MODEL – Ugovor o radu (sa izvodom iz Zakona o radu)

Servis računara online zakazivanje

SADRŽAJ :

 1. Objašnjenje za unos podataka u ugovor o radu
 2. Model ugovora o radu na neodređen vreme (sa alternativama za određeno radno vreme, probni rad, puno i nepuno radno vreme)
 3. Odredbe Zakona o radu o zasnivanju radnog odnosa

********************************

 1. U ugovoru o radu, pre potpisivanja, moraju da se popune SVA prazna mesta koja se nalaze u ugovoru,
 2. U članu 3. treba upisati poslove koji su Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova predviđeni za radno mesto za koje se zaključuje ugovor o radu.
 3. U članu 5. treba upisati razloge zašto se radni odnos zasniva na određeno vreme (objektivni razlozi koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba) u smislu člana 37. stav 1. Zakona o radu.
 4. U članu 7. treba upisati novčani iznos osnovne zarade, naknada i drugih primanja.
 5. U članu 11 treba upisati naziv opšteg akta kojim se regulišu radni odnosi kod poslodavca i datum donošenja tog akta.

********************************

MODEL UGOVORA O RADU

Poslodavac : “__“ (upisati puno ime privrednog društva ili preduzetnika)

___, ul. _br. _

Broj : ___

U __, dana __.__.201_ godine

Na osnovu člana 30-35 Zakona o radu (Sl.glasnik RS br. 24, 61/2005; 54/2009, 32/2013, 75/2014) zaključuje se

UGOVOR O RADU

 Član 1.

Poslodavac zasniva radni odnos sa ____ (otac __), JMB __, sa prebivalištem u Beogradu, ul. __ br.__.

Član 2.

Vrsta stručne spreme zaposlenog / zaposlene je __ a stepen stručne spreme __koji su kao uslov predviđeni opštim aktom poslodavca za obavljanje poslova za koje se zasniva radni odnos.

Član 3.

Zaposleni / zaposlena zasniva radni odnos na poslovima „_“sa sledećim opisom poslova:

 • _______________________________________________________,
 • _______________________________________________________,
 • _______________________________________________________.

Član 4.

Zaposleni / zaposlena će obavljati poslove u ___.

Član 5.

Zaposleni / zaposlena zasniva radni odnos na neodređeno vreme počev od ­­__. 201_. godine a početak rada zaposlenog/ zaposlene je  __.201_. godine.

(Alternativa za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme)

Zaposleni / zaposlena zasniva radni odnos na određeno vreme počev od ­­__. 201_. godine a početak rada zaposlenog/zaposlene je  __.201_. godine.

Radni odnos se zasniva na određeno vreme zbog __________________

Član 6.

Zaposleni / zaposlena zasniva radni odnos sa punim radnim vremenom s tim što dnevno radno vreme traje 8 časova a nedeljno radno vreme 40 časova.

(Alternativa za nepuno radno vreme)

Zaposleni / zaposlena zasniva radni odnos sa nepunim radnim vremenom s tim što dnevno radno vreme traje časova a nedeljno radno vreme __ časova.

(Alternativa za probni rad)

Probni rad zaposlenog najduže 6 (šest) meseci. U skladu sa članom 36. stav 3. Zakona o radu za vreme probnog rada poslodavac i zaposleni mogu da otkažu Ugovor o radu sa otkaznim rokom od najmanje 5 radnih dana. Otkaz ugovora o radu koji daje poslodavac mora sadržti pismeno obrazloženje otkaza.

Član 7.

Zaposleni / zaposlena ima pravo na osnovnu zaradu koja na dan zaključenja ugovora o radu iznosi ____ dinara.

Član 8.

Elementi za utvrđivanje osnovne zarade i radnog učinka su utvrđeni Pravilnikom o ___ sa kojim je zaposleni / zaposlena upoznat/a prilikom zaključivanja ugovora o radu.

Član 9.

Zaposlenom / zaposlenoj se zarada i druga primanja isplaćuju do kraja narednog meseca za prethodni mesec.

Član 10.

Svaka od ugovornih strana može da otkaže ovaj Ugovor pod uslovima i u slučajevima utvrđenim zakonom i opštim aktima poslodavca.

Član 11.

Sva druga prava i obaveze zaposlenog / zaposlene i poslodavca detaljnije su utvrđeni Pravilnikom o radu poslodavca donetog ___.___.______. godine.

Član 12.

OvajUgovorjesačinjenu3 (tri) istovetna primerkaodkojih se 1 (jedan primerak) predaje zaposlenom / zaposlenoj a 2 (dva) primerka zadržava poslodavac.

          Zaposleni                                                        Ovlašćeno lice poslodavca

________________________   m.p.    ___________________________

********************************

ODREDBE O ZASNIVANJU RADNOG ODNOSA

Izvod iz Zakona o radu

Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

 

2. Ugovor o radu

Član 30

Radni odnos zasniva se ugovorom o radu.

Ugovor o radu zaključuju zaposleni i poslodavac.

Ugovor o radu smatra se zaključenim kad ga potpišu zaposleni i poslodavac.

Ugovor o radu zaključuje se u najmanje tri primerka od kojih se jedan obavezno predaje zaposlenom, a dva zadržava poslodavac.

Ugovor o radu u ime i za račun poslodavca zaključuje nadležni organ kod poslodavca, odnosno lice utvrđeno zakonom ili opštim aktom poslodavca ili lice koje oni ovlaste.

Član 31

Ugovor o radu može da se zaključi na neodređeno ili određeno vreme.

Ugovor o radu u kome nije utvrđeno vreme na koje se zaključuje smatra se ugovorom o radu na neodređeno vreme.

Član 32

Ugovor o radu zaključuje se pre stupanja zaposlenog na rad, u pisanom obliku.

Ako poslodavac sa zaposlenim ne zaključi ugovor o radu u skladu sa stavom 1. ovog člana, smatra se da je zaposleni zasnovao radni odnos na neodređeno vreme danom stupanja na rad.

Član 33

Ugovor o radu sadrži:

 1. naziv i sedište poslodavca;
 2. lično ime zaposlenog, mesto prebivališta, odnosno boravišta zaposlenog;
 3. vrstu i stepen stručne spreme, odnosno obrazovanja zaposlenog, koji su uslov za obavljanje poslova za koje se zaključuje ugovor o radu;
 4. naziv i opis poslova koje zaposleni treba da obavlja;
 5. mesto rada;
 6. vrstu radnog odnosa (na neodređeno ili određeno vreme);
 7. trajanje ugovora o radu na određeno vreme i osnov za zasnivanje radnog odnosa na određeno vreme;
 8. dan početka rada;
 9. radno vreme (puno, nepuno ili skraćeno);
 10. novčani iznos osnovne zarade na dan zaključenja ugovora o radu;
 11. elemente za utvrđivanje osnovne zarade, radnog učinka, naknade zarade, uvećane zarade i druga primanja zaposlenog;
 12. rokove za isplatu zarade i drugih primanja na koja zaposleni ima pravo;
 13. trajanje dnevnog i nedeljnog radnog vremena.

Ugovor o radu ne mora da sadrži elemente iz stava 1. tač. 11-13) ovog člana ako su oni utvrđeni zakonom, kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili drugim aktom poslodavca u skladu sa zakonom, u kom slučaju u ugovoru mora da se naznači akt kojim su ta prava utvrđena u momentu zaključenja ugovora o radu.

Na prava i obaveze koja nisu utvrđena ugovorom o radu primenjuju se odgovarajuće odredbe zakona i opšteg akta.

3. Stupanje na rad

Član 34

Zaposleni ostvaruje prava i obaveze iz radnog odnosa danom stupanja na rad.

Ako zaposleni ne stupi na rad danom utvrđenim ugovorom o radu, smatra se da nije zasnovao radni odnos, osim ako je sprečen da stupi na rad iz opravdanih razloga ili ako se poslodavac i zaposleni drukčije dogovore.

Član 35

Poslodavac je dužan da ugovor o radu, odnosno drugi ugovor u skladu sa ovim zakonom ili njihovu kopiju drži u sedištu ili drugoj poslovnoj prostoriji poslodavca ili na drugom mestu, u zavisnosti od toga gde zaposleni ili radno angažovano lice radi.

 4. Probni rad

Član 36

Ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu.

Probni rad može da traje najduže šest meseci.

Pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu.

Zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.

5. Radni odnos na određeno vreme

Član 37

Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.

Prekid kraći od 30 dana ne smatra se prekidom perioda iz stava 2. ovog člana.

Izuzetno od stava 2. ovog člana, ugovor o radu na određeno vreme može da se zaključi:

 1. ako je to potrebno zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka;
 2. za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta;
 3. sa stranim državljaninom, na osnovu dozvole za rad u skladu sa zakonom, najduže do isteka roka na koji je izdata dozvola;
 4. za rad na poslovima kod novoosnovanog poslodavca čiji upis u registar kod nadležnog organa u momentu zaključenja ugovora o radu nije stariji od jedne godine, na vreme čije ukupno trajanje nije duže od 36 meseci;
 5. sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Poslodavac može sa istim zaposlenim da zaključi novi ugovor o radu na određeno vreme po isteku roka iz stava 4. tač. 1-3) ovog člana po istom, odnosno drugom pravnom osnovu, u skladu sa ovim članom.

Ako je ugovor o radu na određeno vreme zaključen suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposleni ostane da radi kod poslodavca najmanje pet radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vreme.

6. Radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom

Član 38

Ugovor o radu može da se zaključi za poslove sa povećanim rizikom, utvrđenim u skladu sa zakonom samo ako zaposleni ispunjava uslove za rad na tim poslovima.

Zaposleni može da radi na poslovima iz stava 1. ovog člana samo na osnovu prethodno utvrđene zdravstvene sposobnosti za rad na tim poslovima od strane nadležnog zdravstvenog organa, u skladu sa zakonom.

 

7. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom

Član 39

Radni odnos može da se zasnuje i za rad sa nepunim radnim vremenom, na neodređeno ili određeno vreme.

Član 40

Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom ima pravo na zaradu, druga primanja i druga prava iz radnog odnosa srazmerno vremenu provedenom na radu, osim ako za pojedina prava zakonom, opštim aktom i ugovorom o radu nije drukčije određeno.

Poslodavac je dužan da zaposlenom koji radi sa nepunim radnim vremenom obezbedi iste uslove rada kao i zaposlenom sa punim radnim vremenom koji radi na istim ili sličnim poslovima.

Poslodavac je dužan da blagovremeno obavesti zaposlene o dostupnosti poslova sa punim i nepunim radnim vremenom, na način i u rokovima utvrđenim opštim aktom.

Poslodavac je dužan da razmotri zahtev zaposlenog sa nepunim radnim vremenom za prelazak na puno radno vreme, kao i zaposlenog sa punim radnim vremenom za prelazak na nepuno radno vreme.

Kolektivnim ugovorom uređuje se saradnja i informisanje sindikata o poslovima sa nepunim radnim vremenom.

Član 41

Zaposleni koji radi sa nepunim radnim vremenom kod jednog poslodavca može za ostatak radnog vremena da zasnuje radni odnos kod drugog poslodavca i da na taj način ostvari puno radno vreme.

 

8. Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca

Član 42

Radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova van prostorija poslodavca.

Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca obuhvata rad na daljinu i rad od kuće.

Ugovor o radu koji se zaključuje u smislu stava 1. ovog člana, pored odredaba iz člana 33. ovog zakona, sadrži i:

 1. trajanje radnog vremena prema normativima rada;
 2. način vršenja nadzora nad radom i kvalitetom obavljanja poslova zaposlenog;
 3. sredstva za rad za obavljanje poslova koje je poslodavac dužan da nabavi, instalira i održava;
 4. korišćenje i upotrebu sredstava za rad zaposlenog i naknadu troškova za njihovu upotrebu;
 5. naknadu drugih troškova rada i način njihovog utvrđivanja;
 6. druga prava i obaveze.

Osnovna zarada zaposlenog iz stava 1. ovog člana ne može biti utvrđena u manjem iznosu od osnovne zarade zaposlenog koji radi na istim poslovima u prostorijama poslodavca.

Odredbe ovog zakona o rasporedu radnog vremena, prekovremenom radu, preraspodeli radnog vremena, noćnom radu, odmorima i odsustvima primenjuju se i na ugovor o radu iz stava 1. ovog člana, ako drukčije nije određeno opštim aktom ili ugovorom o radu.

Količina i rokovi za izvršenje poslova koji se obavljaju po osnovu ugovora iz stava 1. ovog člana ne mogu se odrediti na način kojim se zaposlenom onemogućava da koristi prava na odmor u toku dnevnog rada, dnevni, nedeljni i godišnji odmor, u skladu sa zakonom i opštim aktom.

Član 43

(Brisan)

Član 44

Poslodavac može da ugovori poslove van svojih prostorija koji nisu opasni ili štetni po zdravlje zaposlenog i drugih lica i ne ugrožavaju životnu sredinu.

9. Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem

Član 45

Radni odnos može da se zasnuje za obavljanje poslova kućnog pomoćnog osoblja.

Ugovorom o radu iz stava 1. ovog člana može da se ugovori isplata dela zarade i u naturi.

Isplatom dela zarade u naturi smatra se obezbeđivanje stanovanja i ishrane, odnosno samo obezbeđivanje stanovanja ili ishrane.

Vrednost dela davanja u naturi mora se izraziti u novcu.

Najmanji procenat zarade koji se obavezno obračunava i isplaćuje u novcu utvrđuje se ugovorom o radu i ne može biti niži od 50% od zarade zaposlenog.

Ako je zarada ugovorena delom u novcu, a delom u naturi, za vreme odsustvovanja sa rada uz naknadu zarade poslodavac je dužan da zaposlenom naknadu zarade isplaćuje u novcu.

Ugovor iz stava 1. ovog člana ne može da se zaključi sa supružnikom, usvojiocem ili usvojenikom, krvnim srodnikom u pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva i u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva i sa tazbinskim srodnikom do drugog stepena srodstva.

Član 46

(Brisan)

 

Servis računara online zakazivanje