Ugovor o dopunskom radu

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 202. Zakona o radu (Sl.glasnik RS  24/2005, 61/2005 i 54/2009) poslodavac „__“ iz __, ul. __ br. __ koga zastupa __  i izvršilac posla __ iz __ ul. __ br. __  zaključuju

 

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Član 1

Izvršilac posla preuzima obavezu da kod Poslodavca obavlja poslove „__“ (na __fakultetu u __semestru školske __ poslove izvođenja nastave iz predmeta __).

Izvršilac posla će navedene poslove obavljati u sedištu Poslodavca, odnosno u __, ul. __ br. __.

Član 2

Poslove iz člana 1. Izvršilac posla će obavljati  u trajanju od __radnog danau nedelji u ukupnom trajanju od __ časova.

Evidenciju o radnom vremenu će voditi Poslodavac i na kraju svakog meseca ugovorne strane će pismeno usaglašavati provedeno radno vreme izvršioca.

Član 3

Poslodavac će izvršiocu posla na ime obavljenog rada iz člana 1. ovog Ugovora isplatiti iznos od ukupno __ dinara (i slovima __).

Isplata iznosa iz stava 1. ovog Ugovora vršiće se ____.

Porez i doprinosi padaju na teret poslodavca.

Član 4

Ovaj ugovor se zaključuje na period od __ meseci  i važi do __ godine.

Po isteku navedenog perioda Poslodavac i Izvršilac posla mogu, ukoliko se ukaže potreba za daljim radom Izvršioca posla, zaključiti aneks ugovora.

Član 5

Eventualne sporove po ovom ugovoru ugovorne strane rešavaće sporazumno, a sporove koji se ne mogu rešiti sporazumno, rešavaće stvarno i mesno nadležni sud.

Član 6

Ovaj ugovor sačinjen je u 4 istovetna primerka od kojih po 2 primerka zadržava svaka ugovorna strana.

 

U __, dana  __. godine

 

 

 

Servis računara online zakazivanje