Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme

Odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad zaposlenog na određeno vreme, ne utiče na prestanak ugovora o radu na određeno vreme „Zakonom o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) u članu 37. propisano je da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u […]

Volonterski rad direktora

Volonterski rad direktora „Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005) u članu 48. reguliše položaj i status direktora. Lice koje je izabrano za direktora može da zasnuje radni odnos na neodređeno ili određeno vreme, ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa. Lice koje je izabrano za direktora bez zasnivanja radnog […]

Direktor u dopunskom radu u drugom pravnom licu

„Prema čl. 48. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 – dalje: Zakon), lice izabrano za direktora, može da zasnuje radni odnos na neodređeno vreme, ili da obavlja poslove direktora bez zasnivanja radnog odnosa. Organ koji je doneo odluku o izboru direktora, uz saglasnost lica koje je izabrano na tu funkciju, odlučuje o statusu […]

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa

Zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika-odobravanje, povraćaj i nemogućnost otpisa „Prema odredbi člana 39 Opšteg kolektivnog ugovora („Sl. glasnik RS“, br. 22/97, 21/98, 53/99, 12/2000 i 31/2001), poslodavac može zaposlenom da odobri zajam za nabavku ogreva, zimnice i udžbenika pod sledećim uslovima: iznos odobrenog zajma ne može biti veći od jedne prosečne mesečne zarade […]

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu

Zaposleni je dužan da se po isteku prava na neplaćeno odsustvo vrati na rad prvog sledećeg dana ili u ostavljenom roku u skladu s rešenjem o neplaćenom odsustvu „Odredbom člana 78. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), predviđeno je da poslodavac može zaposlenom da odobri […]