Kako se oporezuje kamata koju pravno lice – rezident Republike Srbije isplaćuje povezanom pravnom licu iz Holandije

Servis računara online zakazivanje

Kako se oporezuje kamata koju pravno lice – rezident Republike Srbije isplaćuje povezanom pravnom licu iz Holandije

Kako se navodi u podnetom zahtevu, rezidentno pravno lice je, kao zajmoprimac, zaključilo (2007. godine) ugovor o zajmu sa povezanim licem – nerezidentnim obveznikom (pravnim licem iz Holandije) kao zajmodavcem. Zajmoprimac se obavezao da prilikom isplate zajma zajmodavcu isplati i kamatu, koja (kao prihod nerezidentnog obveznika) podleže oporezivanju porezom na dobit po odbitku po stopi od 20% ukoliko međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

Prema međunarodnom ugovoru o izbegavanju dvostrukog oporezivanja sa Holandijom, kamata nastala u jednoj od država ugovornica (Srbiji) i isplaćena rezidentu druge države ugovornice (Holandije) oporezuje se samo u toj drugoj državi (Holandiji). Međutim, kada su ugovor o zajmu zaključila lica između kojih postoji poseban odnos, tj. radi se o povezanim licima, pri čemu je tim ugovorom ugovorena kamata viša od kamate koja bi bila ugovorena da takvog odnosa nema, samo u drugoj državi ugovornici (Holandiji) oporezuje se iznos kamate koji bi bio isplaćen na osnovu ugovora o zajmu da takvog odnosa nema, dok se više isplaćeni iznos kamate oporezuje u skladu sa zakonima svake države ugovornice.

Uzimajući u obzir navedeno, kao i to da je primena prosečno ponderisanih kamatnih stopa (za 2010, 2011. i 2012. godinu) imala za svrhu utvrđivanje osnovice poreza na dobit u poreskom bilansu rezidentnog obveznika sačinjenom za poreski period (2010, 2011. i 2012. godine) u skladu sa Pravilnikom o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 99/2010, 8/2011, 13/2012, 8/2013 – dalje: Pravilnik), smatramo da se kamata (a samim tim i iznos kamate) koja bi bila ugovorena u konkretnom slučaju (za 2010, 2011. i 2012. godinu) da zajmoprimac i zajmodavac nisu povezana lica, utvrđuje primenom opštih pravila o transfernim cenama saglasno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon).

* * *

Prema odredbi člana 40. stav 1. Zakona, na prihode koje ostvari nerezidentno pravno lice od rezidentnog pravnog lica po osnovu kamata, obračunava se i plaća porez po odbitku po stopi od 20% ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

U skladu sa odredbom člana 40a stav 1. Zakona, kod obračuna poreza po odbitku na prihode nerezidenta, isplatilac prihoda primenjuje odredbe ugovora o izbegavanju dvostrukog oporezivanja, pod uslovom da nerezident dokaže status rezidenta države sa kojom je Republika zaključila ugovor o izbegavanju dvostrukog oporezivanja i da je nerezident stvarni vlasnik prihoda. Saglasno odredbi člana 11. stav 1. Ugovora između Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije i Kraljevine Holandije o izbegavanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i imovinu („Sl. list SFRJ – Međunarodni ugovori“, br. 12/82 – dalje: Ugovor), kamate nastale u jednoj od država i isplaćene rezidentu druge države ugovornice oporezuju se samo u toj drugoj državi. Prema stavu 6. istog člana Ugovora, ako, zbog posebnog odnosa između platioca i primaoca ili između njih i nekog drugog lica, iznos kamata, imajući na umu potraživanja za koja se one plaćaju, premašuje iznos koji bi bio ugovoren između platioca i primaoca, odredbe ovog člana primenjuju se samo na iznos koji bi bio ugovoren da takvog odnosa nema. U tom se slučaju više plaćeni iznos oporezuje u skladu sa zakonima svake države, imajući na umu ostale odredbe ovog ugovora.

Odredbom člana 59. stav 1. Zakona, transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Prema članu 60. stav 1. Zakona, obveznik je dužan da transakcije iz člana 59. stav 1. ovog zakona posebno prikaže u svom poreskom bilansu. U svom poreskom bilansu obveznik je, u smislu stava 1. ovog člana, dužan da posebno prikaže kamatu po osnovu zajma, odnosno kredita, do nivoa propisanog odredbama člana 62. ovog zakona (član 60. stav 2. Zakona).

Saglasno stavu 3. istog člana Zakona, obveznik je dužan da, zajedno sa transakcijama iz člana 59. stav 1. ovog zakona i st. 1. i 2. ovog člana, u poreskom bilansu posebno prikaže vrednost istih transakcija po cenama koje bi se ostvarile na tržištu takvih ili sličnih transakcija da se nije radilo o povezanim licima (princip „van dohvata ruke“).

Kod utvrđivanja cene transakcije po principu „van dohvata ruke“, koriste se uporedive cene na tržištu, a kad to nije moguće, metoda koštanja uvećana za uobičajenu zaradu ili metoda preprodajne cene (član 61. stav 2. Zakona).

Prema odredbama člana 5. st. 7. i 8. Pravilnika, za utvrđivanje kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima, koriste se, između ostalog, u slučaju deviznog zajma, odnosno kredita, prosečno ponderisana kamatna stopa po kojoj su se domaće banke zaduživale u inostranstvu u poreskom periodu za koji se podnosi poreski bilans, za svaku valutu posebno, koje utvrđuje Narodna banka Srbije na zahtev Ministarstva finansija. Podatke o visini kamatnih stopa objavljuje Ministarstvo finansija.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-81/2014-04 od 07.07.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje