materijalno pravo. Odredbom člana 179. stav 1. tač. 2) i 3) Zakona o radu (dalje: Zakon) predviđeno je da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdan razlog koji se odnosi na […]

Samo odluka o prestanku radnog odnosa sačinjena u pismenom obliku proizvodi pravno dejstvo

Samo odluka o prestanku radnog odnosa sačinjena u pismenom obliku proizvodi pravno dejstvo „Polazeći od ovako utvrđenog činjeničnog stanja, drugostepeni sud je pravilno primenio materijalno pravo, kada je obavezao tuženog da tužioca vrati na rad i rasporedi na poslove i radne zadatke koji odgovaraju njegovoj stručnoj spremi, znanju i sposobnostima. Naime, odredbama čl. 175. do […]

Obaveza isplate zarade naime naknade štete zbog zabrane konkurencije

Obaveza isplate zarade naime naknade štete zbog zabrane konkurencije „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 162. predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa. Poslodavac se istovremeno obavezuje da zaposlenom isplati novčanu naknadu, o čijoj visini se dogovaraju, odnosno koju […]

Novčana naknada naime zabrane konkurencije

Novčana naknada naime zabrane konkurencije   „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 162. predviđa mogućnost da poslodavac i zaposleni ugovorom o radu ugovore uslove zabrane konkurencije po prestanku radnog odnosa. Poslodavac se istovremeno obavezuje da zaposlenom isplati novčanu naknadu, o čijoj visini se dogovaraju, odnosno koju ugovaraju. Zabrana konkurencije […]

Jubilarna nagrada ne predstavlja zaradu pa ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Jubilarna nagrada ne predstavlja zaradu pa ne postoji obaveza plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje   „Odredbom člana 18. stav 1. tačka 7) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006 i 65/2006 – ispr. – dalje: Zakon) propisano je da se ne plaća porez na zarade na primanja […]