Stambeni kredit – Pravilnik, Odluka i ugovor o davanju kredita zaposlenom

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima Direktor “___” d.o.o iz  ___ dana __. godine je doneo

PRAVILNIK O REŠAVANJU STAMBENIH POTREBA

 Osnovne odredbe

Član 1.

Ovim Pravilnikom se uređuje izvori i korišćenje sredstava za rešavanje stambenih potreba zaposlenih, dodela stambenih kredita, osnovi i merila za utvrđivanje reda prvenstva, uslovi za dodelu kredita i druga pitanja iz stambenih odnosa.

Član 2.

Zaposleni u privrednom društvu rešavaju stambene potrebe izgradnjom ili kupovinom stana.

Privredno društvo učestvuje u rešavanju stambenih potreba zaposlenih u skladu sa svojim finansijskim mogućnostima, davanjem kredita za kupovinu stana, za proširenje, za adaptaciju ili rekonstrukciju stana radi poboljšanja životnih uslova zaposlenog i članova njegovog domaćinstva, iz redovnih sredstava privrednog društva ukoliko za to postoje realni uslovi.

Izvori sredstava i korišćenje

Član 3.

Privredno društvo učestvuje u rešavanju stambenih potreba zaposlenih shodno članu 2. ovog Pravilnika novčanim sredstvima iz redovnog poslovanja obzirom da duštvo ne poseduje svoj stambeni fond, niti je u obavezi da izdvaja sredstva u stambeni fond.

Član 4.

Novčana sredstva iz člana 3. ovog Pravilnika mogu se koristiti za:

 1. za davanje kredita zaposlenima radi kupovine stana, izgradnje ili dogradnje stana ili stambene zgrade;
 2. za davanje kredita radi poboljšanja uslova stanovanja u stanu ili porodičnoj stambenoj zgradi u svojini zaposlenog ili člana njegovog porodičnog domaćinstva.

Član 5.

Novčana sredstva koja se koristite za rešavanje stambenih potreba isplaćuju se iz redovnih sredstava poslovanja u skladu sa ovim Pravilnikom i zaključenim ugovorom o kreditu.

Utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba

Član 6.

Odluku o dodeli novčanih sredstava donosi Direktor društva na koju daje saglasnost osnivači društva.

Ukoliko ima više zainteresovanih zaposlenih u privrednom društvu se po potrebi može utvrditi lista reda prvenstva.

Oglas za utvrđivanje reda prvenstva raspisuje se početkom decembra meseca i njime se pozivaju zaposleni da prijave stambenu potrebu i opredele se za oblik koji žele da reše.

Oglas se ističe na vidnom mestu u prostorijama sedišta privrednog društva a rok za podnošenje zahteva sa potrebnom dokumentacijom je 15 dana.

Član 7.

Zaposleni je dužan da uz zahtev podnese i obrazloženje o činjenicama koje su bitne i od značaja su za rešavanje stambenih potreba, kao i mogući predračun troškova.

Član 8.

Prema oblicima rešavanja stambenih potreba, u privrednom društvu se utvrđuju sledeći načini rešavanja stambenih pitanja  :

 1. Davanje kredita za kupovinu i/ili izgradnju stana ili stambene zgrade;
 2. Davanje kredita za dogradnju stana ili dogradnju stambene zgrade u svojini;
 3. Davanje kredita za poboljšanje uslova stanovanja u stanu ili stambenoj zgradi zaposlenog u svojini ili u svojini člana porodičnog domaćinstva;
 4. Davanje kredita radi adaptacije ili rekonstrukcije radi saniranja posledica štete od elementarne nepogode ili požara.

Član 9.

Istinitost činjenica navedenih u zahtevu zaposlenog za rešavanje stambene potrebe i verodostojnost dokumenata bitnih za utvrđivanje reda prvenstva utvrđuje Direktor.

Popribavljenim dokazima i na osnovu utvrđenih činjenica, Direktor utvrđuje listu reda prvenstva po osnovu utvrđenog broja bodova za svakog zaposlenog, po svim osnovima iz ovog Pravilnika.

Broj bodova i lista reda prvenstva utvrđuje se sa stažom poslednjeg dana roka za podnošenje zahteva po oglasu.

Uslovi za rešavanje stambenih potreba

Član 10.

Pravo na rešavanje stambenih potreba utvrđenih ovim Pravilnikom ima zaposleni pod sledećim uslovima:

 1. da nema konačno rešenu stambenu potrebu;
 2. da je u radnom odnosu u društvu na neodređeno vreme,
 3. da je ostvario pravo prvenstva za rešavanje stambenih potreba.

Član 11.

Zaposleni nema rešenu stambenu potrebu ako je bez stana ili ako koristi neodgovarajući stan.

Pod neodgovarajućim stanom podrazumeva se stan ili stambena zgrada koja po broju soba ne odgovara stambenim potrebama zaposlenog i članova njegovog porodičnog domaćinstva, ili je po kvalitetu nepodoban za normalno stanovanje (bez nužnih instalacija i uređaja, sklon padu, prokišnjavanju, nehigijenski i slično).

Član 12.

Zaposlenom se može rešavati stambeno pitanje van reda prvenstva :

 1. ako je rešenje njegovog stambenog pitanja od značaja za Privredno društvo ili
 2. ako je stan ili stambena zgrada koju zaposleni koristi za stanovanje uništena usled dejstva više sile (poplava, zemljotres, požar).

Osnovi i merila za utvrđivanje reda prvenstva

Član 13.

Zaposleni može da reši svoju stambenu potrebu ako ostvari red prvenstva u rang listi prema osnovima i merilima iz ovog Pravilnika osim za Direktora  društva.

Pravo prvenstva ostvaruje se najvećim brojem bodova.

Ako više zaposlenih ima isti broj bodova, prvenstvo ima zaposleni koji ima veći broj bodova po osnovu stambene ugroženosti, zatim po osnovu radnog staža, i radnog doprinosa.

Ukoliko je zaposleni od posebnog značaja za društvo, može mu se dodeliti stambeni kredit i mimo rang liste za rešavanje stambenih potreba.

Član 14.

Za utvrđivanje reda prvenstva za rešavanje stambenih potreba zaposlenih određuju se sledeći osnovi:

 1. Stambena ugroženost;
 2. Radni staž;
 3. Radni doprinos.

Član 15.

Kriterijum STAMBENA UGROŽENOST:

Za stambenu ugroženost pripadaju bodovi:

 • Zaposleni koji stanuje kao podstanar, zaštićeni podstanar ili nosilac stanarskog prava na stanu u svojini __ bodova,
 • Zaposleni koji stanuje u neuslovnom stanu, tavanskom ili podrumskom prostoru, stanu koji ne ispunjava osnovne zdravstvene i higijenske uslove stanovanja 20 bodova;
  • Za svaku navršenu godinu stanovanja:
  • Zaposlenom iz tačke 1. … __ bod
  • Zaposlenom iz tačke 2. … __ boda
 • Zaposleni koje stanuje u neuslovnom stanu po sobnosti:
  1. ako mu nedostaje do 10 m2 …… __ bod.
  2. ako mu nedostaje do 20 m2 …… __ bod.
  3. ako mu nedostaje preko 20 m2 …__ bod.
 • Zaposleni koji prvi put koristi stambeni kredit kredit se odobrava u celosti po napred stečenim bodovima.

Kriterijum RADNI STAŽ:

 1. Za svaku godinu radnog staža zaposlenom pripada po __ boda.

KriterijumDOPRINOS:

 1. Po osnovu radnog doprinosa ako je zaposleni izvršavao radne obaveze i ostvario mesečnu zaradu u visini prosečne bruto zarade u privrednom društvu u prethodnoj godini pripada…. __ bodova.
 2. Na svakih 10% prosečne mesečne zarade iznad ostvarene zaposlenom pripada po __ boda.

Organi i postupak odlučivanja

Član 16.

O rešavanju stambenih potreba zaposlenih odluku donosi Direktor a za Direktora odlučuju osnivači društva.

Odluka se uručuje zaposlenom u roku od 5 dana od dana donošenja.

Davanje kredita

Član 17.

Društvo daje kredit zaposlenom za rešavanje stambenog pitanja za:

 1. Izgradnju stana ili kupovinu stana ili stambene zgrade;
 2. Dogradnju stana ili stambene zgrade;
 3. Poboljšanje uslova stanovanja u stanu ili stambenoj zgradi.

Član 18.

Kredit za poboljšanje uslova stanovanja može se odobriti zaposlenom za izvođenje radova u stanu, tj. u stambenoj zgradi.

 • u njegovoj svojini ili u svojini članova njegovog domaćinstva,
 • na pretvaranje zajedničkih prostorija u stan.

Član 19.

Kredit se daje sa rokom otplate:

 1. Za izgradnju ili kupovinu stana – najduže do 30 godina;
 2. Za dogradnju stana ili porodične zgrade – najduže do 15 godina.
 3. Za poboljšanje uslova stanovanja najviše – najduže do 10 godina.
 4. Za saniranje posledica elementarnih nepogoda – najduže do 8 godina.

Član 20.

Visina kredita utvrđuje se u zavisnosti od površine odgovarajućeg stana, ili porodične zgrade, prosečno utvrđene cene popravke, adaptacije, rekonstrukcije, kao i na bazi tržišnih cena za izvođenje određenih građevinskih radova.

Član 21.

Kredit se može koristiti u celosti u gotovinskom iznosu, a tek po pribavljenoj i dostavljenoj ponudi bilo koje firme – radnje, za izvođenje građevinskih radova koja služi samo kao dokument na osnovu koga se utvrđuje visina traženog kredita (za potrebne građevinske radove) i omogućava gotovinska isplata zaposlenom.

Član 22.

Zaposlenom se odobrena novčana sredstva po osnovu kredita imaju isplatiti gotovinski u roku koji je utvrđen Ugovorom o kreditu na njegov račun ili na račun prodavca stana odnosno izvođača radova.

Član 23.

Odobreni kredit zaposleni je dužan da otplaćuje po odredbama Ugovora o kreditu a koji se zaključuje na osnovu Odluke o odobravanju kredita.

Odlukom o odobravanju kredita Korisniku kredita može se odobriti period u kome se neće vršiti otplata kredita u trajanju od najviše 1 (jedne) godine od dana prijema sredstava.

Prelazne i završne odredbe

Član 24.

Na sve odnose koji nisu uređeni ovim Pravilnikom primenjuju se odredbe Zakona o stanovanju kao i drugih propisa kojima se uređuju pitanja iz stambenih odnosa.

Član 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu i primenjuje se narednog dana od dana donošenja.

Direktor

___________________________

 ————————————————————————————————————————————————

Privredno društvo “___” d.o.o.

__, ul. __ br. __

Broj ____

U __, __. godine

Na osnovu odredaba Pravilnika o rešavanju stambenih potreba privrednog društva “__” D.o.o. Skupština društva je dana __. godine donela

ODLUKU O DODELI STAMBENOG KREDITA

 1. Odobrava se stambeni kredit zaposlenom __ u visini od __ dinara (i slovima __) za kupovinu stana u __ za rešavanje njegovog stambenog pitanja.
 2. Stambeni kredit se daje zaposlenom u cilju isplate kupoprodajne cene za stan koji zaposleni kupuje a koji se nalazi u __, ul. __ br. _, na __ spratu, stan br. __, po strukturi __, površine __ m2.
 3. Rok otplate kredita iznosi __ godina a kamata na kredit iznosi 1% na godišnjem nivou.
 4. Otplata kredita počinje da teče u roku od __ meseci od dana puštanja kredita u tečaj u celosti.
 5. Podonošenju ove Odluke sa imenovanom će se zaključiti Ugovor o dodeli stambenog kredita kojim će se detaljnije precizirati prava i obaveza ugovornih strana a u skladu sa Pravilnikom o stambenim odnosima društva.

Ovu Odluku dostaviti:

 1. zaposlenom,
 2. arhivi društva,
 3. knjigovodstvu.

Predsednik Skupštine društva

_____________________________

 ———————————————————————————————————————————————

UGOVOR O DODELI STAMBENOG  KREDITA

Zaključen u __ dana __. godine između:

Davalac kredita :   “___” d.o.o. Privredno društvo za ____ iz __, ul. __ br. __ PIB __ mat.br. __ koje zastupa direktor,

 Korisnik kredita : ____ iz __, ul. __ br. __, JMB ___ zaposlen u privrednom društvu

Član 1.

Na osnovu odredaba Pravilnika o rešavanju stambenih potreba, Zakona o obligacionim odnosima i Odluke o dodeli stambenog kredita od __. godine, Davalac kredita odobrava Korisniku kredita stambeni kredit u iznosu od __ dinara (i slovima ___).

Stambeni kredit se odobrava u cilju rešavanja stambenog pitanja korisnika a za isplatu kupoprodajne cene za stan koji korisnik kupuje u __, ul. __ br. __, na __ spratu, stan br. __, po strukturi __, površine __ m2.

Član 2.

Sredstva kredita se odobravaju iz obrtnih sredstava Davaoca kredita.

Otplata kredita počinje da teče u roku od ___ meseci od dana puštanja celokupnog iznosa kredita u tečaj.

Član 3.

Ugovorne strane su saglasne da će Korisnik kredita primljena sredstva kredita vratiti u roku od __  (i slovima __) godina u jednakim mesečnim ratama, sa obavezom plaćanja kamate u visini od 1% na godišnjem nivou. Korisnik kredita može i pre isteka vremena isplatiti preostali iznos kredita uplatom na račun Davaoca kredita.

Korisnik kredita se obavezuje da kredit vraća u mesečnim ratama obustavom iz redovne mesečne zarade za prethodni mesec.

U slučaju neredovne otplate kredita, Davalac kredita ima pravo da obračuna zakonsku kamatu.

Ugovorne strane su saglasne da ovaj Ugovor automatski prestaje da važi u sledećim slučajevima :

 1. u slučaju otkaza radnog odnosa koji podnese korisnik kredita,
 2. u slučaju da korisnik kredita pismeno zatraži sporazumni raskid radnog odnosa.

Član 4.

Na sve što nije predviđeno ovim Ugovorom primeniće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

U slučaju spora isti će rešavati stvarno i mesno nadležan sud.

Član 5.

Ovaj Ugovor je sačinjen u __ (___) istovetna primerka, od kojih svaka od ugovorna strana zadržava po __ (___) primerka.

Korisnik kredita                                                             Davalac kredita

_____________________                 ________________________

 

Servis računara online zakazivanje