Sadrži propise o porezu na dobit privrednih društava, mišljenja Ministarstva finansija

Pravilo o transfernim cenama kada su povezana lica bračni drugovi

Pravilo o transfernim cenama kada su povezana lica bračni drugovi „Prema navodima iz zahteva, osnivači pravnog lica A su supružnici sa učešćem u kapitalu tog lica od 50%. Jedan od supružnika (dalje: lice A1) je jedan od osnivača pravnog lica B sa učešćem u kapitalu od 45,5%. Osnivači pravnog lica C su, između ostalih, pravno […]

Ne smatra se povezanim licem fizičko ili pravno lice koje ima učešće u kapitalu obveznika manje od 25%

Ne smatra se povezanim licem fizičko ili pravno lice koje ima učešće u kapitalu obveznika manje od 25% „Prema navodima iz zahteva, dva fizička lica (otac i sin) i pravno lice „A“ čiji je 100% vlasnik sin, imaju učešće u kapitalu obveznika, tako što otac poseduje 14,64%, sin 11,27% i pravno lice „A“ 4,66% akcija […]

Kako se oporezuje kamata koju pravno lice – rezident Republike Srbije isplaćuje povezanom pravnom licu iz Holandije

Kako se oporezuje kamata koju pravno lice – rezident Republike Srbije isplaćuje povezanom pravnom licu iz Holandije „Kako se navodi u podnetom zahtevu, rezidentno pravno lice je, kao zajmoprimac, zaključilo (2007. godine) ugovor o zajmu sa povezanim licem – nerezidentnim obveznikom (pravnim licem iz Holandije) kao zajmodavcem. Zajmoprimac se obavezao da prilikom isplate zajma zajmodavcu […]

Zakon o porezu na dobit pravnih lica

Zakon o porezu na dobit pravnih lica Sl. glasnik RS br. 25/2001, 80/2002, 80/2002, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 91/2015 – autentično tumačenje, 112/2015   Deo prvi PORESKI OBVEZNIK Vrste poreskih obveznika Član 1 Poreski obveznik poreza na dobit pravnih lica (u daljem tekstu: poreski obveznik) je privredno društvo, odnosno preduzeće, […]

Da li se može koristiti poreski kredit po osnovu poreza po odbitku koji je plaćen u drugoj državi

Da li se može koristiti poreski kredit po osnovu  poreza po odbitku koji je plaćen u drugoj državi   „Kako navodite u podnetom zahtevu, obveznik – rezidentno pravno lice izvršilo je prodaju licenci kupcu – nerezidentnom pravnom licu (rezidentu Republike Grčke), pri čemu između obveznika i kupca ne postoji međusobna povezanost, i po tom osnovu […]

Način utvrđivanja nabavne cene u cilju utvrđivanja kapitalnog dobitka nepokretnosti čija cena nije iskazana u poslovnim knjigama

Način utvrđivanja nabavne cene u cilju utvrđivanja kapitalnog dobitka nepokretnosti čija cena nije iskazana u poslovnim knjigama „U slučaju kada nerezidentno pravno lice vrši prodaju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, kapitalni dobitak se određuje u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, […]

Amortizacija opreme nabavljena u inostranstvu i isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen ugovor o zajedničkoj proizvodnji

Amortizacija opreme nabavljena u inostranstvu i isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen ugovor o zajedničkoj proizvodnji „U navedenom slučaju, obveznik namerava da nabavi opremu u inostranstvu, pri čemu se tako nabavljena oprema neće uvoziti, već će biti isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen tzv. ugovor o zajedničkoj proizvodnji. S […]

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica Sl. glasnik RS br. 20/2014, 41/2015 Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom uređuje se sadržaj poreskog bilansa uključujući i način izuzimanja prihoda po osnovu dividendi i udela u dobiti od drugog rezidentnog obveznika iz poreske osnovice, način […]

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica Sl.glasnik RS br. 60/2014, 41/2015, 53/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreskog bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitne organizacije) iz člana 1. stav […]

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene Sl.glasnik RS br. 20/2014 Član 1 Ovim pravilnikom bliže se uređuje način na koji poreski obveznici – preduzetnici, koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, u poreskom bilansu iskazuju transferne cene i cene transakcija utvrđene po principu „van dohvata ruke“. […]