Ovlašćenje za korišćenje putničkog vozila

Privredno društvo „__“ d.o.o./ Preduzetnik  „__“ ___, ul. __ br. __ PIB : __ Matični broj __ Tek. račun __ __, __ __. god. OVLAŠĆENJE   Ovlašćujem ___ iz __ ul. ______ br. ____, l.k. br. _________ izdata od MUP _____________ da može da koristi putničko vozilo reg. br. BG __,  koje je u vlasništvu […]

Model formulacije o zaštiti od konkurencije kao element ugovora o radu

ZAŠTITA OD KONKURENCIJE Poslodavac i zaposleni konstatuju da zaposleni u toku radnog odnosa na svom radnom mestu ima mogućnost i može da stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, tehnička, proizvodna ili poslovna znanja i poslovne kontakte, širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni poslodavca jer u toku trajanja […]

Odluka o upotrebi privatnog automobila za službene potrebe

Vidi neoporeziv iznos naknade za upotrebu autobila za službene potrebe Na osnovu člana 224 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik Srbije 36/2011) direktor privrednog društva “__” d.o.o. /Preduzetnik „__“ dana __.__godine donosi O D L U K U o upotrebi automobila u privatnom vlasništvu za službene potrebe Tačka 1. Zaposleni u privrednom društvu mogu koristiti privatni automobil […]

Model formulacije o čuvanju poslovne tajne kao element ugovora o radu

Čuvanje poslovne tajne Zaposleni ne sme koristiti za sopstvene potrebe ili upoznati treća lica sa poslovnim tajnama koje kao takve odredi poslodavac a bile su zaposlenom kao poslovna tajna saopštene ili poverene ili je do tih informacija zaposleni došao na drugi način. Poslovnom tajnom se smatraju i informacije i podaci za koje je očigledno da […]

Model formulacije o školovanju i usavršavanju kao element ugovora o radu

Školovanje, usavršavanje, stručna obuka U slučaju da poslodavac omogući zaposlenom školovanje, usavršavanje ili stručnu obuku van sistema zakonskog školovanja a što je potrebno za obavljanje rada kod poslodavca, zaposleni se obavezuje da neće zatražiti raskid radnog odnosa ili dati otkaz pre nogo što protekne __ meseci/godina računajući od dana završenog školovanja. U suprotnom, zaposleni se […]

Zlostavljanje – obaveštenje zaposlenih

Napomena : obaveštenje svih zaposlenih o zabrani zlostavljanja i zabrani diskriminacije je obaveza poslodavca prema članu 7. i 37 Zakona o zabrani zlostavljanja. Za nepridržavanje ove obeze predviđene su novčane kazne propisane tim zakonom. SVIM ZAPOSLENIMA  OBAVEŠTENjE   A. O zabrani zlostavljanja na radu, seksualnog uznemiravanja i zloupotrebe prava na zaštitu od takvog ponašanja i […]

Odluku o utvrđivanju prava zaposlenog na isplatu solidarne pomoći, pomoći za slučaj smrti i pomoći zbog oštećenja ili uništenja imovine DO neoporezivog iznosa

Na osnovu člana 192. i 120. Zakona o radu Srbije (Sl.glasnik 24,61/2005, 54/2009) a u vezi sa članom 9. i 18. Zakona o porezu na dohodak građana (Sl.glasnik Srbije br. 24/2001, 80/2002, … 50/2011, 91/2011 – odlukaUSi 7/2012) i odredaba Pravilnika o ostvarivanju prava na poreska izuzimanja za primanja po osnovu pomoći … (Sl.glasnik Srbije […]

Odluka o plaćanju troškova premije za dobrovoljno penzijsko osiguranje

__“ D.o.o. __, ul. __ br. __ Matični broj __ Delovodni broj __ U __, __ 201_. god.   Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima a u vezi sa članom 13. Zakona o porezu na dohodak građana direktor privrednog društva „__“ d.o.o. dana __ 20__. godine donosi sledeću O D L U K […]

Odluka o načinu i visini naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa posla

Na osnovu člana 221. Zakona o privrednim društvima i člana 191. Zakona o radu a u vezi sa članom 181. stav 1. tačka 1. Zakona o radu direktor „__“ d.o.o. iz __ dana __. 201_. godine donosi O D L U K U o načinu i visini naknade troškova prevoza za dolazak i odlazak sa […]

Spisak zaposlenih kojima je uručeno obaveštenje o zabrani zlostavljanja na radu

„_______“ D.o.o. ___, ul. __ br. __ Mat.broj __       SPISAK ZAPOSLENIH KOJIMA JE URUČENO OBAVEŠTENjE O ZABRANI ZLOSTAVLjANjA NA RADU, SEKSUALNOG UZNEMIRAVANjA I ZLOUPOTREBE PRAVA NA ZAŠTITU OD TAKVOG PONAŠANjA I O NAČINU OSTVARIVANjA ZAŠTITE KAO I O ZABRANI DISKRIMINACIJE     Ovim potvrđujem da sam upoznat-a sa odredbama Zakona o sprečavanju […]