Prestanak radnog odnosa – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

Uslovi za prestanak radnog odnosa – 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja

„U skladu sa članom 175. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), radni odnos prestaje kad zaposleni navrši 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja, ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumeju.

Prema tome, poslodavac može da odluči da zaposlenom koji je navršio 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja prestane radni odnos.

Da bi poslodavac mogao zaposlenom da raskine radni odnos po navedenom osnovu, potrebno je da su se stekla oba navedena uslova, odnosno da zaposleni ima 65 godina života i da ima najmanje 15 godina staža osiguranja.

Ako zaposleni ispunjava uslove za odlazak u penziju u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, ali nema navršenih 65 godina života, to nije osnov za prestanak radnog odnosa.

Naime, zaposleni koji ispunjava uslove za penziju, a nema navršenih 65 godina života, može slobodno da odlučuje da li će ostvariti pravo na penziju ili će nastaviti da radi do navršenih 65 godina života.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 11-00-00235/2008-02 od 24.03.2008. godine