Odluka o osnivanju ogranka privrednog društva – Poslovne jedinice

Servis računara online zakazivanje

Na osnovu odredaba Zakona o privrednim društvima direktor privrednog društva “__” D.o.o. iz __, ul. __ br. __ dana __.__.20__. godine donosi

Odluka o osnivanju ogranka – Poslovne jedinice „___“

 1. Osniva se ogranak privrednog društva “__” d.o.o. – Poslovna jedinica sa nazivom __ koja ima sedište u __, ul. __ br. __ koja počinje sa radom _._.20_. godine.
 2. Poslovna jedinica je deo privrednog društva “__” d.o.o. i nema svojstvo pravnog lica a istupa u pravnom prometu pod firmom preduzeća i svojim nazivom i ima pravo da u pravnom prometu zaključuje ugovore i preduzima druge pravne poslove i pravne radnje u okviru svog predmeta poslovanja.
 3. Delatnosti Poslovne jedinice “__” su :
  1. – ___
  2. – ___
 4. Organizacionu šemu i broj radnika Poslovne jedinice utvrđuje Direktor privrednog društva.
 5. Rukovođenje Poslovnom jedinicom vrši rukovodilac Poslovne jedinice koga imenuje i razrešava Direktor privrednog društva i koji ima sledeća ovlašćenja:
  1. organizuje rad u Poslovnoj jedinici,
  2. predstavlja privredno društvo i Poslovnu jedinicu u svim kontaktima sa poslovnim i drugim partnerima,
  3. zaključuje ugovore iz delatnosti privrednog društva,
  4. izvršava sve odluke organa privrednog društva i Direktora i na njihov zahtev podnosi izveštaj o rezultatima rada Poslovne jedinice i o svom radu,
  5. vrši izbor radnika koji rade u Poslovnoj jedinici uz saglasnost Direktora privrednog društva,
  6. obavlja i druge poslove po nalogu organa privrednog društva i Direktora.
 6. Za rukovodioca Poslovne jedinice imenuje se __ iz __, ul. __ br. __, JMB __ lk. br. __ MUP __.
 7. Svi ugovori koje zaključuje Poslovna jedinica u ime i za račun privrednog društva evidentiraju se u Poslovnoj jedinici a jedan primerak svakog ugovora obavezno se dostavlja Direktoru Preduzeća.
 8. Poslovna jedinica ima svoj pečat i štambilj koji ima oznaku da se radi o Poslovnoj jedinici privrednog drušva “__”. Za upotrebu i čuvanje pečata ovlašćen je i zadužen rukovodilac Poslovne jedinice.
 9. O troškovima Poslovne jedinice odlučuje Direktor uz konsultaciju rukovodioca Poslovne jedinice.
 10. Ova Odluka ima se upisati u registar Agencije za privredne registre.

Direktor

___________________________

___

 

Servis računara online zakazivanje