Prestanak radnog odnosa na osnovu pismenog otkaza zaposlenog

Servis računara online zakazivanje

Prestanak radnog odnosa na osnovu pismenog otkaza zaposlenog

„Prema članu 178. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005), zaposleni ima pravo da poslodavcu otkaže ugovor o radu. Otkaz ugovora o radu zaposleni dostavlja poslodavcu u pisanom obliku, najmanje 15 dana pre dana koji je zaposleni naveo kao dan prestanka radnog odnosa.

Iz navedenih zakonskih odredaba proizlazi da se izjava o otkazu ugovora o radu podnosi u pisanom obliku. Usmeno data izjava ne proizvodi pravno dejstvo, niti poslodavac na osnovu takve izjave može da preduzme radnje (donese rešenje) kojim konstatuje otkaz ugovora. Izjava obavezno sadrži dan prestanka radnog odnosa. Od dana podnošenja izjave do dana prestanka radnog odnosa mora da protekne najmanje 15 dana. Ako zaposleni u otkazu ugovora o radu ne ispoštuje rok od 15 dana, već navede kraći rok, poslodavac nema zakonskih mogućnosti da zaposlenog zadrži na radu, dužan je da mu vrati uredno popunjenu radnu knjižicu, u koju se kao dan prestanka radnog odnosa upisuje datum kada se zaposleni nije pojavio na poslu.

Prema tome, ako je izjava o otkazu ugovora o radu podneta u pisanom obliku, poslodavac ima pravo da donese rešenje o prestanku radnog odnosa.

U slučaju kada zaposleni jednostrano otkaže ugovor o radu i pri tome odredi dan prestanka radnog odnosa, i poslodavac na osnovu otkaza zaposlenog donese rešenje o prestanku radnog odnosa a zaposleni, po isteku mesec dana, traži da se vrati na rad, pozivajući se na to da je prilikom otkazivanja ugovora o radu bio u neuračunljivom stanju, Zakon o radu ne uređuje slučajeve davanja izjave o otkazu ugovora o radu u stanju ograničene poslovne sposobnosti. U tim slučajevima primenjuju se opšta pravila građanskog prava.

Ministarstvo rada i socijalne politike nije nadležno da se izjašnjava u pogledu verovatnoće da nadležni sud u parničnom postupku usvoji tužbeni zahtev ukoliko bivša zaposlena pokrene spor pred nadležnim sudom u skladu sa članom 195. Zakona o radu.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-257/2008-02 od 09.04.2008. godine

 

Servis računara online zakazivanje