Aneks Ugovora o radu

Servis računara online zakazivanje

Ponuda za zaključivanje Aneksa Ugovora o radu

Poslodavac “__”

Broj __

Beograd, ___2013. godine

_______________

(ime i prezime zaposlenog)

Na osnovu člana 171-172. Zakona o radu (u daljem tekstu Zakon) dostavljam Vam ponudu za zaključivanje aneksa Ugovora o radu broj __________ od __________ godine.

Tekst Aneksa ugovora o radu je sastavni deo ove ponude.

Do ove ponude došlo je zbog potreba procesa rada i promene organizacije rada u privrednom društvu.

O ovoj ponudi treba da se izjasnite u roku od 8 (osam) radnih dana.

Neizjašnjavanje o ponudi u datom roku ili odbijanje ponude predstavlja mogućnost za davanje otkaza ugovora o radu od strane poslodavca iz razloga utvrđenih u članu 179. tačka 7 Zakona o radu.

Ako ponudu prihvatite zadržavate pravo da pred nadležnim sudom osporavate zakonitost aneksa ugovora koji će biti zaključen.

Prilog: tekst aneksa ugovora o radu

                                                                                                                    Za poslodavca

                                                                                                                         Direktor

                                                                                                      ________________________

                                                                                                                             ___

Poslodavac : “__“ D.o.o.

Broj : ____

Beograd, __.2013. godine.

Na osnovu člana 30-35 Zakona o radu (Sl.glasnik RS br. 24, 61/2005, 54/2009, 32/2013) zaključuje se

Anex br. 1 Ugovora o radu

  1. Ugovor o radu koji je zaključen dana __.2013. godineizmeđu poslodavca, “___“ D.o.o.i zaposlenog/zaposlene BB (u daljem tekstu „Ugovor“), menja se u sledećem :
  • Tačka (U članu) __. Ugovora se menja i glasi :

Zaposleni će obavljati počev od __ godine poslove na radnom mestu„___“ sa sledećim opisom poslova :

–       _______________________________________________________,

–       _______________________________________________________,

  • Tačka (U članu) Ugovora menja se iznos novčane zarade i to umesto iznosa „__“ dinara stavlja se iznos „__“ dinara.
  1. U ostalim tačkama (članovima) Ugovor o radu ostaje neizmenjen.
  2. Ovaj Anex Ugovora je sačinjen u 4 (četiri) primerka od kojih po svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primerka.

                     Zaposleni/zaposlena                                                                        Poslodavac

            __________________________                      m.p.    __________________________

                                  ____                                                                                        ___

Zakon o radu

Sl. glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013

 XV IZMENA UGOVORA O RADU

1. Izmena ugovorenih uslova rada

Član 171

Poslodavac može zaposlenom da ponudi izmenu ugovorenih uslova rada (u daljem tekstu: aneks ugovora):

1)     radi premeštaja na drugi odgovarajući posao, zbog potreba procesa i organizacije rada;

2)     radi premeštaja u drugo mesto rada kod istog poslodavca, u skladu sa članom 173. ovog zakona;

3)     radi upućivanja na rad na odgovarajući posao kod drugog poslodavca, u skladu sa članom 174. ovog zakona;

4)     ako je zaposlenom koji je višak obezbedio ostvarivanje prava iz člana 155. stav 1. tačka 5) ovog zakona;

5)     iz člana 33. stav 1. tač. 10), 11) i 12) ovog zakona;

6)     u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom i ugovorom o radu.

Odgovarajućim poslom u smislu stava 1. tač. 1) i 3) ovog člana smatra se posao za čije se obavljanje zahteva ista vrsta i stepen stručne spreme koji su utvrđeni ugovorom o radu.

Član 172

Uz ponudu za zaključivanje aneksa ugovora poslodavac je dužan da zaposlenom u pisanom obliku dostavi i razloge za ponudu, rok u kome zaposleni treba da se izjasni o ponudi i pravne posledice koje mogu da nastanu odbijanjem ponude.

Zaposleni je dužan da se izjasni o ponudi za zaključivanje aneksa ugovora u roku koji odredi poslodavac, a koji ne može biti kraći od osam radnih dana.

Smatra se da je zaposleni odbio ponudu za zaključivanje aneksa ugovora ako se ne izjasni u roku iz stava 2. ovog člana.

Ako zaposleni prihvati ponudu za zaključivanje aneksa ugovora, zadržava pravo da pred nadležnim sudom osporava zakonitost tog ugovora.

2. Premeštaj u drugo mesto rada

Član 173

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada:

1) ako je delatnost poslodavca takve prirode da se rad obavlja u mestima van sedišta poslodavca, odnosno njegovog organizacionog dela;

2) ako je udaljenost od mesta u kome zaposleni radi do mesta u koje se premešta na rad manja od 50 km i ako je organizovan redovan prevoz koji omogućava blagovremeni dolazak na rad i povratak sa rada i obezbeđena naknada troškova prevoza u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju.

Zaposleni može da bude premešten u drugo mesto rada van slučajeva iz stava 1. ovog člana samo uz svoj pristanak.

3. Upućivanje na rad kod drugog poslodavca

Član 174

Zaposleni može da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca na odgovarajući posao ako je privremeno prestala potreba za njegovim radom, dat u zakup poslovni prostor ili zaključen ugovor o poslovnoj saradnji, dok traju razlozi za njegovo upućivanje, a najduže godinu dana.

Zaposleni može, uz svoju saglasnost, u slučajevima iz stava 1. ovog člana i u drugim slučajevima utvrđenim opštim aktom ili ugovorom o radu, da bude privremeno upućen na rad kod drugog poslodavca i duže od godinu dana, dok traju razlozi za njegovo upućivanje.

Zaposleni može da bude privremeno upućen u smislu stava 1. ovog člana u drugo mesto rada ako su ispunjeni uslovi iz člana 173. stav 1. tačka 2) ovog zakona.

Zaposleni sa poslodavcem kod koga je upućen na rad zaključuje ugovor o radu na određeno vreme.

Ugovorom o radu zaposlenom se ne mogu utvrditi manja prava od prava koja je imao kod poslodavca koji ga je uputio na rad.

Po isteku roka na koji je upućen na rad kod drugog poslodavca zaposleni ima pravo da se vrati na rad kod poslodavca koji ga je uputio.

*********************************************************************

4. Otkaz od strane poslodavca

Član 179

Poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako za to postoji opravdani razlog koji se odnosi na radnu sposobnost zaposlenog, njegovo ponašanje i potrebe poslodavca, i to:

1)     ako zaposleni ne ostvaruje rezultate rada, odnosno nema potrebna znanja i sposobnosti za obavljanje poslova na kojima radi;

2)     ako zaposleni svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu;

3)     ako zaposleni ne poštuje radnu disciplinu propisanu aktom poslodavca, odnosno ako je njegovo ponašanje takvo da ne može da nastavi rad kod poslodavca;

4)     ako zaposleni učini krivično delo na radu ili u vezi sa radom;

5)     ako se zaposleni ne vrati na rad kod poslodavca u roku od 15 dana od dana isteka roka za neplaćeno odsustvo ili mirovanje radnog odnosa u smislu ovog zakona;

6)     ako zaposleni zloupotrebi pravo na odsustvo zbog privremene sprečenosti za rad;

7)     ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u smislu člana 171. stav 1. tač. 1) – 4) ovog zakona;

8)     ako zaposleni odbije zaključenje aneksa ugovora o radu u vezi sa članom 33. stav 1. tačka 10) ovog zakona;

9)     ako usled tehnoloških, ekonomskih ili organizacionih promena prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla.

Član 274

Novčanom kaznom od 600.000 do 1.000.000 dinara kazniće se za prekršaj poslodavac sa svojstvom pravnog lica:

1)     ako pozove na odgovornost predstavnika zaposlenih koji postupa u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom (član 13);

2)     ako zasnuje radni odnos sa licem mlađim od 18 godina života suprotno odredbama ovog zakona (član 25);

3)     ako nije registrovao ugovor o radu kod nadležnog organa lokalne samouprave u skladu sa odredbama ovog zakona (član 46);

4)     ako zaposlenom odredi prekovremeni rad suprotno odredbama ovog zakona (član 53);

5)     ako je izvršio preraspodelu radnog vremena suprotno odredbama ovog zakona (čl. 57, 59. i 60);

6)     ako zaposlenom koji radi noću ne obezbedi obavljanje poslova u toku dana suprotno odredbama ovog zakona (član 62);

7)     ako zaposlenom koji radi u smenama ne obezbedi izmenu smena suprotno odredbama ovog zakona (član 63);

8)     ako zaposlenom mlađem od 18 godina života odredi da radi suprotno odredbama ovog zakona (čl. 84, 87. i 88);

9)     ako zaposlenom između navršene 18. i 21. godine života odredi da radi suprotno odredbama ovog zakona (član 85);

10)ako ne obezbedi zaštitu materinstva, kao i prava po osnovu nege deteta i posebne nege deteta ili druge osobe u skladu sa odredbama ovog zakona (čl. 89-100);

11)ako zaposlenom ne isplati naknadu zarade, naknadu troškova, odnosno drugo primanje u skladu sa odredbama ovog zakona (čl. 114-120);

12)ako zaposlenom ne dostavi obračun zarade u skladu sa odredbama ovog zakona (član 121);

13)ako ne vodi mesečnu evidenciju o zaradi i naknadi zarade u skladu sa odredbama ovog zakona (član 122);

14)ako zaposlenom uskrati prava iz radnog odnosa suprotno odredbama ovog zakona (član 147);

15)ako donese odluku o udaljenju zaposlenog suprotno odredbama ovog zakona ili ako zaposlenog udalji sa rada duže od roka propisanog ovim zakonom (čl. 165-170);

16)ako zaposlenom ponudi zaključivanje aneksa ugovora suprotno odredbama ovog zakona (čl. 171-174);

17)ako odluči o pojedinačnom pravu, obavezi ili odgovornosti zaposlenog a ne donese rešenje ili ga ne dostavi zaposlenom u skladu sa odredbama ovog zakona (član 193);

18)ako ne postupi po rešenju inspektora rada u skladu sa odredbama ovog zakona (član 269).

Novčanom kaznom od 300.000 do 500.000 dinara za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se preduzetnik.

Novčanom kaznom od 30.000 do 50.000 dinara kazniće se za prekršaj iz stava 1 .ovog člana odgovorno lice u pravnom licu.

 

Servis računara online zakazivanje