MODEL – Rešenje o godišnjem odmoru (sa odredbama Zakona o radu)

PUN GODIŠNJI ODMOR

Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 68-76. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24, 61/2005, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca „__ dana ___.___.201_. godine donosi

R E Š E NJ E

o godišnjem odmoru za 201_. godinu

Zaposlenom/ zaposlenoj _____ se određuje godišnji odmor za 201_. godinu u ukupnom trajanju od __ radnih prema sledećim kriterijumima :

 •  Zakonski minumum ……………………………….………………..   20 radnih dana,
 • Doprinos u radu     ..……………………………………………….      __ radnih dana,
 • Uslovi rada            …..…………………………………………….      __ radnih dana,
 • Radno iskustvo      ….…………………………..…………………      __ radnih dana,
 • Stručna sprema      ….…………………………..…………………      __ radnih dana,

 

Socijalni uslovi :

 • majka sa malom decom    ………………………………………    __ radnih dana,
 • ______             …………………………………………………      __ radnih dana,

Zaposleni  zaposlena će koristiti godišnji odmor :

 • Neprekidno, u jednokratnom trajanjui to počev od _________.201_. godine zaključno sa _________.201_. godine s tim da se na posao treba da javi dana ____.201_. godine.
 • U više delova, prvi deo u trajanju od dve radne nedelje a ostatak godišnjeg odmora će koristiti naknadno, najkasnije do 30. juna naredne godine.

 U broj dana godišnjeg odmora ne računaju se subote i nedelje.

 Zaposleni / zaposlena se ne može odreći prava na godišnji odmor niti se to pravo može uskratiti.

 OBRAZLOŽENJE

U skladu sa potrebama posla a uz prethodnu konsultaciju zaposlenog / zaposlene doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku:

Protiv ovog rešenja zaposleni / zaposlena može pokrenuti spor pred
nadležnim sudom u roku od 60 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

                                                                                                          Ovlašćeno lice poslodavca

                                                                             m.p. ________________________________

                                                                                                                               ___

 Primio / primila rešenje dana _________.201_. godine.

                Zaposleni / zaposlena

     ____________________________

                                                                                                      Direktor

m.p. __________________________________

********************************

SRAZMERNI DEO GODIŠNJEG ODMORA

Na osnovu člana 192. a u vezi sa članom 68-76. Zakona o radu (Sl. glasnik Srbije 24, 61/2005, 32/2013, 75/2014) ovlašćeno lice poslodavca „__ dana ___.___.201_. godine donosi

R E Š E NJ E

o godišnjem odmoru za 201_. godinu

Zaposlenom-joj ________ određuje se godišnji odmor za 2015. godinu u ukupnom trajanju od __ radnih dana

Broj radnih dana iz tačke 1. ovog rešenja koji zaposleni / a koristi utvrđen je primenom člana 68., 69. i 72. Zakona o radu obzirom da je zaposleni zasnovao radni odnos dana __2015. godine te mu shodno navedenim zakonskim odredbama pripada srazmerni

Zaposleni  zaposlena će koristiti godišnji odmor :

 • Neprekidno, u jednokratnom trajanjui to počev od _________.201_. godine zaključno sa _________.201_. godine s tim da se na posao treba da javi dana ____.201_. godine.
 • U više delova, prvi deo u trajanju od dve radne nedelje a ostatak godišnjeg odmora će koristiti naknadno, najkasnije do 30. juna naredne godine.

 U broj dana godišnjeg odmora ne računaju se subote i nedelje.

 Zaposleni / zaposlena se ne može odreći prava na godišnji odmor niti se to pravo može uskratiti.

 OBRAZLOŽENJE

U skladu sa potrebama posla a uz prethodnu konsultaciju zaposlenog / zaposlene doneto je rešenje kao u dispozitivu.

Pouka o pravnom leku:

Protiv ovog rešenja zaposleni / zaposlena može pokrenuti spor pred nadležnim sudom u roku od 60 dana od dana dostavljanja ovog rešenja.

 Primio / primila rešenje dana _________.201_. godine.

                Zaposleni / zaposlena

     ____________________________

                                                                                                      Direktor

m.p. __________________________________

********************************

Izvod iz Zakona o radu

Sl.glasnik RS br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014

 

 4. Godišnji odmor

 1) Sticanje prava na godišnji odmor

Član 68

Zaposleni ima pravo na godišnji odmor u skladu sa ovim zakonom.

Zaposleni stiče pravo na korišćenje godišnjeg odmora u kalendarskoj godini posle mesec dana neprekidnog rada od dana zasnivanja radnog odnosa kod poslodavca.

Pod neprekidnim radom smatra se i vreme privremene sprečenosti za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju i odsustva sa rada uz naknadu zarade.

Zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu se to pravo može uskratiti ili zameniti novčanom naknadom, osim u slučaju prestanka radnog odnosa u skladu sa ovim zakonom.

2) Dužina godišnjeg odmora

Član 69

U svakoj kalendarskoj godini zaposleni ima pravo na godišnji odmor u trajanju utvrđenom opštim aktom i ugovorom o radu, a najmanje 20 radnih dana.

Dužina godišnjeg odmora utvrđuje se tako što se zakonski minimum od 20 radnih dana uvećava po osnovu doprinosa na radu, uslova rada, radnog iskustva, stručne spreme zaposlenog i drugih kriterijuma utvrđenih opštim aktom ili ugovorom o radu.

Član 70

Pri utvrđivanju dužine godišnjeg odmora radna nedelja računa se kao pet radnih dana.

Praznici koji su neradni dani u skladu sa zakonom, odsustvo sa rada uz naknadu zarade i privremena sprečenost za rad u skladu sa propisima o zdravstvenom osiguranju ne uračunavaju se u dane godišnjeg odmora.

Ako je zaposleni za vreme korišćenja godišnjeg odmora privremeno sprečen za rad u smislu propisa o zdravstvenom osiguranju – ima pravo da po isteku te sprečenosti za rad nastavi korišćenje godišnjeg odmora.

Član 71

(Brisano)

4) Srazmerni deo godišnjeg odmora

Član 72

Zaposleni ima pravo na dvanaestinu godišnjeg odmora iz člana 69. ovog zakona (srazmerni deo) za svaki mesec dana rada u kalendarskoj godini u kojoj je zasnovao radni odnos ili u kojoj mu prestaje radni odnos.

5) Korišćenje godišnjeg odmora u delovima

Član 73

Godišnji odmor koristi se jednokratno ili u dva ili više delova, u skladu sa ovim zakonom.

Ako zaposleni koristi godišnji odmor u delovima, prvi deo koristi u trajanju od najmanje dve radne nedelje neprekidno u toku kalendarske godine, a ostatak najkasnije do 30. juna naredne godine.

Zaposleni ima pravo da godišnji odmor koristi u dva dela, osim ako se sa poslodavcem sporazume da godišnji odmor koristi u više delova.

Zaposleni koji nije u celini ili delimično iskoristio godišnji odmor u kalendarskoj godini zbog odsutnosti sa rada radi korišćenja porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i posebne nege deteta – ima pravo da taj odmor iskoristi do 30. juna naredne godine.

Član 74

(Brisano)

7) Raspored korišćenja godišnjeg odmora

Član 75

U zavisnosti od potrebe posla, poslodavac odlučuje o vremenu korišćenja godišnjeg odmora, uz prethodnu konsultaciju zaposlenog.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora zaposlenom se dostavlja najkasnije 15 dana pre datuma određenog za početak korišćenja godišnjeg odmora.

Izuzetno, ako se godišnji odmor koristi na zahtev zaposlenog, rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti i neposredno pre korišćenja godišnjeg odmora.

Poslodavac može da izmeni vreme određeno za korišćenje godišnjeg odmora ako to zahtevaju potrebe posla, najkasnije pet radnih dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora.

U slučaju korišćenja kolektivnog godišnjeg odmora kod poslodavca ili u organizacionom delu poslodavca, poslodavac može da donese rešenje o godišnjem odmoru u kome navodi zaposlene i organizacione delove u kojima rade i da isto istakne na oglasnoj tabli, najmanje 15 dana pre dana određenog za korišćenje godišnjeg odmora, čime se smatra da je rešenje uručeno zaposlenima.

Rešenje o korišćenju godišnjeg odmora poslodavac može dostaviti zaposlenom u elektronskoj formi, a na zahtev zaposlenog poslodavac je dužan da to rešenje dostavi i u pisanoj formi.

8) Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor

Član 76

U slučaju prestanka radnog odnosa, poslodavac je dužan da zaposlenom koji nije iskoristio godišnji odmor u celini ili delimično, isplati novčanu naknadu umesto korišćenja godišnjeg odmora, u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, srazmerno broju dana neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Naknada iz stava 1. ovog člana ima karakter naknade štete.