Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (Službeni glasnik RS 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) direktor privrednog društva/preduzetnik “___”d.o.o. dana __.__.__. godine donosi

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta „___“

Osnovne odredbe 

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se kod ovog poslodavca:

 • organizacione jedinice
 • vrste radnih mesta u organizacionim jedinicama i broj izvršilaca,
 • uslovi potrebni za rad na svim radnim mestima,
 • opis poslova i zadataka radnih mesta.

Član 2.

Utvrđivanje organizacije rada i sistematizacija poslova i radnih zadataka ima za cilj da se obezbedi organizaciona efikasnost i kvalitet rada, povećanje produktivnosti rada i poboljšanje organizacije i radnog procesa u kome će se ostvariti puna zaposlenost svih zaposlenih u obavljanju delatnosti

Član 3.

Oganizaciju i vođenje poslova sa usklađivanjem procesa rada obavljaju rukovodeći radnici:

 1. Direktor / Preduzetnik,
 2. ___,
 3. __.

ORGANIZACIONE JEDINICE

Član 4.

U cilju ostvarivanja maksimalnih rezultata u izvršavanju poslova i radnih zadataka, delatnosti poslodavca će se odvijati po organizacionim jedinicama i to :

 1. ___________________________________
 2. ___________________________________
 3. ___________________________________
 4. ___________________________________

Član 5.

U zavisnosti od potreba obavljanja poslova iz delatnosti poslodavca i od uspešnosti poslovanja kao celine ovlašćeno lice  može svojom odlukom promeniti broj i vrstu organizacionih jedinica kao i vrstu i broj potrebnih izvršilaca u njima ili ih ukinuti u potpunosti.

Odluka ovlašćenog lica u smislu stava 1. ovog člana ima pravnu snagu izmene odnosno dopune ovog Pravilnika a Odluka stupa na snagu 8-og dana od dana donošenja.

VRSTE RADNIH MESTA

Član 6.

Radno mesto kao osnovni oblik rada kod poslodavca čine pojedini radni zadaci ili homogeno ili međusobno povezani skup radnih zadataka koji čine tehnološku celinu čija složenost je jednakog ili približno jednakog stepena i koje jedan ili više zaposlenih obavljaju na određenom prostoru, sa određenim sredstvima rada, po predviđenom postupku i u datim radnim uslovima.

Obavljanje poslova u okviru radnog mesta može obavljati zaposleni koji ispunjava sve uslove predviđene ovim Pravilnikom.

Za rad na određenim poslovima, izuzetno, mogu da se utvrde najviše dva uzastopna stepena stručne spreme, odnosno obrazovanja u skladu sa zakonom.

Član 7.

Radna mesta i i potrebni uslovi za njihovo izvršavanje se utvrđuju i to:

Radno mesto

Vrsta školske spreme Stepen školske spreme Radno iskustvo Drugi uslovi

Broj izvrš.

Direktor – Organizacione sposobnosti, -znanje stranog jezika 1
Komercijalni direktor Organizacione sposobnosti, znanje stranog jezika 1
Komercijalista
Vozač – komercijalista
Poslovođa prodavnice
Prodavac
Magacioner
Šef računovodstva
Knjigovođa – bilansista
Knjigovođa
Saradnik u finansijskoj operativi
Poslovni sekretar
Operater na računaru
Vozač
Dostavljač – kurir
Kafe kuvarica – spremačica
Čuvar

Član 8.

Zaposleni se prilikom prijema raspoređuje na radno mesto za koje je primljen prema uslovima iz ovog Pravilnika.

Zaposleni koji u toku radnog odnosa stekne viši stepen školske spreme ima pravo da bude raspoređen na odgovarajuće radno mesto prema stečenoj školskoj spremi i drugim uslovima ukoliko kod poslodavca za to postoje uslovi.

Stečena kvalifikacija odnosno školska sprema je samo jedan od uslova za raspoređivanje na odgovarajuće radno mesto ali ne i obaveza poslodavca da takvo raspoređivanje i vrši.

Član 9.

Svaki zaposleni je dužan da u okviru svog radnog mesta obavlja poslove i radne zadatke tog radnog mesta u skladu sa uslovima definisanim jedinstvenom nomenklaturom zanimanja.

Zaposleni je dužan da obavlja poslove i drugog radnog mesta iste vrste školske spreme ukoliko je to neophodno za obavljanje procesa rada kod poslodavca.

Zaposleni može odbiti nalog za obavljanje poslova svog ili drugog radnog mesta samo ukoliko bi time učinio krivično delo, povredu radne dužnosti ili bi izvršavanje tog naloga moglo ugroziti njegov život i zdravlje ili život i zdravlje drugih lica ili prouzrokovati štetne posledice za poslodavca.

Član 10.

Svaki zaposleni na poslovima i radnim zadacima u okviru radnog mesta na koje je raspoređen odgovara za:

 1. Ažurno, blagovremeno i tačno izvršenje svojih poslova i radnih zadataka,
 2. Kvalitetnu i blagovremenu realizaciju odluka vlasnika, organa upravljanja i naloga direktora i neposrednih rukovodioca,
 3. Čuvanje i održavanje sredstava rada i korišćenje materijala sa kojima radi,
 4. Pridržavanje mera zaštite na radu.

Član 11.

Kod raspoređivanja zapsoleni na odgovarajuća radna mesta pored uslova stručnosti, radnog iskustva tamo gde je ono uslov za zasnivanje radnog odnosa i drugih uslova, uzima se u obzir i :

 1. Lična svojstva i osobine zaposleni,
 2. Posebna i specijalistička znanja zaposleni, uključujući i znanje stranih jezika,
 3. Kvalitet i kvantitet poslova koji je obavljao do raspoređivanja po oceni neposrednog rukovodioca,
 4. Redovnost i ažurnost na poslu,
 5. Posebne sklonosti,
 6. Druge okolnosti od značaja za raspoređivanje.

Član 12.

Radno mesto se može ukinuti zbog:

 1. Ukidanja organizacione celine,
 2. Trajnog prestanka potrebe za obavljanje tih poslova,
 3. Trajnog smanjenja obima radnih zadataka na radnom mestu,
 4. Trajne izmene radnih zadataka u programu organizacione jedinice.

OPIS POSLOVA U OKVIRU RADNIH MESTA

Član 13.

Radnici obavljaju sledeće poslove i radne zadatke:

Direktor:

 1.  Rukovodi poslovanjem
 2. Vodi poslovnu politiku poslodavca,
 3. Organizuje i rukovodi procesom rada,
 4. Odgovara za zakonitost rada
 5. Prati kretanja na tržištu iz delatnosti poslodavca,
 6. Neograničeno zastupa i predstavlja prema trećim licima, državnim organima i ustanovama,
 7. Ugovara poslove i zaključuje ugovore,
 8. Stara se o realizaciji  ugovora,
 9. Vrši kontrolu izvršenja tekućih poslova,
 10. Vodi poslovnu politiku
 11. Vrši izbor svih zaposlenih i odlučuje o pojedinačnim pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenih saglasno važećim propisima i aktima poslodavca,
 12. Koordinira sa drugim pravnim subjektima i institucijama,
 13. Odgovara vlasnicima za uspešnost poslovanja i rukovođenja celokupnim radom,
 14. Obavlja i sve druge poslove u skladu sa naredbama i uputstvima vlasnika.

Komercijalni direktor

 1. Ugovara poslove iz delatnosti poslodavca zaključuje kupoprodajne i druge ugovore,
 2. Organizuje i vrši nabavku i prodaju robe iz delatnosti poslodavca,
 3. Odgovara za izbor solventnih kupaca i naplatu prodate robe,
 4. Kordinira sa drugim pravnim subjektima i institucijama,
 5. Vrši kontrolu izvršenja tekućih poslova,
 6. Organizuje i vrši prodaju robe,
 7. Prati izvršenje ugovorenih poslova,
 8. Uspostavlja i održava stalan kontakt sa kupcima i dobavljačima,
 9. Prati promene asortimana robe i daje predloge za proširenje asortimana,
 10. Obavlja sve poslove finansijske operative koji proizilaze iz delatnosti poslodavca,
 11. Izrađuje naloge i dokumentaciju za plaćanje i naplatu,
 12. Prati likvidnost poslodavca, rokove dospeća instrumenata plaćanja i obezbeđivanje plaćanja,
 13. Prati i izvršava obaveze poslodavca po osnovu plaćanja poreza i doprinosa,
 14. Ažurno vodi sve potrebne evidencije o finanskijskom poslovanju poslodavca,
 15. Prati kretanja na tržištu iz delatnosti poslodavca,
 16. Vrši formiranje cena i odgovoran je za pravilnu primenu propisa o načinu formiranja cena robe, prodaji robe, obračunu PDV i drugih zakonskih obaveza,
 17. Odgovoran je za stanje robe u magacinu i solidarno sa magacionerom snosi materijalnu dgovornost za istu,
 18. Odgovoran je za dokumentaciju poslodavcai odgovara za pravilno čuvanje iste,
 19. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora,
 20. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Komercijalista

 1.  Obavlja poslove prometa robe i usluga iz delatnosti poslodavca,
 2. Istražuje tržište i nalazi potencijalne kupce i dobavljače,
 3. Odgovara za izbor solventnih kupaca i naplatu prodate robe,
 4. Uspostavlja i održava stalan kontakt sa kupcima i dobavljačima,
 5. Učestvuje u ugovaranju poslova i priprema elemente za zaključivanje kupoprodajnih i drugih ugovora,
 6. Prati izvršenje ugovorenih poslova i odgovara za izvršenje planskih zadataka,
 7. Prati promene asortimana robe i daje predloge za proširenje asortimana kao i dopunu robe,
 8. Analizira potrebe kupaca i lager lista dobavljača,
 9. Ažurno vodi sve potrebne evidencije o nabavci, prometu, zalihama, nenaplaćenim potraživanjima i neplaćenim obavezama,
 10. Odgovoran je za pravilnu primenu propisa o načinu prodaje robe i formiranju cena,
 11. Vrši arhiviranje komercijalne dokumentacije i odgovoran je za istu,
 12. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 13. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug ovom sistematizacijom ili pojedinačnim naredbama rukovodilaca.

Vozač – komercijalista

 1.  Obavlja poslove prometa robe i usluga iz delatnosti poslodavca,
 2. Istražuje tržište i nalazi potencijalne kupce i dobavljače,
 3. Odgovara za izbor solventnih kupaca i naplatu prodate robe,
 4. Uspostavlja i održava stalan kontakt sa kupcima i dobavljačima,
 5. Učestvuje u ugovaranju poslova i priprema elemente za zaključivanje kupoprodajnih i drugih ugovora,
 6. Prati izvršenje ugovorenih poslova i odgovara za izvršenje planskih zadataka,
 7. Prati promene asortimana robe i daje predloge za proširenje asortimana kao i dopunu robe,
 8. Analizira potrebe kupaca i lager lista dobavljača,
 9. Ažurno vodi sve potrebne evidencije o nabavci, prometu, zalihama, nenaplaćenim potraživanjima i neplaćenim obavezama,
 10. Odgovoran je za pravilnu primenu propisa o načinu prodaje robe i formiranju cena,
 11. Vrši arhiviranje komercijalne dokumentacije i odgovoran je za istu,
 12. Vrši prevoz zaposlenih i poslovnih stranaka,
 13. Vrši prevoz robe poslodavca putničkim, poluteretnim ili teretnim vozilima,
 14. Odgovoran je za tehničku ispravnost vozila sa kojim je zadužen i održava čistoću istih,
 15. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 16. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug ovom sistematizacijom ili pojedinačnim naredbama rukovodilaca.

Poslovođa prodavnice

 1.  Uspostavlja i održava stalan kontakt sa kupcima i dobavljačima,
 2. Organizuje prodaju robe i odgovoran je za pravilan odnos prema kupcima,
 3. Prati promene asortimana robe i daje predloge za proširenje asortimana kao i dopunu robe,
 4. Organizuje ažurno vođenje svih potrebnih evidencija o nabavci, prometu, zalihama kao i drugim potrebnim evidencijama i, ukoliko je to potrebno, vrši sam vođenje tih evidencija,
 5. Vrši formiranje cena i odgovoran je za pravilnu primenu propisa o načinu formiranja cena robe, prodaje robe, obračunu poreza na promet i drugih zakonskih obaveza,
 6. Vrši ažurno vođenje svih potrebnih evidencija o nabavci, prometu, zalihama kao i drugim potrebnim evidencijama,
 7. Odgovoran je za stanje robe u prodavnici i solidarno sa prodavcima snosi materijalnu odgovornost za istu,
 8. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 9. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug ovom sistematizacijom ili pojedinačnim naredbama rukovodilaca.

Prodavac

 1. Vrši prodaju robe u prodavnici i odgovoran je za pravilan odnos prema kupcima,
 2. Daje predloge za proširenje asortimana i dopunu robe,
 3. Odgovoran je za stanje robe u prodavnici i solidarno sa poslovođom snosi materijalnu odgovornost za istu,
 4. Po nalogu poslovođe vrši aranžiranje robe u prodavnici, izloga kao i čišćenje prodavnice,
 5. Vrši naplatu robe i odgovoran je za blagovremenu uplatu dnevnog pazara,
 6. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 7. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug ovom sistematizacijom ili pojedinačnim naredbama rukovodilaca.

Magacioner

 1. Prima i izdaje robu iz magacina po nalogu zaposlenih koji obavljaju komercijalne poslove,
 2. Sastavlja dokumentaciju o prijemu i izdavanju robe i o roku dostavlja zaposlenom – nalogodavcu poslodavca na knjiženje i arhiviranje,
 3. Vodi materijalno knjigovodstvo o promenama i stanju robe u magacinu,
 4. Vrši popis robe u magacinu najmanje jednom a po potrebi i više puta godišnje,
 5. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 6. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Šef računovodstva

 1. Organizuje i koordinira poslove u službi računovodstva,
 2. Prati materijalno finansijske propise i odgovoran je za njihovu pravilnu primenu kao i za knjigovodstvo poslodavca,
 3. Sastavlja godišnji Finansijski obračun kao i poreske bilanse i poreske prijave za poslodavca,
 4. Kontira i knjiži svu poslovnu dokumentaciju (finanijsko i robno knjigovodstvo, glavna knjiga, blagajna, lični dohoci i dr.),
 5. Vrši obračun poreza i obračun zarada,
 6. Organizuje arhiviranje finansijske dokumentacije,
 7. Sarađuje sa inspekcijskim organima,
 8. Vrši obračun i kontrolu materijalnih zaduženja zaposlenih,
 9. Izrađuje sve izveštaje potrebne za praćenje rezultata poslovanja,
 10. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora,
 11. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Knjigovođa-bilansista

 1.  Prati materijalno finansijske propise i odgovoran je za njihovu pravilnu primenu kod poslodavca kao i za knjigovodstvo poslodavca,
 2. Učestvuje u sastavljanju godišnjeg Finansijskog obračuna poslodavcakao i poreskih bilansa poreskih prijava,
 3. Kontira i knjiži svu poslovnu dokumentaciju (finanijsko i robno knjigovodstvo, glavna knjiga, blagajna, lični dohoci i dr.),
 4. Vrši obračun poreza i obračun zarada,
 5. Organizuje arhiviranje finansijske dokumentacije,
 6. Sarađuje sa inspekcijskim organima,
 7. Vrši obračun i kontrolu materijalnih zaduženja zaposlenih,
 8. Izrađuje sve izveštaje potrebne za praćenje rezultata poslovanja,
 9. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora,
 10. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug ovom sistematizacijom ili pojedinačnim naredbama direktora.

Knjigovođa

 1. Vrši knjiženje ulaznih i izlaznih računa,
 2. Vrši izradu kalkulacija,
 3. Vodi trgovačku knjigu i odgovoran je za njeno vođenje,
 4. Vrši izradu kalkulacija za malolprodaju i velikoprodaju,
 5. Vrši izradu kalkulacija gotovog proizvoda,
 6. Pomaže u prodaji robe u prodajnom objektu,
 7. Vrši izradu računa i dostavlja ih kupcima,
 8. Obavlja poslove finansijske operative,
 9. Izrađuje naloge i dokumentaciju za plaćanje i naplatu i obavlja blagajničke poslove,
 10. Obavlja poslove prijema, otpreme i razvođenja pošte i vodi delovodnik,
 11. Prima stranke i telefonske pozive i fax veze i zakazuje sastanke,
 12. Izdaje profakture i fakture i vodi evidenciju  o izdatim profakturama i fakturama,
 13. Zavodi fakture i priprema plaćanje istih po nalogu rukovodioca,
 14. Obavlja druge administrativne poslove,
 15. Unosi pripremljene podatke u računar, vrši kontrolu unetih podataka i vrši sortiranje i slaganje podataka,
 16. Obavlja sve poslove finansijske operative koji proizilaze iz delatnosti poslodavca,
 17. Izrađuje naloge i dokumentaciju za plaćanje i naplatu,
 18. Prati likvidnost poslodavca, rokove dospeća instrumenata plaćanja i obezbeđivanje plaćanja,
 19. Obavlja blagajničke poslove,
 20. Prati i izvršava obaveze poslodavca po osnovu plaćanja poreza i doprinosa,
 21. Ažurno vodi sve potrebne evidencije o finansijkom poslovanju poslodavca,
 22. Arhivira dokumentaciju iz delatnosti radnog mesta i odgovara za pravilno čuvanje iste,
 23. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 24. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Poslovni sekretar

 1. Obavlja poslove prijema, otpreme i razvođenja pošte i vodi delovodnik,
 2. Prima stranke i telefonske pozive i fax veze i zakazuje sastanke,
 3. Izdaje profakture i fakture i vodi evidenciju  o izdatim profakturama i fakturama,
 4. Zavodi fakture i priprema plaćanje istih po nalogu rukovodioca,
 5. Vodi evidenciju o radnom vremenu svih zaposlenih,
 6. Priprema poslovnu dokumentaciju za predaju knigovodstvu,
 7. Obavlja druge administrativne poslove,
 8. Vodi evidenciju o plaćanju troškova poslodavca (zakup, telefon, grejanje),
 9. Kuva kafe, priprema tople i hladne napitke za stranke i zaposlene,
 10. Vrši nabavku pića i kancelarijskog materijala po specifikaciji,
 11. Unosi pripremljene podatke u računar, vrši kontrolu unetih podataka i vrši sortiranje i slaganje podataka,
 12. Obavlja daktilografske poslove i poslove korespodencije,
 13. Arhivira dokumentaciju (osim komercijalne) i odgovara za pravilno čuvanje iste,
 14. Održava higijenu poslovnih prostorija,
 15. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 16. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Operater na računaru

 1. Unosi pripremljene podatke u računar,
 2. Vrši kontrolu unesenih podataka,
 3. Vrši sortiranje i slaganje podataka,
 4. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 5. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Vozač

 1. Vrši prevoz zaposlenih i poslovnih stranaka,
 2. Vrši prevoz robe putničkim, polutetretnim ili tertenim vozilima,
 3. Odgovoran je za tehničku ispravnost i održavanje vozila sa kojim je zadužen i održava čistoću istih,
 4. Striktno poštuje propisane mere zaštite na radu pri vršenju svih poslova koje obavlja u okviru radnog mesta,
 5. Prati stanje zaliha rezervnih delova za vozila i repromaterijala (ulja, maziva i dr.) za utovarna vozila i dostavlja direktoru proizvodnje izveštaje o potrebi za nabavkama istih,
 6. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 7. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Dostavljač-kurir

 1. Vrši prevoz zaposlenih i poslovnih stranaka,
 2. Vrši prevoz robe putničkim, polutetretnim ili teretnim vozilima,
 3. Odgovoran je za tehničku ispravnost vozila sa kojim je zadužen i održava čistoću istih,
 4. Obavlja sve kurirske poslove kao što su: slanje pošte, nošenje/donošenje dokumenata na relaciji poslodavac – banka i ostale kurirske poslove,
 5. Odgovoran je za pravilno rukovanje i čuvanje dokumenata koje nosi/preuzima, kao i za druge poslove koji su mu stavljeni u delokrug rada sistematizacijom ili naredbama rukovodioca,
 6. Dostavlja robu na određene adrese,
 7. Preuzima  robu od klijenata poslodavca i vrši dostavu robe,
 8. Vrši utovar i istovar robe,
 9. Obavlja sve kurirske poslove,
 10. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 11. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Kafe kuvarica – spremačica

 1. Održava higijenu poslovnih prostorija, kancelarijskog nameštaja i druge opreme,
 2. Obavlja sve kurirske poslove iz delokruga poslodavca,
 3. Priprema tople i hladne napitke za stranke i zaposlene,
 4. Obavlja poslove nabavke i pripremanja toplih i hladnih napitaka za zaposlene i njihove poslovne stranke,
 5. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 6. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Čuvar

 1. Vrši obezbeđenje objekata i zaposlenih,
 2. Vodi evidenciju ulaska i izlaska lica i vozila u fabrički krug,
 3. Vrši kontrolu ulaska stranaka,
 4. Striktno poštuje propisane mere zaštite na radu pri vršenju svih poslova koje obavlja u okviru radnog mesta,
 5. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 6. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili pojedinačnim naredbama direktora i direktora proizvodnje.

Prodavac sa isporukom nameštaja

 1. Vrši prodaju robe i odgovoran je za pravilan odnos prema kupcima,
 2. Daje predloge za proširenje asortimana i dopunu robe,
 3. Odgovoran je za stanje robe i snosi materijalnu odgovornost za istu,
 4. Vrši isporuku nameštaja i montažu u prostorijama kupca,
 5. Vrši aranžiranje robe, izloga kao i čišćenje prodajnog prostora,
 6. Vrši naplatu robe,
 7. Organizuje ažurno vođenje svih potrebnih evidencija o nabavci, prometu, zalihama kao i drugim potrebnim evidencijama i, ukoliko je to potrebno, vrši sam vođenje tih evidencija,
 8. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 9. Odgovoran je za sve poslove predviđene sistematizacijom ili date naredbom direktora.

Stolar

 1. Vrši istovar repromaterijala i utovar istog u prostorije za proizvodnju,
 2. Vrši izradu nameštaja sa svim potrebnim predradnjama,
 3. Vrši isporuku i prenos nameštaja do kupca,
 4. Vrši sklapanje i montažu nameštaja u prostorijama kupca,
 5. Vrši prevoz repromaterijala i nameštaja po potrebi,
 6. Vrši osnovno održavanje električnih instalacija u proizvodnom pogonu,
 7. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 8. Odgovoran je za sve poslove predviđene sistematizacijom ili date naredbom direktora.

Pomoćni stolar

 1. Vrši istovar repromaterijala i utovar istog u proizvodni pogon,
 2. Vrši izradu nameštaja sa svim potrebnim predradnjama,
 3. Vrši isporuku i prenos nameštaja do kupca,
 4. Vrši sklapanje i montažu nameštaja u prostorijama kupca,
 5. Vrši prevoz repromaterijala i nameštaja po potrebi,
 6. Vrši čišćenje proizvodnih prostorija i njihovo održavanje,
 7. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 8. Odgovoran je za sve poslove predviđene sistematizacijom ili date naredbom direktora.

Poslužilac grafičkih mašina

 1. Vrši održavanje i čišćenje mašina,
 2. Opslužuje grafičke mašine potrebnim materijalom ( papir , toner i dr.),
 3. Uključuje  i isključuje mašinu (pušta mašinu u  rad),
 4. Seče i montira štampane grafike,
 5. Pakuje štampani materijal,
 6. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 7. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Organizator sajma

 1. Obavlja poslove marketinške obrade tržišta za potrebe nastupa poslodavca na sajamskim priredbama u zemlji i inostranstvu,
 2. Prikuplja i obrađuje i blagovremeno prezentira direktoru poslodavca kalendar sajamskih priredbi u zemlji i inostranstvu,
 3. Prikuplja, obrađuje i stalno ažurira kataloge potencijalnih izlagača na sajmovima koji u ime i za račun sajamskih kuća obavlja poslodavca,
 4. Obavlja tehnički deo priprema nastupa izlagača iz SR Jugoslavije po poslovima zastupanja sajmova,
 5. Vrši poslove naplate i obezbeđivanja plaćanja po poslovima zastupanja sajmova, ako se plaćanje vrši bezgotovinski ili kompenzacijom u robi,
 6. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 7. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Animator

 1. Vrši selekciju i pripreme za rad u oblasti sportsko-rekreativne animacije,
 2. Obavlja intervjue za predselektiranje kandidata u oblasti animacije,
 3. vrši obuku u oblasti plesa i glume, organizuje i vodi kurs za obuku kandidata za animatore,
 4. Kreira koreografije za numere u večernjim zabavnim programima,
 5. Obavlja poslove marketinga iz oblasti animacije,
 6. Održava kontakte sa hotelima za čiji račun obavlja poslove sportsko-rekreativne animacije,
 7. Priprema nastavne materijale – pisane, video, audio i druge za realizaciju animatorksih programa,
 8. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 9. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Dizajner

 1. Izrada idejnih projekata,
 2. Izrada projekata,
 3. Vrši nadzor nad izradom i štampom,
 4. Kontaktira sa štamparijama,
 5. Vrši kontrolu gotovih proizvoda,
 6. Sastavlja ponude za dizajn,
 7. Vrši računarsku obradu  podataka,
 8. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 9. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Tehnolog proizvodnje

 1. U saradnji sa direktorom proizvodnje organizuje proces proizvodnje komposta i kontroliše organizaciju procesa,
 2. Kontroliše i odgovoran je za organizaciju celokupnog procesa proizvodnje,
 3. Odgovoran je za kvalitet proizvedenog komposlita,
 4. Vrši kvalitativan i kvantitativan prijem repromaterijala potrebnog za proclies proizvodnje i odgovoran je za prijem,
 5. Vrši raspoređivanje svih zaposlenih u procesu proizvodnje prema potrebama tog procesa,
 6. U saradnji sa laborantom vrši laboratorijsku analizu repromaterijala,
 7. U saradnji sa laborantom vrši laboratorijsku analizu u toku procesa proizvodnje kao i finalnog proizvoda,
 8. U saradnji sa laborantom izdaje certifikat o kvalitetu finalnog proizvoda sa potrebnim napomenama,
 9. Nadgleda i vrši kontrolu proizvodnog mašinske i elektroopreme,
 10. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili drugog neposrednog rukovodioca,
 11. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora.

Laborant

 1. U saradnji sa tehnologom proizvodnje vrši laboratorijsku analizu repromaterijala,
 2. U saradnji sa tehnologom proizvodnje vrši laboratorijsku analizu u toku procesa proizvodnje finalnog proizvoda,
 3. U saradnji sa tehnologom proizvodnje izdaje certifikat o kvalitetu finalnog proizvoda sa potrebnim napomenama,
 4. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora, direktora proizvodnje i tehnologa proizvodnje,
 5. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili pojedinačnim naredbama direktora, direktora proizvodnje i tehnologa proizvodnje.

Poslovođa

 1. Učestvuje u organizovanju procesa proizvodnje finalnog proizvoda i kontroliše organizaciju procesa,
 2. Odgovoran je i ažurno vodi sve potrebne evidencije o svim nabavkama i zalihama repomaterijala, rezervnih delova i gotovih proizvoda,
 3. Prati stanje zaliha repomaterijala, rezervnih delova za opremu i objekte kao i repromaterijala za mašine (ulja, masti, gorivo i sve drugo)i dostavlja direktoru proizvodnje izveštaje o potrebi za nabavkama istih,
 4. Vrši raspoređivanje svih zaposlenih u procesu proizvodnje prema potrebama tog procesa,
 5. Odgovoran je za stanje robe u magacinu i solidarno sa direktorom proizvodnje snosi materijalnu odgovornost,
 6. Prima i izdaje robu iz magacina po nalogu direktora proizvodnje,
 7. Sačinjava i ispostavlja dokumentaciju o prijemu i izdavanju robe, rezervnih delova i repromaterijala i dostavlja na knjiženje i arhiviranje,
 8. Vodi materijalno knjigovodstvo o promenama i stanju robe, rezervnih delova i repromaterijala u magacinu i blagovremeno podnosi direktoru proizvodnje zahtev za nabavku istih,
 9. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora, direktora proizvodnje i tehnologa proizvodnje,
 10. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili pojedinačnim naredbama direktora, direktora proizvodnje i tehnologa proizvodnje.

Vozač utovarnih vozila (JCB, CAT, viljuškar, traktor)

 1. Vrši prevoz repromaterijala utovarnim vozilima (utovar – istovar) od prijema do ubacivanje u proces proizvodnje,
 2. Odgovoran je za upotrebu i tehničku ispravnost utovarnih vozila i održavanje istih,
 3. Striktno poštuje propisane mere zaštite na radu pri vršenju svih poslova koje obavlja u okviru radnog mesta,
 4. Prati stanje zaliha rezervnih delova za vozila i repromaterijala (ulja, maziva i dr.) za utovarna vozila i dostavlja direktoru proizvodnje izveštaje o potrebi za nabavkama istih,
 5. Obavlja i druge poslove i zadatke, zavisno od  potrebe i procesa rada po nalogu direktora, direktora proizvodnje, tehnologa i poslovođe.

Radnik na pripremi sirovina

 1. Vrši manipulaciju repromaterijala i njegovo skladištenje,
 2. Vrši pripemu repromaterijala za proces proizvodnje,
 3. Vrši uklanjanje ambalaže i repromaterijala,
 4. Striktno poštuje propisane mere zaštite na radu pri vršenju svih poslova koje obavlja u okviru radnog mesta,
 5. Održava higijenu proizvodnog dela fabričkog kruga,
 6. Obavlja i druge poslove i zadatke, zavisno od  potrebe i procesa rada po nalogu direktora, direktora proizvodnje, tehnologa i poslovođe.

Direktor servisa

 1. Obavlja poslove direktora u njegovoj odsutnosti a u vezi organizacije i rada servisa,
 2. Organizuje rad servisa i rukovodi procesom rada,
 3. Odobrava trebovanje delova za servisiranje i popravku vozila,
 4. Prati kretanja asortimana cena rezervih delova i drugog materijala na tržištu,
 5. Predlaže direktoru nabavku rezervih delova i drugog materijala,
 6. Stara se o realizaciji nabavke rezervih delova i drugog materijala,
 7. Brši kontrolu izvršenja tekućih poslova u servisu,
 8. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora,
 9. Odgovora za sve poslove koji su mu sistematizacijom ili naredbom direktora stavljeni u delokrug rada.

Automehaničar

 1.  Vrši popravke i servisiranje putničkih i teretnih vozila,
 2. Vrši trebovanje delova za servisiranje i popravku vozila,
 3. Vrši održavanje čistoće radnog mesta i zajedno sa drugim radnicima radne okoline,
 4. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili direktora servisa,
 5. Odgovora za sve poslove koji su mu sistematizacijom ili naredbama neposrednih rukovodilaca stavljeni u delokrug rada.

Prijemni referent

 1. Vrši prijem putničkih i teretnih vozila za popravke i servisiranje i vrši ustanovljenje vrste kvarova,
 2. Vrši trebovanje iz magacina delova za servisiranje i popravku vozila,
 3. Odgovoran je za sve poslove koji su mu stavljeni u delokrug opisom poslova ili naredbama direktora,
 4. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili direktora servisa,
 5. Odgovora za sve poslove koji su mu sistematizacijom ili naredbama neposrednih rukovodilaca stavljeni u delokrug rada.

Magacioner

 1. Vrši prijem i uskladištenje rezervnih delova i druge robe,
 2. Prima i izdaje rezervne delove i drugu robu iz magacina po nalogu rukovodioca,
 3. Vrši popis robe u magacinu najmanje jednom a po potrebi i više puta godišnje,
 4. Vrši ažurno vođenje svih potrebnih evidencija o nabavci, izdavanju, zalihama rezervnih delova i druge robe,
 5. Vrši aranžiranje rezervnih delova i druge robe u magacinu, izloga kao i čišćenje magacina,
 6. Vrši istovar i utovar rezervnih delova i robe iz prevoznih sredstava dobavljača,
 7. Vrši naplatu robe i izdavanje fiskalnih računa,
 8. Materijalno je odgovoran za stanje robe u magacinu,
 9. Obavlja i druge poslove po nalogu direktora ili direktora servisa,
 10. Odgovora za sve poslove koji su mu sistematizacijom ili naredbama neposrednih rukovodilaca stavljeni u delokrug rada.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 8-og dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli poslodavca.

Izmene i dopune Pravilnika vrše se Odlukama ovlašćenog lica poslodavca.

Ovlašćeno lice

__________________________

 

Servis računara online zakazivanje