Ugovor o pravima i obavezama direktora koji nije zasnovao radni odnos

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu člana 48. Zakona o radu i na odluke Skupštine privrednog društva “__” d.o.o. od __ godine zaključuje se

UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA KOJI NIJE ZASNOVAO RADNI ODNOS

Koji na osnovu člana 48. Zakona o radu dana __ zaključuju :

 1. Skupštine privrednog društva “__” d.o.o. kao poslodavca
 2. _______________ iz __ ul. __ br. __ JMBG kao direktora.

Član 1.

Predmet ovog ugovora je uređivanje međusobnih prava i obaveza poslodavca i direktora koji nije zasnovao radni odnos, u cilju da se urede prava i obaveze u vezi sa radnopravnim statusom direktora za vreme trajanja mandata, koji je određen Odlukom o izboru i imenovanju direktora br. _____ od ____________ godine.

Član 2.

Direktor će obavljati poslove predviđene osnivačkim aktom i drugim opštim aktima poslodavca u _______________ (mesto).

Član 3.

Direktor stupa na dužnost na dan imenovanja od kada preuzima sva prava i obaveze.

Član 4.

Direktor će obavljati poslove sa punim/nepunim radnim vremenom, u trajanju od _____ časova dnevno, odnosno _____ časova nedeljno.

Član 5.

Direktor ima pravo na naknadu za svoj rad u iznosu od bruto dinara ___ koja se isplaćuje jedanput mesečno najkasnije do __ za prethodni mesec.

Član 6.

Direktor ima pravo na naknadu troškova po sledećim osnovima:

 1. za dolazak i odlazak sa rada (u visini cene prevozne karte u javnom saobraćaju);
 2. za vreme provedeno na službenom putu u zemlji;
 3. za vreme provedeno na službenom putu u inostranstvu prema propisima;
 4. za ishranu u toku rada i
 5. za regres za korišćenje godišnjeg odmora – po posebnoj odluci poslodavca.

Član 7.

Direktor ima pravo na učešće u dobiti ostvarenoj u poslovnoj godini ukoliko tako odluči poslodavac.

Član 8.

Direktor ima pravo na odsustvo sa rada zbog privremene sprečenosti za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju, godišnjeg odmora, praznika koji je po zakonu neradni dan i u drugim slučajevima, u dogovoru sa poslodavcem.

Za vreme odsustva u smislu stava 1. ovog člana, direktor ostvaruje naknadu u visini bruto iznosa od ___________ dinara.

Član 9.

Direktor ima pravo na odmor u trajanju od _____ radnih dana u kalendarskoj godini.

Direktor ima pravo na plaćeno odsustvo u toku kalendarske godine, u ukupnom trajanju od _____ dana, i to po osnovu:

–        ________________, _____ dana;

–        ________________, _____ dana.

Za vreme odmora i odsustva direktor ima pravo na zaradu kao da je na radu.

Član 10.

Poslodavac i zaposleni konstatuju da zaposleni u toku radnog odnosa na svom radnom mestu ima mogućnost i može da stekne nova, posebno važna tehnološka znanja, tehnička, proizvodna ili poslovna znanja i poslovne kontakte, širok krug poslovnih partnera ili da dođe do saznanja važnih poslovnih informacija i tajni poslodavca jer u toku trajanja radnog odnosa ima mogućnost za :

 • detaljno upoznavanje programa pojedinih poslovnih partnera (specifikacije robe, načinu funkcionisanja, metodologija nastupa, komercijalna saznanja, finese u marketinškom nastupu, odnos prema konkurenciji),
 • saznanja o organizaciji i tehnologiji radnog procesa kod poslodavca,
 • tehnološka i komercijalna saznanja o robi sa kojom posluje poslodavac.

Poslodavac i zaposleni su saglasni da u toku radnog odnosa zaposleni bez saglasnosti poslodavca ne može na teritoriji Srbije da radi u svoje ime i za svoj račun, kao i u ime i za račun drugog pravnog ili fizičkog lica – zabrana konkurencije.

Zabrana konkurencije traje i 2 (dve) godine posle prestanka radnog odnosa.

Poslovi koje zaposleni ne može da radi zbog zabrane konkurencije su :

 • ___________________________________________________________,
 • ___________________________________________________________,

Direktor ne sme koristiti za sopstvene potrebe informacije ili upoznati treća lica sa tim informacijama koje su poslovna tajna a koje kao takve odredi poslodavac jer su zaposlenom bile saopštene ili poverene kao poslovna tajna ili je do tih informacija zaposleni došao na drugi način. Poslovnom tajnom se takođe smatraju i informacije i podaci za koje je očigledno da će prouzrokovati štetu poslodavcu ako za njih saznaju neovlašćena lica a zaposleni će odgovarati za odavanje ovakvih podataka ako je znao ili je morao znati za takav značaj koji ti podaci imaju za poslodavca.

Ako direktor prekrši zabranu odavanja poslovne tajne, poslodavac ima pravo da zahteva naknadu celokupne štete uključujući i izmaklu dobit.

U slučaju da direktor prekrši zabranu konkurencije predviđenu ovim ugovorom, poslodavac ima pravo da zahteva naknadu štete.

Član 11.

Direktor je odgovoran za štetu koju je na radu ili u vezi sa obavljanjem poslova po ovom ugovoru namerno ili iz krajnje nepažnje prouzrokovao poslodavcu.

Član 12.

Odgovornost direktora po osnovu obavljanja svoje funkcije utvrđuje se od strane osnivača poslodavca u skladu sa osnivačkim aktom i drugim opštim aktima poslodavca što uključuje materijalnu i drugu odgovornost i razrešenje od dužnosti i prestanak mandata pre isteka vremena.

Član 13.

Ovaj ugovor se zaključuje za period od __ godine.

Ugovor može da otkaže svaka ugovorna strana i ranije a može prestati saglasnošću ugovornih strana.

Član 14.

Poslodavac je dužan da po potpisivanju ovog ugovora plaća propisane poreze i doprinose po osnovu ovog ugovora.

Član 15.

Na sva prava, obaveze i odgovornosti koja nisu uređena ovim ugovorom primenjujivaće se odredbe Zakona, osnivačkog akta i drugih opštih akata poslodavca.

Član 16.

Ovaj ugovor je sačinjen u ______ primeraka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava po _____ primeraka.

 

 

Direktor                                                                Poslodavac

__________________                                           ___________________

 

 

 

Servis računara online zakazivanje