Sadrži propise o porezu na dobit privrednih društava, mišljenja Ministarstva finansija

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno i rezidentno pravno lice

Pravilnik o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje po osnovu kapitalnih dobitaka i po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari ostvaruje nerezidentno i rezidentno pravno lice Sl.glasnik RS br. 100/2015 Član 1 Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreske prijave za obračun poreza na dobit na prihode […]

Obaveza prikazivanja transfernih cena kada poreski obveznik prodaje svoje proizvode isključivo povezanom licu

Obaveza prikazivanja transfernih cena kada poreski obveznik prodaje svoje proizvode isključivo povezanom licu „Rezidentni obveznik koji proizvodi dijetetske suplemente po jedinstvenoj formuli, a potom ih prodaje isključivo povezanom licu (takođe rezidentnom obvezniku), dužan je da u svom poreskom bilansu posebno prikaže transakcije sa povezanim licem po transfernim cenama, kao i da u okviru dokumentacije koju […]

Izdaci za oglašavanje lekova i njihovo priznanje kao rashod za reklamu i propagandu

Izdaci za oglašavanje lekova i njihovo priznanje kao rashod za reklamu i propagandu „U slučaju kada obveznik – privredno društvo koje vrši proizvodnju i promet lekova, iskaže u svojim poslovnim knjigama rashod po osnovu oglašavanja lekova u skladu sa zakonom koji uređuje lekove i medicinska sredstva (npr. reklamiranje lekova putem sredstava javnog informisanja, promocija lekova […]

Da li se pravila o transfernim cenama primenjuju obzirom na mogućnost korišćenja prava na umanjenje poreza po nekom osnovu

Da li se pravila o transfernim cenama primenjuju obzirom na mogućnost korišćenja prava na umanjenje poreza po nekom osnovu „Pravila o transfernim cenama primenjuju se pod uslovima propisanim odredbama čl. 59. do 61. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, […]

Da li se rashodi od kamata i negativnih kursnih razlika koji su uzeti u cilju obavljanja poslovne delatnosti priznaju u poreskom bilansu

Da li se rashodi od kamata i negativnih kursnih razlika koji su uzeti u cilju obavljanja poslovne delatnosti priznaju u poreskom bilansu „U slučaju kada obveznik (privredno društvo) iskaže u svojim poslovnim knjigama rashod od kamata i negativnih kursnih razlika po osnovu kredita uzetog u cilju obavljanja poslovne delatnosti, tako iskazan rashod priznaje se u […]

Pravna lica – obveznici poreza na dobit i uslovi pod kojima se smatraju povezanim licima

Pravna lica – obveznici poreza na dobit i uslovi pod kojima se smatraju povezanim licima „Obveznik poreza na dobit pravnih lica dužan je da transferne cene (cene nastale u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima) posebno iskaže u svom poreskom bilansu. S tim u vezi, a imajući u vidu da, u […]

Uslovi pod kojima se pravna lica smatraju povezanim licima

Uslovi pod kojima se pravna lica smatraju povezanim licima „Obveznik poreza na dobit pravnih lica dužan je da transferne cene (cene nastale u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima) posebno iskaže u svom poreskom bilansu. S tim u vezi, a imajući u vidu da, u skladu sa članom 4. Zakona o […]

Više mišljenja o transfernim cenama

OBJAŠNJENJE o primeni čl. 59. i 60. Zakona o porezu na dobit pravnih lica, a u vezi utvrđivanja iznosa kamate koja bi po tržišnim uslovima (po principu „van dohvata ruke“) bila obračunata na zajmove, odnosno kredite među povezanim licima Na osnovu člana 23. stav 2. Zakona o državnoj upravi („Sl. glasnik RS“, br. 79/2005, 101/2007 […]

Oporeziva dobit u poreskom bilansu obveznika koji ne primenjuje MRS odnosno MSFI – način utvrđivanja

Oporeziva dobit u poreskom bilansu obveznika koji ne primenjuje MRS odnosno MSFI – način utvrđivanja „Obveznik u svojim poslovnim knjigama evidentira prihode i rashode po osnovu kojih u bilansu uspeha (na odgovarajućoj poziciji) iskazuje rezultat poslovanja, odnosno dobitak (gubitak) pre oporezivanja, pri čemu je dužan da bilans uspeha sastavlja u skladu sa propisima kojima se […]

Da li se na ugovor o zajmu između povezanih lica kojim je predviđeno da se kamata ne obračunava primenjuje princip “van dohvata ruke”

Da li se na ugovor o zajmu između povezanih lica kojim je predviđeno da se kamata ne obračunava primenjuje princip “van dohvata ruke” „Prema odredbi člana 59. stav 1. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010 i 101/2011 – dalje: Zakon), transfernom […]