Pojedinačni kolektivni ugovor o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu clana 121 Zakona o radnim odnosima („Sl.glasnik RS“ br. 24/2005, 61/2005 и 54/2009) Sindikalna organizacija i Direktor “____” d.o.o. iz __ zakljucuju

 

POJEDINACNI KOLEKTIVNI UGOVOR
o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti

I    OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Kolektivnim ugovorom (u daljem tekstu: Ugovor) u “____” privrednom društvu (u daljem tekstu: Privredno društvo) uređuju se obaveze radnika u radu i njihovu odgovornost za povredu radnih obaveza, pokretanje i vođenje disciplinskog postupka, izricanje mera za ucinjene povrede radnih obaveza, rokove zastarelosti pokretanja i vođenje postupka i druga pitanja vezana za disciplinsku i materijalnu odgovornost radnika.

Član 2.

Stupanjem u radni odnos u privrednom društvu radnik preuzima obaveze na radu i u vezi saradom.

Član 3.

Radnik koji svojom krivicom ne ispunjava svoje duznosti i radne obaveze ili se ne pridrzava akata i odluka donesenih u privrednom društvu cini povrede radne obaveze.

Član 4.

Radnik privrednog društva odgovara za povredu radne obaveze koja je u vreme izvršenja utvrđena zakonom i ovim Ugovorom.

Krivicna odgovornost,odgovornost za privredni prestup i odgovornost za prekršaj ne iskljucuje disciplinsku odgovornost ako ta radnja  predstavlja povredu radne obaveze.

Član 5.

Radnik koji na radu i u vezi saradomili iz krajnje nepaznje prouzrokuje štetu privrednom društvu, dužan je da je nadoknadi.

II POVREDE RADNIH OBAVEZA

Član 6.

Povrede radnih obaveza su one radnje i ponasanja radnika koje su po odredbama ovog Ugovora predviđene kao nedozvoljene a ucinjene su kao lakše ili teže,zavisno od uticaja na obavljanje poslova i znacaja posledica koje nastaju.

Povredu radne obaveze radnik moze uciniti cinjenjem ili necinjenjem.

Član 7.

Lakše povrede radnih obaveza su:

1)   neopravdano zakasnjenje najmanje do tri puta u toku tri meseca;

2)   neopravdan izlazak sa rada pre zavrsetka radnog vremena do tri puta u toku tri meseca;

3)   nedolicno ponasanje prema ostalim radnicima (svađa, uvreda i sl.) neposrednom rukovodiocu i poslovodnom organu;

4)   neopravdani izostanak sa posla od jednog radnog dana u toku jednog meseca,a najvise dva radna dana u toku godine;

5)   aljkavo obavljanje poslova bez težih posledica;

6)   nepruzanje pomoci od odgovornog radnika odnosno neprenosenje radnog iskustva i znanja na nove radnike i pripravnike

7)   neuredno cuvanje dokumenata, materijala i sredstava za rad.

Član 8.

Teže povrede radnih obaveza su:

1)   neizvrsavanje i nesavesno,neblagovremeno i nemarno izvrsavanje radnih i drugih obaveza cime se privrednom društvu nanosi šteta u iznosu preko visine prosecno isplacene plate u privrednom društvu iz prethodnog meseca;

2)   nezakonito raspolaganje sredstvima kojim se privrednom društvu nanosi šteta preko iznosa prosecno isplacene plate u privrednom društvu iz prethodnog meseca;

3)   koriscenje drustvenih sredstava za rad bez saglasnosti rukovodioca;

4)   neostvarivanje predviđenih rezultata iz neopravdanih razloga u periodu od tri meseca uzastopno;

5)   povreda propisa o zastiti od pozara,eksplozije,elementarnih nepogoda i štetnog delovanja otrovnih i drugih opasnih materija;

6)   zloupotrebu polozaja i prekoracenje datog ovlascenja;

7)   odavanja poslovne,sluzbene ili druge tajne utvrđene zakonom odnosno kolektivnim ugovorom;

8)   zloupotrebu prava koriscenja bolovanja;

9)   povredu propisa i nepreduzimanje mera radi zastite radnika,sredstava rada i zivotne sredine;

10)  ometanje jednog ili vise radnika u procesu rada kojim se izrazito otežava izvrsavanje radnih obaveza;

11)  davanje netacnih podataka ako je to od bitnog uticaja na donosenje odluka u privrednom društvu;

12)   dolazak na rad u napitom stanju ili upotreba alkohola ili drugog narkoticnog sredstva za vreme rada vise puta u toku meseca a koje smanjuje sposobnost za rad;

13)  izazivanje nereda ili ucestvovanje u tuci u privrednom društvu ili na sluzbenom putu;

14)  neopravdano izostajanje sa rada cetiri radna dana uzastopno ili neopravdano izostajanje sa rada pet           radnih dana sa prekidima u toku 12 meseci;

15)  organizovanje politickih stranaka u privrednom društvu;

16)  neovlascena posluga sredstvima poverenih radniku za izvrsavanje poslova i radnih zadataka;

17)  nedostavljanje dokumenata,isprava ili podataka na zahtev ovlascenih organa;

18)  neovlasceno zakljucivanje ugovora u ime i za racun privrednog društva;

19)  neovlasceno otuđivanje imovine ili sredstava privrednog društva;

20)  davanje ili omogucavanje trecim licima ostvarivanje materijalne koristi na osnovu svog polozaja ili rada u privrednom društvu;

21)  primanje poklona ili drugih povoljnosti (sem uobicajenih) u vezi sa polozajem iliradomu privrednom društvu;

22)  posluga novčem,hartijama od vrednosti,drugim stvarima od strane radnika kome su iste poverene za vrsenje poslova odnosno radnih zadataka odnosno

23)  pricinjavanje manjka (robnog ili finanijskog) kao i neuplacivanje dnevnog pazara;

24)  prijavljivanje povrede van rada kao povreda na radu radi sticanja određenih prava iz radnog odnosa;

25)  ponavljanje povreda radnih obaveza koje predstavljaju lakšu povredu radnih obaveza najmanje 2 puta u toku 3 meseca;

26)  primanje ili davanje mita;

27)  klevetanje ili uvreda radnika ili treceg lica;

28)  radnje ili propustanje radnji na radu ili u vezi saradomu kojima ima elemenata krivicnog dela;

29)  odbijanje rada po propisima,uputstvima i naređenjima neposrednog rukovodioca;

30)  podstrekivanje na nedisciplinu;

31)  propustanje radnika da u razumnom roku a najkasnije u roku od 24 casa prijavi štetu koja je nastupila u privrednom društvu ili prikrivanje ostecenja ili imovine privrednog društva cija vrednost prelazi prosecno isplacenu platu u privrednom društvu;

32)  prikrivanje odnosno nepodnosenje zahteva za pokretanje postupka od strane odgovornog radnika;

33)  odbijanje izvršenja poslova u produzenom radnom vremenu koji su neophodni i preduzimaju se u skladu sa zakonom i opstim aktima privrednog društva

34)  netacno prikazivanje provedenog vremena na sluzbenom putovanju i unosenje u putni izvestaj netacnih  podataka u nameri da se stekne materijalna korist;

35)  kockanje za vreme rada;

36)  nemoralno ponasanje u privrednom društvu;

37)  prikrivanje izvršenja povrede radne obaveze koju je drugi radnik ucinio;

38)  unosenje netacnih podataka u sluzbena dokumenta;

39)  ostale povrede radnih obaveza utvrđene zakonom i opstim aktima privrednog društva.

III DISCIPLINSKE MERE

Član 9.

Za povredu radnih obaveza radniku se moze izreći jedna od sledecih disciplinskih mera:

1)   javna opomena,

2)   novčana kazna i

3)   prestanak radnog odnosa.

Za lakše povrede radnih obaveza radniku se moze izreći javna opomena i novčana kazna od 1O% od mesecne zarade radnika u trajanju od jednog  do sest meseci.

Osnov za izracunavanje novčane kazne je zarada koju je radnik ostvario u mesecu u kome je izrecena mera novčane kazne.

Novčana kazna za teže povrede radnih obaveza moze se radniku izreći najvise u visini do 15% od mesecne zarade radnika u trajanju od jednog do sest meseci.

Osnov za izracunavanje novčane kazne je zarada koju je radnik ostvario u mesecu u kome je izrecena mera novčane kazne.

Član 10.

Mera prestanka radnog odnosa izrice se kada radnik ucini težu povredu radnih duznosti određenu u clanu 8,tacka 1 do tacke 3O ovog Pojedinacnog ugovora.

Član 11.

Mera prestanka radnog odnosa moze se izreći i za ostale teže povrede radnih odnosa određene ovim Ugovorom u slucaju kada se ucinjenom povredom onemogucava ili znatnije ometa proces rada ili nanosi materijalna šteta u     iznosu iznad prosecno isplacene plate u privrednom društvu ili se neposredno ugrozava zivot ili zdravlje radnika.

Član 12.

Pri izricanju disciplinske mere zbog povrede radne obaveze uzimaju se u obzir narocito:

1)   težina povrede i njene posledice

2)   stepen odgovornosti radnika

3)   uslovi pod kojima je povreda ucinjena

4)   raniji rad i ponasanje radnika i

5)   druge okolnosti koje bi mogle biti od uticaja na izricanje vrste i visine mere.

IV DIREKTORI

Član 13.

Direktor u privrednom društvu је Direktor.

Član 14.

Direktor odlucuje o disciplinskoj odgovornosti radnika za povrede radne obaveze za koje se izricu disciplinske mere.

Član 15.

O disciplinskoj odgovornosti Direktora odlucuje Upravni odbor.

V DISCIPLINSKI POSTUPAK

Član 16.

Disciplinski postupak se pokrece na zahtev direktora.

Član 17.

Svaki radnik je duzan da obavesti Direktora kada na bilo koji nacin sazna za povredu radne obaveze i treba da pruzi dokaze o ucinjenoj povredi i uciniocu ukoliko su mu poznati.

Član 18.

Direktor je duzan da zahtev za pokretanje disciplinskog postupka razmotri i uzme u postupak u roku od 15 dana od dana kad je zahtev podnesen.

Član 20.

Disciplinski postupak je hitan.

Direktor može odloziti razmatranje zahteva za pokretanje postupka iz opravdanih razloga (godisnji odmor, i sl.).

Član 21.

Za utvrđivanje povrede radne obaveze moze se po potrebi sprovesti prethodni postupak o cemu odlucuje direktor.

U prethodnom postupku moze se izvrsiti saslusanje radnika utvrditi cinjenice i okolnosti i prikupiti potrebni dokazi radi utvrđivanja da li je ucinjena povreda radnih obaveza kao i da li je do povrede doslo krivicom radnika.

Član 22.

Poprijemu zahteva i eventualno sprovedenom prethodnom postupku Direktor zakazuje usmenu javnu raspravu na koju ce pozvati radnika podnosioca zahteva za pokretanje postupka a po potrebi svedoke i vestake.

Član 23.

Radniku se poziv mora uruciti najmanje 8 dana ranije od dana određenog za raspravu.

Ako radnik odbije prijem poziva neposredni rukovodilac radnika ostavice poziv na njegovom radnom mestu i pismeno konstatovati u dostavnici i knjizi za dostavu poste da radnik odbija prijem poziva i time se smatra da je dostavljanje poziva radniku izvrseno.

Na nacin iz stava 1 i 2 ovog clana vrsice se dostava i drugih pismena u toku trajanja disciplinskog postupka.

Član 24.

Radnik ima pravo da u postupku angazuje branioca a na njegov zahtev radnika moze zastupati sindikat.

Član 25.

Rasprava pred disciplinskim organom je usmena i javna a samo iz razloga cuvanja tajne javnost moze biti iskljucena o ceme odlucuje direktor.

Član 26.

Direktor pre pocetka rasprave proverava da li su ispunjeni uslovi za odrzavanje glavne rasprave odnosno da li su pristupila sva pozvana lica i da li su uredno uruceni pozivi.

U slucaju da neko od pozvanih nije pristupio a ne postoji dokaz da je poziv urucen glavna rasprava moze biti odlozena.

Ako je radnik uredno pozvan a izostanak nije opravdao, rasprava se moze odrzati u njegovom odsustvu.

Član 27.

Rasprava pocinje citanjem zahteva za pokretanje postupka zbog povrede radne obaveze.

Nakon citanja zahteva radnik se poziva da se izjasni o iznetim navodima iz zahteva i da izlozi svoju odbranu.

Posle davanja izjava od strane radnika pristupa se izvođenju dokaza.

Član 28.

U toku rasprave vodi se zapisnik u koji se unose podaci od uticaja na sadrzaj odluke koja se donosi.

Iskaz radnika, svedoka, vestaka i branioca unose se u zapisnik u sazetom obliku a ako je potrebno,o cemu odlucuje organ koji vodi disciplinski postupak, pojedini delovi izjava ili cela izjava unosi se u zapisnik onako kako je iskazana.

Član 29.

Radnik ima pravo da na raspravi iznosi cinjenice, ukazuje na okolnosti i predlaze dokaze,da iznosi sve sto ima u svoju odbranu,da postavlja pitanja svedocima i vestacima,da stavlja primedbe,predloge i daje objasnjenje u vezi sa iskazima svedoka i nalazima vestaka.

Član 30.

Na raspravi se mora procitati i misljenje sindikata ukoliko je podneto.

Član 31.

Direktor odlucuje na koji nacin i koje ce dokaze da izvode.

Direktor moze odluciti da se izvedu i oni dokazi koji nisu predlozeni a moze odluciti da se procitaju iskazi svedoka dati u prethodnom postupku ako se radi o svedocima koji iz objektivnih razloga nisu mogli doci na raspravu.

Član 32.

Pozavrsetku dokaznog postupka Direktor daje rec braniocu ukoliko ga radnik ima,a zatim radniku protiv koga se vodi postupak da bi izneo svoju odbranu.

Član 33.

Poiznetoj odbrani od strane radnika,dokazni postupak se zavrsava i direktor objavljuje da je rasprava zavrsena i povlaci se na donosenje odluke.

Član 34.

Direktor organ donosi odluke,resenja i zakljucke.

Odluke se donose u postupku utvrđivanja odgovornosti radnika i izricanja mere, resenje se donosi o procesnim pitanjima koja se pojave u toku postupka a zakljucak se donosi u postupku utvrđivanja odgovornosti za nastalu materijalnu štetu koja je nastala izvršenjem povrede radne obaveze.

Član 35.

Direktor moze da odluci:

– da okrivljenog radnika oslobodi odgovornosti,

– da obustavi disciplinski postupak,

– da radnika oglasi krivim za ucinjenu povredu i da mu izrekne kaznu.

Direktor donosi odluku o oslobađanju od odgovornosti radnika:

– ako radnja zbog koj je pokrenut disciplinski postupak ne predstavlja povredu radne obaveze,

– ako nije dokazano da je radnik ucinio povredu radne obaveze,

– ako postoje okolnosti koje iskljucuju odgovornost radnika.

Pored slucajeva iz prethodnog stava direktor donosi odluku o oslobađanju radnika od odgovornosti i u slucaju:

– ako radnik nije ucinio povredu radne obaveze svojom krivicom,

– ako radnik nije ucinio povredu radne obaveze na radu ili u vezi sa

radom,

– ako je povredu radne obaveze ucinio u neuracunljivom stanju.

Član 36.

Direktor donosi odluku o obustavljanju disciplinskog postupka ako je nastupila zastarelost za pokretanje ili vođenje postupka i to nezavisno od toga da li je na zastarelost ukazao radnik ili trece lice.

Član 37.

Direktor donosi odluku koja sadrzi:

1)   UVOD u kome se navode osnovni podaci o organu koji je odluku doneo; naziv podnosioca zahteva; ime i prezime radnika i njegovog branioca; pravna kvalifikacija povrede radne obaveze; datum odrzavanja rasprave i objavljivanja odluke;

2)   IZREKA sadrzi: tekst odluke o odgovornosti; osnovne podatke o radniku kome je i kakva mera izrecena odnosno da je radnik oslobođen od odgovornosti ili je postupak obustavljen. obrazlozenje u kome se iznosi kratku sadrzinu zahteva za pokretanje disciplinskog postupka;kratku sadrzinu odbrane radnika; ocenu izvedenih dokaza i odbrane; utvrđeno cinjenicno stanje; za koje povrede radnih obaveza se radnik oglasava odgovornim; zasto se ne usvaja odbrana ukoliko se ne usvaja; okolnosti uzete kao olakšavajuce ili otežavajuce pri izricanju mere.

Ako se zahtev odbacuje navode se razlozi zbog cega je tako odluceno.

Ukoliko je radnik prouzrokovao materijalnu štetu privrednom društvu i ta injenica se u toku discipliskog postupka utvrdi i radnikova krivica dokaze,direktor u svojoj odluci moze da odluci i o obavezi radnika da u određenom roku naknadi pricinjenu materijalnu štetu.

3)   pouka o pravnom leku u kojoj se radnik obavestava da protiv odluke disciplinskog organa moze da podnese prigovor u zakonskom roku od 8 (osam) dana od dana dostavljanja odluke.

Odluku u pismenom obliku potpisuje direktor i ona se dostavlja radniku i organizaciji sindikata.

VI ZASTITA PRAVA RADNIKA

Član 38.

Protiv odluke disciplinskog organa radnik odnosno podnosilac zahteva za utvrđivanje odgovornosti moze pokrenuti spor kod nadležnog suda u roku od 90 dana od dana prijema odluke.

Član 43.

Pokretanje disciplinskog postupka zastareva u roku određenom zakonom.

VII PONAVLJANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

Član 44.

Pravosnazno okoncan disciplinski postupka moze se ponoviti o cemu odlucuje organ koji je doneo prvostepenu odluku o disciplinskoj odgovornosti.

Disciplinski postupak se moze ponoviti:

1)   ako se moze dokazati da je odluka zasnovana na laznom iskazu svedoka ili vestaka ili na laznoj ispravi,

2)   ako se sazna za nove cinjenice ili za nove dokaze za koje se nije znalo a koji mogu doprineti da radnik bude oslobođen odgovornosti ili da mu se moze izrecena mera ublaziti.

Član 45.

Zahtev za ponavljenje disciplinskog postupka mogu da podnesu radnik kome je izrecene disciplinska mera i podnosilac zahteva za pokretanje postupka.

Zahtev se podnosi u roku od 15 dana od dana saznanja za razloge iz clana 46 ovog ugovora ali najkasnije u roku od 1 (jedne) godine od pravosnaznosti donete disciplinske odluke.

Ukoliko se donese odluka o ponavljanju postupka,disciplinski postupak se sprovodi na isti nacin kao i postupak u kome je izrecene disciplinska mera.

VII IZVRŠENJE IZRECENIH MERA

Član 46.

Mera javne opomene izvrsava se objavljivanjem konacne odluke na oglasnoj tabli privrednog društva.

Novčana kazna izvrsava se obustavljanjem iznosa prilikom prve isplate licnih dohodaka nakon konacne odluke disciplinskog organa.

Član 47.

Mera prestanka radnog odnosa izvrsava se na taj nacin sto radnik prestaje da radi u privrednom društvu danom urucenja konacne odluke.

Član 48.

Izvršenje svih mera moze se uslovno odloziti za vreme od 1 do 12 meseci sto znaci da ukoliko radnik ne ucini novu povredu radne obaveze u uslovnom roku izvršenje izrecene mere se nece sprovesti.

Odluku o uslovnom odlaganju izvršenja disciplinske mere donosi prvostepeni organ koji i određuje vreme potrebno za uslov.

VIII UDALJENJE RADNIKA

Član 49.

Radnik moze biti privremeno udaljen sa radnog mesta ili iz privrednog društva:

  1. ako je zatecen u vrsenju teže povrede radne obaveze
  2. ako bi njegov rad onemogucavao ili otežavao rad drugog radnika, odnosno proces rada ili poslovanja privrednog društva;
  3. ako je protiv njega pokrenut postupak zbog teže povrede radne obaveze za koju se izrice mera prestanka radnog odnosa i

4. ako je protiv njega pokrenut krivicni postupak zbog krivicnog dela ucinjenog u radu ili u vezi saradom.

Član 50.

Radnik koji je privremeno udaljen sa radnog mesta upucuje se na drugo radno mesto koje odgovara njegovom stepenu strucne spreme određene vrste zanimanja a ako takvog radnog mesta nema,upucuje se na radno mesto za koje se zahteva neposredno nizi stepen strucne spreme određene vrste zanimanja.

Privremeno udaljenje radnika sa radnog mesta ili iz privrednog društva moze trajati do konacnosti odluke o utvrđivanju odgovornosti radnika zbog povrede radne obaveze.

Resenje o udaljenju radnika sa radnog mesta ili iz privrednog društva donosi Direktor.

Član 52.

Radnik kome je određen pritvor udaljuje se sa rada od prvog dana pritvora dok pritvor traje.

Član 53.

Za vreme privremenog udaljenja radnika iz privrednog društva radniku pripada naknada zarade u iznosu od jedne trecine,a ako izdrzava porodicu od jedne polovine prosecne zarade za poslednja tri meseca pre udaljenja.

Naknada zarade za vreme privremenog udaljenja zbog pritvora radniku se isplacuje na teret organa koji je naredio pritvor.

Radniku za vreme privremenog udaljenja iz privrednog društva pripada naknada zarade u visini razlike između iznosa naknade zarade primljene po osnovu  stava 1 ovog clana i punog iznosa zarade ostvarene za mesec pre     privremenog udaljenja uvecanog za prosecan porast zarada radnika u privrednom društvu za vreme u kome mu je pripadala naknada i to:

  1. ako krivicni postupak protiv njega bude obustavljen pravnosnaznom odlukom ili ako pravnosnaznom odlukom bude oslobođen optuzbe ili optuzba protiv njega bude odbijena ali ne zbog nenadleznosti,
  2. ako radniku ne bude izrecena mera koja se moze izreći za težu povredu radne obaveze.

IX MATERIJALNA ODGOVORNOST

Član 54.

Radnik koji u radu ili u vezi saradomnamerno ili iz krajnje nepaznje prouzrokuje štetu privrednom društvu,duzan je da štetu nadoknadi.

Ako štetu prouzrokuje vise radnika svaki radnik je odgovoran za deo štete koju je prouzrokovao.

Ako se za svakog radnika ne moze utvrditi deo štete koji je prouzrokovao, smatra se da su svi radnici pođednako odgovorni i štetu nadoknađuju u jednakim delovima.

Ako je vise radnika prouzrokovalo štetu krivicnim delom sa umisljajem, za štetu odgovaraju solidarno.

Član 55.

Prouzrokovanu štetu svaki radnik je duzan da prijavi Direktoru.

Postojanje štete,okolnosti pod kojima je ucinjena,ko je štetu prouzrokovao i nacin naknade štete utvrđuje direktor.

Član 56.

Ako radnik u vezi sa vrsenjem poslova,svojim neopravdanim i nezakonitimradomili rukovanjem opasnih stvari, pricini štetu trecem licu, za naknadu štete odgovara Privredno društvo.

Član 57.

Privredno društvo ima pravo na povracaj naknade koja je isplacena trecem licu po osnovu pricinjene štete namerno ili iz krajnje nepaznje.

Član 58.

Ako radnik pretrpi štetu usled povrede na radu bez svoje krivice, ima pravo na naknadu i druga prava predviđena propisima.

Član 59.

Direktor utvrđuje postojanje i visinu štete kao i odgovornost za prouzrokovanu štetu saslusavanjem radnika koji je štetu prouzrokovao,saslusanjem svedoka i izvođenjem drugih dokaza    potrebnih da se šteta i odgovornost objektivno utvrde.

Direktor moze da pozove i strucna lica izvan privrednog društva koja ce svojim strucnim nalazima pomoci za objektivnije utvrđivanje štete.

Član 60.

Visina štete utvrđuje se,ako je to moguce,na osnovu trzisne ili knjigovodstvene vrednosti ostecene stvari,a ako to nije moguce direktor procenjuje štetu uz pomoc strucnih radnika koje je pozvala.

Član 61.

Direktor može da donese odluku o visini štete,odgovornosti i obavezi radnika za naknadu štete uz saglasnost radnika koji je štetu pricinio, na osnovu cega se zakljucuje poravnanje.

Član 62.

U slucaju da radnik u roku koji je odredio direktor ne naknadi štetu, pokrece se postupak za naknadu štete pred nadleznim sudom.

Član 63.

Privredno društvo odgovara radniku za štetu zbog povrede na radu koja je prouzrokovana krivicom privrednog društva ili krivicom lica za koje privredno društvo odgovara.

Privredno društvo odgovara radniku za štetu zbog povrede na radu i u slucaju kad nema krivaca,kada je povreda prouzrokovana opasnom stvari ili delatnostima sa povecanom opasnoscu.

Član 64.

Ako privredno društvo u roku od tri meseca od dana podnetog zahteva za naknadu štete koju je radnik pretrpeo na radu ili u vezi saradom,radnik ima pravo da naknadu zahteva pred nadleznim sudom.

Ako je radnik iskljucivo kriv sto je doslo do povrede na radu,ne moze ostvariti pravo na naknadu.

Član 65.

O zahtevu radnika za naknadu štete nastalu povredom na radu,odlucuje Direktor.

Član 66.

Ukoliko direktor utvrdi da je radnik kriv za nastalu štetu,o tome donosi rešenje protiv koga radnik može da pokrene spor kod nadležnog suda u roku od 90 dana od dana prijema rešenja.

X PRELAZNE I ZAVRSNE ODREDBE

Član 67.

Ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisivanja a primenjivace se od  _______________ godine.

 

U Beogradu,______________ godine

 

Ovlašćeni predstavnik sindikata                                                              Direktor

________________________                                                    __________________

 

 

Na osnovu clana 68 Zakona o radnim odnosima Srbije (Sl.glasnik Srbije

br.45/91…) i clana 35 Statuta Upravni odbor privrednog društva „____“

na svojoj ___ sednici od __.__.201_ godine donosi sledecu

O  D  L  U  K  U

o obrazovanju Disciplinske komisije

u privrednom društvu „____“

 

 

 

 

Clan 1

U privrednom društvu „____“ D.O.O. obrazuje se Disciplinska komisija u sledecem

sastavu:

1. ___________________________________ predsednik

___________________________________ zamenik predsednika

 

2. ___________________________________ clan

___________________________________ zamenik clana

 

3. ___________________________________ clan

___________________________________ zamenik clana

 

 

Clan 2

Disciplinska komisija radi u punom sastavu ili u vecu od najmanje 3 clana.

 

 

Clan 3

Disciplinska komisija ce resavati disciplinske postupke u privrednom društvu u

skladu sa zakonskim odredbama i odredbama Opsteg kolektivnog ugovora i

Pojedinacnih kolektivnih ugovora privrednog društva.

 

 

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

 

__________________________

 

 

 

 

Na osnovu clana 71 Zakona o radnim odnosima Srbije i clana 17 Pojedinacnog

kolektivnog ugovora o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika

privrednog društva „____“,dana __ godine podnosim

Z A H T E V

ZA POKRETANJE DISCIPLINSKOG POSTUPKA

PROTIV RADNIKA PRIVREDNOG DRUŠTVA „____“

 

1.GORDIC DOBROSAVA

2.JOVANOVIC SVETISLAVA

3.TODOROVIC MILIVOJA

 

 

Zbog osnovane sumnje da su ucinili težu povredu radne obaveze iz clana

23 Pojedinacnog kolektivnog ugovora privrednog društva „____“ na taj nacin

sto su kao radnici koji su radili u maloprodaji na poslovima „prodavac-

racunopolagac“ i bili materijalno solidarno zaduzeni za maloprodajnu

vrednost robe,u periodu od O1 januara 1995 godine do 2O.O3.1995 odnosno

29.O3.1995 godine:

1. Pricinili robni manjak u prodavnici privrednog društva u iznosu od 4.O15,96 i

slovima cetirihiljade petnaest i 96/1OO dinara,

2. Nisu izvrsili uplate dnevnog pazara iz prodavnice privrednog društva u iznosu

od 1.417,5O i slovima hiljaducetiristotinesedamnaest i 5O/1OO dinara.

 

cime su pricinili materijalnu štetu privrednom društvu u ukupnom iznosu od

5.433,46 i slovima pethiljadacetiristotinetridesettri i 46/1OO dinara.

 

Cinjenice o povredi radne obaveze imenovanih utvrđene su zapisnicima

komisije za popis robe u maloprodaji od 2O.O3.1995 i 29.O3.195 godine

kao i izjavama okrivljenih radnika od 2O.O3.1995.

 

Dokaz : 1. Zapisnik Komisije za popis robe u maloprodaji od 2O.O3.1995

2. Zapisnik Komisije za popis robe u maloprodaji od 29.O3.1995

– oba u prilogu

3. Izjave okrivljenih radnika od 2O.O3.1995 – u prilogu

 

 

 

PREDLAZEM DASE PROTIVOKRIVLJENIH RADNIKA POKRENE I SPROVEDE DISCIPLINSKI

POSTUPAK RADI UTVRĐVANJA NJIHOVE ODGOVORNOSTI ZBOG UCINJENE TEŽE POVREDE

RADNE OBAVEZE IZ CLANA 23 POJEDINACNOG KOLEKTIVNOG UGOVORA O DISCIPLINSKOJ

I MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI RADNIKA TE DASE NAKONSPROVEDENOG POSTUPKA

OKRIVLJENIM RADNICIMA IZREKNE ODGOVARAJUCA MERA KOJA JE PREDVIĐENA

POJEDINACNIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM ZA OVU POVREDU RADNE OBAVEZE KAO I DA SE

DONESE ODLUKA O NJIHOVOJ MATERIJALNOJ ODGOVORNOSTI ZA PRICINJENU ŠTETU TE

DA IM SE ISTOM ODLUKOM NALOZI DA PRICINJENU ŠTETU NADOKNADE PRIVREDNOM DRUŠTVU.

 

 

 

Direktor privrednog društva

_______________________

 

 

 

Primio predsednik Disciplinske komisije

dana __.__.1995 g.

 

______________________________

 

 

 

Na osnovu clana 84 Zakona o radnim odnosima Srbije (Sl.glasnik Srbije

br.45/91…) i clana 4O Statuta a na osnovu ukazane potrebe Direktor

privrednog društva dana __.__.1995 godine donosi sledecu

RESENJE O FORMIRANJU STRUCNE KOMISIJE

ZA UTVRĐIVANJE NASTALE ŠTETE

 

 

1. Formira se strucna komisija u sastavu:

– _________________,predsednik

– _________________,clan

– _________________,clan

 

2. Zadaci strucne Komisije koja se formira ovim Resenjem ima za zadatak:

 

– postojanje i visinu štete koja je nastala usled isecene gumene

trake u pogonu __________,

– okolnosti pod kojima je šteta nastala,

– ucinioce štete odnosno lica odgovorna za nesmetano odvijanje

procesa proizvodnje,

 

2. Strucna komisija ce podneti direktoru detaljan izvestaj nakon

zavrsenog rada a najkasnije do __.__.1995 godine.

 

 

 

Direktor privrednog društva

_______________________

 

 

Na osnovu clanova 63-77 i 82-86 Zakona o radnim odnosima Srbije i clana

22 Pojedinacnog kolektivnog ugovora o disciplinskoj i materijalnoj

odgovornosti radnika Disciplinska komisija privrednog društva „____“ dana

17 aprila 1995 godine donosi

 

 

 

 

 

R E SE NJE

O POKRETANJU DISCIPLINSKOG POSTUPKA

PROTIV RADNIKA PRIVREDNOG DRUŠTVA „____“

 

1.GORDIC DOBROSAVA

2.JOVANOVIC SVETISLAVA

3.TODOROVIC MILIVOJA

 

 

 

 

1. Usvaja se kao osnovan zahtev Direktora privrednog društva i POKRECE SE

disciplinski postupak protiv radnika privrednog društva „____“ i to:

– GORDIC DOBROSAVA raspoređen na poslovima „prodavac-racunopolagac“

– JOVANOVIC SVETISLAVA raspoređen na poslovima „prodavac-racunopolagac“

– TODOROVIC MILIVOJA raspoređen na poslovima „prodavac-racunopolagac“

 

 

2. U ovom disciplinskom postupku Disciplinska komisija ce raditi i

donositi odluke u vecu od 3 clana i to:

 

– Mijatovic Kasija kao Predsednik

– Ivkovic Dragan,clan

– Spasic Biserka,clan.

 

3. Zakazuje se javna rasprava za ___.___.1995 godinu sa pocetkom u ___

casova koja ce se odrzati u Beogradu,u prostorijama privrednog društva u

ul.Narodnog fronta br.38-42.

 

 

4. Na javnu raspravu pozvati:

 

– okrivljenog radnika Gordic Dobrosava,

– okrivljenog radnika Jovanovic Svetislava,

– okrivljenog radnika Todorovic Milivoja,

– Direktora-podnosioca zahteva za pokretanje disciplinskog postupka,

– Predsednika Popisne komisije Ziku Miljkovica kao svedoka,

– Predsednika sindikata privrednog društva.

 

 

5. Svim pozvanim iz tacke 4 ovog resenja dostaviti pismeni poziv za javnu

raspravu.

 

 

 

Predsednik Disciplinske Komisije

___________________________________

 

Sadrzaj:svi pozivi

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA „____“

Broj _____________

Datum 18.O4.1995 godine

 

-1POZIV ZA JAVNU RASPRAVU-0

 

 

 

 

Radnik GORDIC DOBROSAV na poslovima „prodavac-racunopolagac“ poziva se

da dođe dana ___.___.1995 godine u ___ casova u prostorije privrednog društva

kada ce se odrzati javna rasprava u disciplinskom postupku protiv vas

kao OKRIVLJENOG a radi davanja izjave i prisustvovanja raspravi.

 

 

Napomena: Ukoliko se radnik ne odazove pozivu a izostanak ne opravda,

postupak ce se sprovesti u njegovom odsustvu.

 

 

 

 

Predsednik Komisije

_________________________

 

——————————————————————————-

 

 

 

-1D  O  S  T  A  V  N  I  C  A-0

 

 

 

 

Potvrđujem da sam dana ___.___.1995 godine primio poziv za javnu raspravu

pred Disciplinskom komisijom privrednog društva „____“ u svojstvu okrivljenog

radnika.

 

 

 

 

 

Potpis dostavljaca                           Potpis primaoca poziva

________________________                       ________________________

 

 

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA „____“

Broj _____________

Datum 18.O4.1995 godine

 

-1POZIV ZA JAVNU RASPRAVU-0

 

 

 

 

Radnik JOVANOVIC SVETISLAV na poslovima „prodavac-racunopolagac“ poziva se

da dođe dana ___.___.1995 godine u ___ casova u prostorije privrednog društva

kada ce se odrzati javna rasprava u disciplinskom postupku protiv vas

kao OKRIVLJENOG a radi davanja izjave i prisustvovanja raspravi.

 

 

Napomena: Ukoliko se radnik ne odazove pozivu a izostanak ne opravda,

postupak ce se sprovesti u njegovom odsustvu.

 

 

 

 

Predsednik Komisije

_________________________

 

——————————————————————————-

 

 

 

-1D  O  S  T  A  V  N  I  C  A-0

 

 

 

 

Potvrđujem da sam dana ___.___.1995 godine primio poziv za javnu raspravu

pred Disciplinskom komisijom privrednog društva „____“ u svojstvu okrivljenog

radnika.

 

 

 

 

 

Potpis dostavljaca                           Potpis primaoca poziva

________________________                       ________________________

 

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA „____“

Broj _____________

Datum 18.O4.1995 godine

 

-1POZIV ZA JAVNU RASPRAVU-0

 

 

 

 

Radnik TODOROVIC MILIVOJE na poslovima „prodavac-racunopolagac“ poziva se

da dođe dana ___.___.1995 godine u ___ casova u prostorije privrednog društva

kada ce se odrzati javna rasprava u disciplinskom postupku protiv vas

kao OKRIVLJENOG a radi davanja izjave i prisustvovanja raspravi.

 

 

Napomena: Ukoliko se radnik ne odazove pozivu a izostanak ne opravda,

postupak ce se sprovesti u njegovom odsustvu.

 

 

 

 

Predsednik Komisije

_________________________

 

——————————————————————————-

 

 

 

-1D  O  S  T  A  V  N  I  C  A-0

 

 

 

 

Potvrđujem da sam dana ___.___.1995 godine primio poziv za javnu raspravu

pred Disciplinskom komisijom privrednog društva „____“ u svojstvu okrivljenog

radnika.

 

 

 

 

 

Potpis dostavljaca                           Potpis primaoca poziva

________________________                       ________________________

 

 

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA „____“

Broj _____________

Datum 18.O4.1995 godine

 

-1POZIV ZA JAVNU RASPRAVU-0

 

 

 

 

Poziva se Zika Miljkovic kao SVEDOK da dođe dana ___.___.1995 godine

u ___ casova u prostorije privrednog društva kada ce se odrzati javna rasprava

u disciplinskom postupku protiv radnika GORDIC DOBROSAVA,JOVANOVIC

SVETISLAVA i TODOROVIC MILIVOJA.

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Disciplinske komisije

_________________________

 

——————————————————————————-

 

 

 

-1D  O  S  T  A  V  N  I  C  A-0

 

 

 

 

Potvrđujem da sam dana ___.___.1995 godine primio poziv za javnu raspravu

pred Disciplinskom komisijom privrednog društva „____“ u svojstvu svedoka.

 

 

 

 

 

Potpis dostavljaca                           Potpis primaoca poziva

________________________                       ________________________

 

 

 

 

DISCIPLINSKA KOMISIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA „____“

Broj _____________

Datum 18.O4.1995 godine

 

-1POZIV ZA JAVNU RASPRAVU-0

 

 

 

 

Poziva se Predsednik Sindikata privrednog društva „____“ da dođe dana

___.___.1995 godine u ___ casova u prostorije privrednog društva kada ce se

odrzati javna rasprava u disciplinskom postupku protiv radnika

GORDIC DOBROSAVA,JOVANOVIC SVETISLAVA i TODOROVIC MILIVOJA.

 

 

 

 

 

 

 

Predsednik Disciplinske komisije

_________________________

 

——————————————————————————-

 

 

 

-1D  O  S  T  A  V  N  I  C  A-0

 

 

 

 

Potvrđujem da sam dana ___.___.1995 godine primio poziv za javnu raspravu

pred Disciplinskom komisijom privrednog društva „____“ u svojstvu Predsednika

 

sindikata privrednog društva.

 

 

 

 

 

Potpis dostavljaca                           Potpis primaoca poziva

________________________                       ________________________

 

 

 

 

 

-1P  U  N  O  C  J  E-0

 

 

 

 

 

 

 

Ovlascujem Ziku Miljkovica radnika privrednog društva „____“ da me u

svojstvu podnosioca zahteva za pokretanje disciplinskom postupka

protiv radnika Gordic Dobrosava,Todorovic Milivoja i Jovanovic

Svetislava,moze u potpunosti i neograniceno zastupati u disciplinskom

postupku pred organom koji vodi ovaj postupak.

 

 

 

 

 

 

 

U Beogradu,18.O4.1995 g.

D i r e k t o r

_____________________

 

 

 

 

 

Disciplinska komisija „____“

Broj predmeta ____________

 

 

 

ZAPISNIK O GLAVNOJ RASPRAVI

 

Disciplinska komisija „____“ u sastavu Kasija              ,

predsednik,                                            ,zapisnicara

_________________ sastala se dana 27 aprila 1995 godine u prostorijama

privrednog društva u __ casova a radi resavanja u disciplinskom postupku protiv

okrivljenih radnika Gordic Dobrosava,Jovanovic Svetislava i Todorovic

Milivoja a po zahtevu direktora privrednog društva da su okrivljeni ucinili težu

povredu radne obaveze iz clana 23 Pojedinacnog kolektivnog ugovora o

discciplinskoj i materijalnoj odgovornosti privrednog društva „____“.

Predsednik Komisije je pre rasprave utvrdio da su prisutni svi okrivljeni

radnici kao i sva pozvana lica i to punomocnika podnosioca zahteva Zika

Miljkovic i predstavnik sindikata privrednog društva ______________________.

Predsednik Komisije objavljuje da je rasprava otvorena i javna.

Predsednik Komisije uzima licne podatke od okrivljenih radnika i to:

1. Gordic Dobrosav od oca ______________ i majke _________________,rođen

__.__.19__ u ______________,sa prebivalistem u Beogradu,ul.___________

_______ br.__ po zanimanju ____________,licni dohodak za prethodni

mesec u iznosu od ______________ dinara,otac ________________________

ranije nije-jeste disciplinski kaznjavan,nije-jeste u srodstvu ili

svađi sa clanovima Disciplinske komisije.

 

2. Jovanovic Svetislav od oca ____________ i majke ______________,rođen

__.__.19__ u ______________,sa prebivalistem u Beogradu,ul.___________

_______ br.__ po zanimanju ____________,licni dohodak za prethodni

mesec u iznosu od ______________ dinara,otac ________________________

ranije nije-jeste disciplinski kaznjavan,nije-jeste u srodstvu ili

svađi sa clanovima Disciplinske komisije.

 

3. Todorovic Milivoje od oca ______________ i majke ______________,rođen

__.__.19__ u ______________,sa prebivalistem u Beogradu,ul.___________

_______ br.__ po zanimanju ____________,licni dohodak za prethodni

mesec u iznosu od ______________ dinara,otac ________________________

ranije nije-jeste disciplinski kaznjavan,nije-jeste u srodstvu ili

svađi sa clanovima Disciplinske komisije.

 

Predsednik cita zahtev za pokretanje postupka i poziva svakog okrivljenog

da iznese svoju odbranu.

1. Gordic Dobrosav izjavljuje da je upoznat sa zahtevom i u svoju odbranu

izjavljuje sledece: __________________________________________________

______________________________________________________________________

 

2. Jovanovic Svetislav izjavljuje da je upoznat sa zahtevom i u svoju

odbranu izjavljuje sledece: __________________________________________

______________________________________________________________________

 

3. Todorovic Milivoje izjavljuje da je upoznat sa zahtevom i u svoju

odbranu izjavljuje sledece: __________________________________________

______________________________________________________________________

./.

 

str.2

 

 

Na pitanje predsednika Disciplinske komisije okrivljeni radnik __________

___________________ izjavljuje sledece: _________________________________

_________________________________________________________________________

 

Na pitanje predsednika Disciplinske komisije _____________________________

_________________ okrivljeni radnik _________________ izjavljuje sledece:

_________________________________________________________________________

 

Na pitanje predsednika Disciplinske komisije _____________________________

_________________ okrivljeni radnik _________________ izjavljuje sledece:

_________________________________________________________________________

 

Okrivljeni radnik _____________________ predlaze izvođenje dokaza i to:

______________________________________________________________________

 

Okrivljeni radnik _____________________ predlaze izvođenje dokaza i to:

______________________________________________________________________

Punomocnik podnosioca zahteva izjavljuje da u svemu ostaje pri zahtevu i

predlaze da se izvedu dokazi i to da se procitaju zapisnici o popisu robe

od 2O.O3.1995 i 29.03.1995 godine kao i izjave okrivljenih radnika.

 

Komisija donosi sledece

 

R  E  S E  NJ  E

 

Određuje se izvođenje dokaza i to citanjem zapisnika o popisu robe

od 2O.O3.1995 i 29.03.1995 godine kao i izjave okrivljenih radnika.

Ne prihvata se izvođenje dokaza _____________ koje je predlozio

______________________.

DOKAZNI POSTUPAK:

 

1. Cita se zapisnik komisije za popis robe od 20.03.1995 godine.

 

2. Cita se zapisnik komisije za popis robe od 29.03.1995 godine.

 

3. Citaju se izjave okrivljenih radnika.

 

4. Svedok _______________________ izjavljuje sledece:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 

Podnosilac zahteva i okrivljeni radnici izjavljuju da nemaju novih

predloga za dopunu dokaznog postupka.

Predsednik Disciplinske komisije objavljuje da je dokazni postupak

zavrsen.

Cita se miljenje Osnovne organizacije sindikata privrednog društva koje je dostav-

ljeno.

./.

 

 

 

ZAVRSNE RECI:

1. Okrivljeni radnik Gordic Dobrosav izjavljuje sledece: _____________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2. Okrivljeni radnik Jovanovic Svetislav izjavljuje sledece: _________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

3. Okrivljeni radnik Todorovic Milivoje izjavljuje sledece: __________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

4. Punomocnik podnosioca zahteva izjavljuje sledece:__________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

 

Predsednik Disciplinske komisije objavljuje da je rasprava zakljucena i

da ce odluka o disciplinskoj odgovornosti okrivljenih radnika biti

saopstena u ___ casova.

Zavrseno u ___ casova.

Zapisnicar                                       D i r e k t o r

 

_____________________                               _____________________

 

 

 

 

Disciplinska komisija „____“

Broj predmeta ____________

 

 

 

ZAPISNIK DISCIPLINSKE KOMISIJE O ODLUCIVANJU

 

Disciplinska komisija „____“ u sastavu Kasija              ,

predsednik,                                            ,zapisnicara

_________________ sastala se dana 27 aprila 1995 godine u prostorijama

privrednog društva u __ casova posle odrzavanja glavne rasprave a radi odlucivanja

u disciplinskom postupku protiv okrivljenih radnika Gordic Dobrosava,

Jovanovic Svetislava i Todorovic Milivoja a po zahtevu direktora privrednog društva.

 

 

Odlucivanje je pocelo u __ casova.

Clan Disciplinske komisije ___________________glasa da je radnik Gordic

Dobrosav ODGOVORAN-NIJE ODGOVORAN za povredu radne obaveze iz clana 23

tacka __ Pojedinacnog kolektivnog ugovora o disciplinskoj i materijalnoj

odgovornosti u privrednom društvu „____“.

 

Clan Disciplinske komisije ___________________glasa da je radnik Gordic

Dobrosav ODGOVORAN-NIJE ODGOVORAN za povredu radne obaveze iz clana 23

tacka __ Pojedinacnog kolektivnog ugovora o disciplinskoj i materijalnoj

odgovornosti u privrednom društvu „____“.

 

Clan Disciplinske komisije ___________________glasa da je radnik Gordic

Dobrosav ODGOVORAN-NIJE ODGOVORAN za povredu radne obaveze iz clana 23

tacka __ Pojedinacnog kolektivnog ugovora o disciplinskoj i materijalnoj

odgovornosti u privrednom društvu „____“.

 

 

ODLUCIVANJE O PRIMENI DISCIPLINSKE MERE

Clan Disciplinske komisije ___________________ glasa da radniku Gordic

Dobrosavu izrekne DISCIPLINSKA MERA _________________________________.

______________________________________________________________________.

 

Clan Disciplinske komisije ___________________ glasa da seradnik Gordic

Dobrosav OSLOBODI od odgovornosti za povredu radne obaveze iz clana 28

tacka __ Pojedinacnog kolektivnog ugovora o disciplinskoj i materijalnoj

odgovornosti u privrednom društvu „____“.

 

 

Zavrseno u __ casova

Zapisnicar                         Predsednik Disciplinske komisije

 

__________________                          ________________________

Clan Disciplinske komisije

 

________________________

 

Clan Disciplinske komisije

 

________________________

 

Servis računara online zakazivanje