Pravilnik o poslovnoj tajni

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu čl. 224. Zakona o privrednim društvima i člana 4. Zakona o zaštiti poslovne tajne (Sl.glasnik RS br. 72/20011) Direktor privrednog društva „“ d.o.o. doneo je dana __ godine

Pravilnik o poslovnoj tajni

I Opšte odredbe

Član 1

Ovom odlukom se određuju isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu privrednog društva, a čije bi saopštavanje neovlašćenim licima bilo protivno poslovanju Preduzeća i štetilo bi njegovim interesima i poslovnom ugledu, a naročito:

–        način rukovanja ispravama i podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu,

–        zaštita poslovne tajne,

–        povreda čuvanja poslovne tajne i odgovornost.

Član 2.

Poslovnom tajnom smatra se bilo koja informacija koja ima komercijalnu vrednost zato što nije opšte poznata niti je dostupna trećim licima koja bi njenim korišćenjem ili saopštavanjem mogla ostvariti ekonomsku korist, i koja je od strane privrednog društvazaštićena odgovarajućim merama u skladu sa zakonom, poslovnom politikom, ugovornim obavezama ili odgovarajućim standardima u cilju očuvanja njene tajnosti, a čije bi saopštavanje trećem licu moglo naneti štetu držaocu poslovne tajne.

Poslovnom tajnom ne smatra se informacija koja je označena kao poslovna tajna radi prikrivanja krivičnog dela, prekoračenja ovlašćenja ili zloupotrebe službenog položaja ili drugog nezakonitog akta ili postupanja domaćeg ili stranog fizičkog i pravnog lica.

Član 3.

Poslovnu tajnu dužni su da čuvaju :

 1. članovi društva,
 2. zaposleni u privrednom društvu,
 3. lica koja nisu zaposlena u privrednom društvu ali su znala ili su morala znati da su određene isprave i podaci ovom odlukom utvrđeni kao poslovna tajna.

Dužnost čuvanja poslovne tajne traje i nakon prestanka statusa člana društva, direktora i prestanka radnog odnosa zaposlenog.

Svaka radnja preduzeta u okviru industrijskih ili komercijalnih aktivnosti koja za posledicu ima otkrivanje, pribavljanje, odnosno korišćenje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu, bez saglasnosti direktora privrednog društva i na način suprotan zakonu i dobrim poslovnim običajima, smatraće se delom nelojalne konkurencije.

Pod načinom suprotnim dobrim poslovnim običajima podrazumeva se svaka radnja preduzeta u cilju utakmice na tržištu kojom se nanosi ili se može naneti šteta konkurentu ili drugom fizičkom odnosno pravnom licu, a naročito:

 1. povreda ugovornih odredaba o čuvanju poslovne tajne;
 2. zloupotreba poslovnog poverenja;
 3. industrijska ili komercijalna špijunaža;
 4. prevara;
 5. navođenje na bilo koju radnju iz tač. 1) do 4);
 6. pribavljanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu od strane trećih lica koja znaju ili su bila dužna da znaju da ta informacija predstavlja poslovnu tajnu i da je pribavljena od lica u čijem je zakonitom posedu.

II Isprave i podaci koji predstavljaju poslovnu tajnu

Član 4.

Poslovnu tajnu predstavljaju sledeće isprave i podaci privrednog društva:

 1. tehničko-tehnološka rešenja i postupci koji se primenjuju u proizvodnji (projekti, probe, uzorci, nacrti, modeli i dr.);
 2. pronalasci, patenti i licence i rezultati istraživanja;
 3. podaci o kapacitetima, obimu i strukturi proizvodnje;
 4. podaci o stanju zaliha sirovina, poluproizvoda i gotovih proizvoda;
 5. podaci o usavršavanju i usvajanju nove proizvodnje;
 6. organizacija procesa proizvodnje i poslovanja;
 7. podaci o ceni proizvodnje i kalkulacijama cena;
 8. podaci o mogućnostima plaćanja obaveza;
 9. podaci o stanju dugovanja i potraživanja;
 10. podaci o kreditima i programi poslovne politike;
 11. zarade zaposlenih;
 12. drugi podaci koji budu određeni odlukom Direktora privrednog društva.

Član 5.

Pored isprava i podataka utvrđenih članom 3. ovog Pravilnika, poslovnom tajnom smatraju se i isprave i podaci koje privrednon društvu kao poverljive saopšti nadležni organ, odnosno lice iz drugog pravnog subjekta, ustanove i dr.

III Način rukovanja ispravama i podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu

Član 6.

Sve isprave i podaci koji saglasno ovoj odluci predstavljaju poslovnu tajnu, obeležavaju se oznakom „POSLOVNA TAJNA“ – u gornjem desnom uglu, registruju se u posebnoj knjizi, posebno se arhiviraju i čuvaju u zaključanim ormarima.

Obeležavanje isprava i podataka vrši odgovorno lice, po posebnom ovlašćenju direktora privrednog društva.

Član 7.

Zaposleni koji rukuju ispravama i podacima koji su ovim Pravilnikom utvrđeni kao poslovna tajna, dužni su da ih čuvaju na bezbednom mestu i ne mogu ih neovlašćeno davati na uvid ili korišćenje, niti davati bilo kakve izjave u vezi sa tim ispravama i podacima.

Zaposleni koji rade na koncipiranju, izradi, kucanju i umnožavanju isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, dužni su da unište tragove koncepta, odnosno da na bezbedan način čuvaju papire, indigo i matrice, odnosno da zaštite program (dokument) na računaru i drugi materijal koji bi mogao otkriti sadržinu tih isprava.

Član 8.

U slučaju otkrivanja ili nestanka isprave ili podataka koji predstavlja poslovnu tajnu, odgovorno lice je dužno da odmah preduzme neophodne mere radi otklanjanja štetnih posledica i da utvrdi okolnosti pod kojima je došlo do otkrivanja, odnosno nestanka tajnih isprava i podataka.

O otkrivenim ili nestalim ispravama i podacima koji predstavljaju poslovnu tajnu, vodi se posebna evidencija.

IV Zaštita poslovne tajne

Član 9.

Isprave i podatke koji su ovom odlukom utvrđeni kao poslovna tajna, mogu trećim licima saopštavati  direktor privrednog društva i zaposleni po posebnom pismenom ovlašćenju direktora.

Prilikom saopštavanja podataka i upoznavanja sa ispravama odnosno dokumentima koji predstavljaju poslovnu tajnu, lica iz prethodnog stava ovog člana dužna su naglasiti da su ti podaci odnosno isprave i dokumenti utvrđeni kao poslovna tajna i upozoriti lica kojima se oni saopštavaju na obavezu čuvanja poslovne tajne i odgovornost u slučaju otkrivanja iste.

Član 10.

Umnožavanje, prepisivanje, kopiranje i sačinjavanje izvoda iz isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu, može se vršiti samo po prethodno pribavljenom pismenom odobrenju lica iz čl. 8 st. 1 alineje 1 i 2 ove Odluke.

Član 11.

O saopštavanju isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu trećim licima, vodi se posebna evidencija, koja sadrži:

 1. ime lica i funkciju, odnosno naziv organa kome su saopšteni ili dati tajni podaci i isprave,
 2. koji su podaci i isprave saopšteni i u kojem obimu,
 3. kada i u koju svrhu su podaci odnosno isprave saopšteni.

V Povreda čuvanja poslovne tajne i odgovornost

Član 12.

Kao povreda čuvanja poslovne tajne smatra se:

 1. svako rukovanje ispravama i podacima utvrđenim kao poslovna tajna privrednog društva a koje je suprotno ovom Pravilniku;
 2. neovlašćeno saopštavanje, predaja ili na drugi način činjenje dostupnim isprava i podataka koji predstavljaju poslovnu tajnu privrednog društva;
 3. pribavljanje podataka i isprava koji predstavljaju poslovnu tajnu privrednog društva sa namerom predaje neovlašćenom licu.

Član 13.

Povredom čuvanja poslovne tajne, ne smatra se saopštavanje:

 1. na sednicama Skupštine ako je takvo saopštavanje neophodno radi vršenja poslova iz delokruga ovog organa;
 2. nadležnim inspekcijskim organima i organima uprave, na njihov zahtev;
 3. drugim privrednim društvima ako je to od značaja za ostvarivanje poslovne saradnje i zaključivanja ugovora.

VI Prelazne i završne odredbe

Član 14.

Zaposleni u privrednom društvu će biti upoznati sa odredbama ovog Pravilnika njegovim objavljivanjem na oglasnoj tabli privrednog društva.

Član 15.

Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli Privrednog društva.

 

Servis računara online zakazivanje