Prijava potraživanja poverioca u stečajnu masu dužnika

Servis računara online zakazivanje

St. _____/_____

PRIVREDNOM SUDU U _______________

Poverilac:                  „__“d.o.o. iz __, ul. __ br. __ matični broj __ PIB __račun broj __ kod __ banke

 Stečajni dužnik:        „__“d.o.o. iz __, ul. __ br. __ matični broj _ PIB __, račun broj ________ kod _______ banke

 

Prijava potraživanja poverioca sa prilozima

u __ primeraka

sa __ priloga

Nad Stečajnim dužnikom otvoren je stečajni postupak rešenjem Privrednog suda u __ St. __/2010 od _ 2010. godine, a oglas o otvaranju stečajnog postupka objavljen je u „Sl. glasniku Republike Srbije“br. _/_ od _ godine. Oglasom su pozvani poverioci da prijave svoja potraživanja Privrednom sudu u __ u roku od __ danaračunajući od dana objavljivanja oglasa.

(roknemožebitidužiod 120 danaoddanaobjavljivanjaoglasaootvaranjustečajnogpostupka).

PoverilacpotražujeodStečajnogdužnikapotrživanje uiznosuod __ dinarapoosnovuprodate robe koju je izvršio dana __ godine.

         Dokaz:  Račun br. __ od __ u iznosu od __ dinara – fotokopija u prilogu,

Otpremnica br. __ od __ – fotokopija u prilogu

Poverilacpodnosiprijavupotraživanjanaimeglavnogdugauiznosuod __ dinarainaimeobračunatekamatedodanaotvaranjapostupkastečaja __ dinara, ukupno __ dinara, udvaprimerka, spredlogomdaistopotraživanjepriznairazvrstautrećiisplatnired.

Nadalje, ako se za to steknu uslovi iz člana 85. stav 3. Zakona o stečaju, i kamatu od otvaranja stečaja pa do isplate glavnog duga.

Pravni osnov potraživanja zasnovan je na odredbi člana 630. Zakona o obligacionim odnosima i na članu 277. stav 1. istog zakona.

U Beogradu, __ 20__. godine.

 

Direktor

m.p.                _______________________

___

 

 

Servis računara online zakazivanje