Odluka o odobrenju službenog puta u inostranstvo

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i ukazane potrebe direktor „“ / preduzetnik iz __ dana __. godine donosi sledeću ODLUKU o odobrenju službenog puta u inostranstvo   Zaposlenom __ se odobrava se službeni put u __.  Službeni put __ u __ počinje __. godine, traje __ dana i završava se __.201_. godine. […]

Rešenje o otkazu radnog odnosa sa pismenom beleškom o nemogućnosti dostavljanja rešenja

Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 185. stav 3. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik RS 24/2005 i 61/2005, 54/2009) direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __ 201_. godine sačinjava i na oglasnoj tabli društva objavljuje   PISMENU BELEŠKU o nemogućnosti dostavljanja rešenja o otkazu radnog odnosa i rešenja o prestanku radnog odnosa […]

Zahtev za izdavanje zdravstvenih markica

„__“ D.o.o.                                                                       Fond zdravstvene zaštite __, ul. __ br. __                                                                               Ispostava __ PIB : __ Matični broj : __                                                                                     __ Tek.račun: __   U __, dana __. god.     Predmet : zahtev za izdavanje zdravstvenih markica   Ovim podnosimo zahtev za izdavanje zdravstvenih markica za zaposlene i članove njihovih porodica i to  : R. […]