Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

Sl.glasnik RS br. 60/2014, 41/2015, 53/2015

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se sadržaj poreskog bilansa za druga pravna lica koja ostvaruju prihode prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (u daljem tekstu: nedobitne organizacije) iz člana 1. stav 3. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 25/01, 80/02, 80/02 – dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 – dr. zakon i 142/14).

Član 2

Nedobitne organizacije sastavljaju poreski bilans, i to:

 1. obveznik koji primenjuje kontni plan za budžetski sistem, a uključen je u konsolidovani račun trezora – na Obrascu PBN – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni plan za budžetski sistem za period od _____ do _____ 201__. godine;
 2. obveznik koji primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica – na Obrascu PBN 1 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike, odnosno kontni okvir za druga pravna lica za period od _____ do _____ 201__. godine;
 3. obveznik koji primenjuje kontni okvir za banke – na Obrascu PBN 2 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za banke;
 4. obveznik koji primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije – na Obrascu PBN 3 – Poreski bilans za nedobitnu organizaciju koja primenjuje kontni okvir za Narodnu banku Srbije.

Obrasci PBN, PBN 1, PBN 2 i PBN 3 odštampani su uz ovaj pravilnik i čine njegov sastavni deo.

Član 3

U Obrazac PBN unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama OP u koloni 5 Obrasca 2 – Bilans prihoda i rashoda, koji je propisan Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova („Službeni glasnik RS“, broj 18/15), na sledeći način:

 1. pod rednim brojem 1. – prihodi od kamata (OP 2071);
 2. pod red. br. 2. do 4. – prihodi ostvareni prodajom dobara na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (OP 2078, 2080 i 2081);
 3. pod rednim brojem 5. – ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1. do 4;
 4. pod red. br. 6. do 9. (OP 2134, 2136, deo 2140 iskazan na subanalitičkom kontu 413151 – prevoz na posao i sa posla, 2147 i 2149) – plate i dodaci zaposlenih, socijalni doprinosi na teret poslodavca, naknade za zaposlene, kao i nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi, koji se odnose na poslove vezane za ostvarivanje prihoda na tržištu i koji se pokrivaju iz tih prihoda, a ne iz doznačenih sredstava iz javnih prihoda ili drugih namenskih izvora;
 5. pod red. br. 10. do 16. (OP 2156, 2164, 2170, 2179, 2187, 2190 i 2200) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika; pod ovim red. br. mogu se iskazati i ukupni rashodi obveznika sa navedenih pozicija (OP 2156, 2164, 2170, 2179, 2187, 2190 i 2200) iskazanih u Bilansu prihoda i rashoda, ukoliko je njihov nastanak vezan isključivo za prihode ostvarene na tržištu;
 6. pod rednim brojem 17. – ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 6. do 16) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom dobara na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu;
 7. pod rednim brojem 18. – ostvarena razlika prihoda nad rashodima koja se utvrđuje kao razlika iznosa sa red. br. 5. i 17;
 8. pod rednim brojem 19. – primanja od prodaje nefinansijske imovine u zalihama (OP 2114);
 9. pod rednim brojem 20. – pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine, odnosno izdaci za nefinansijsku imovinu (OP 2300 umanjeno za OP 2343);
 10. pod rednim brojem 21. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima, tako što se o zbira iznosa sa red. br. 18. i 19. oduzme iznos sa rednog broja 20.

Član 4

Obveznik koji primenjuje kontni okvir za privredna društva, zadruge i preduzetnike u Obrazac PBN 1 unosi podatke iskazane na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 Obrasca Bilans uspeha koji je propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za privredna društva, zadruge i preduzetnike („Službeni glasnik RS“, br. 95/14 i 144/14), na sledeći način:

 1. pod rednim brojem 1. – prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga (AOP 1002 i 1009), uključujući i prihode od prodaje stalne imovine koji se iskazuju na odgovarajućem računu grupe 67 (deo AOP 1052);
 2. pod rednim brojem 2. – prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari, iskazani na odgovarajućem računu grupe 65 (deo AOP 1017);
 3. pod rednim brojem 3. – prihodi od kamata iskazani na odgovarajućim računima grupe 66 (deo AOP 1034, deo AOP 1035 i AOP 1038);
 4. pod rednim brojem 4. – ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 3;
 5. pod red. br. 5. do 9. – (AOP 1019, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 i 1029) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika; pod ovim red. br. mogu se iskazati i ukupni rashodi obveznika sa navedenih pozicija (AOP 1019, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027 i 1029) iskazanih u Bilansu uspeha, ukoliko je njihov nastanak vezan isključivo za prihode ostvarene na tržištu;
 6. pod rednim brojem 10. – ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 5. do 9) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom robe i proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu;
 7. pod rednim brojem 11. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 4. i 10.).

Obveznik koji primenjuje kontni okvir za druga pravna lica u Obrazac PBN 1 unosi podatke iskazane na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 Obrasca Bilans uspeha koji je propisan Pravilnikom o sadržini i formi obrazaca finansijskih izveštaja za druga pravna lica („Službeni glasnik RS“, broj 137/14), na sledeći način:

 1. pod rednim brojem 1. – prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga (AOP 1002), uključujući i prihode od prodaje stalne imovine koji se iskazuju na odgovarajućem računu grupe 67 (deo AOP 1038);
 2. pod rednim brojem 2. – prihodi od zakupnina pokretnih i nepokretnih stvari, iskazani na odgovarajućim računima grupe 65 (deo AOP 1006);
 3. pod rednim brojem 3. – prihodi od kamata iskazani na odgovarajućim računima grupe 66 (deo AOP 1022 i AOP 1023);
 4. pod rednim brojem 4. – ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 3;
 5. pod red. br. 5. do 9. – (AOP 1008, 1012, 1013, 1014, 1015 i 1018) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika; pod ovim red. br. mogu se iskazati i ukupni rashodi obveznika sa navedenih pozicija (AOP 1008, 1012, 1013, 1014, 1015 i 1018) iskazanih u Bilansu uspeha, ukoliko je njihov nastanak vezan isključivo za prihode ostvarene na tržištu;
 6. pod rednim brojem 10. – ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 5. do 9) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom robe i proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu;
 7. pod rednim brojem 11. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 4. i 10.).

Član 5

U Obrazac PBN 2 unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 obrasca Bilans uspeha koji je propisan Odlukom o obrascima i sadržini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za banke („Službeni glasnik RS“, br. 71/14 i 135/14), na sledeći način:

 1. pod rednim brojem 1. – neto prihod po osnovu kamata, naknada i provizija (AOP 1003 i 1007);
 2. pod rednim brojem 2. – neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava (AOP 1009, 1013, 1015 i 1019);
 3. pod rednim brojem 3. – dobici po osnovu prodaje ostalih plasmana iskazanih na računu 724 i prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazanih na računima grupe 74 (deo AOP 1021);
 4. pod rednim brojem 4. – ukupan zbir prihoda dobijen sabiranjem iznosa sa red. br. 1, 2. i 3;
 5. pod red. br. 5. do 7. – (AOP 1026, 1027 i 1028) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika;
 6. pod rednim brojem 8. – ukupan iznos (zbir iznosa sa red. br. 5. do 7) rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim na tržištu;
 7. pod rednim brojem 9. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 4. i 8.).

Član 6

U Obrazac PBN 3 unose se podaci iskazani na odgovarajućim pozicijama AOP u koloni 5 obrasca Bilans uspeha koji je propisan Odlukom o sadržaju i formi obrazaca finansijskih izveštaja za Narodnu banku Srbije („Službeni glasnik RS“, br. 71/14 i 135/14), na sledeći način:

 1. pod rednim brojem 1. – prihodi od prodaje proizvoda i usluga iskazani na odgovarajućem računu grupe 74 (deo AOP 1021);
 2. pod red. br. 2. do 4. – (AOP 1026, 1027 i 1028) – odgovarajući rashodi vezani za prihode ostvarene na tržištu; ovi rashodi obračunavaju se i iskazuju srazmerno učešću prihoda ostvarenih na tržištu u ukupno ostvarenim prihodima obveznika;
 3. pod rednim brojem 5. – ukupan iznos rashoda nastalih u vezi sa prihodima ostvarenim prodajom proizvoda na tržištu ili vršenjem usluga uz naknadu (zbir iznosa sa red. br. 2. do 4.);
 4. pod rednim brojem 6. – poreska osnovica koja se utvrđuje kao višak prihoda nad rashodima (razlika iznosa sa red. br. 1. i 5.).

Član 7

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica („Službeni glasnik RS“, br. 19/05, 15/06, 20/08, 99/10 i 8/13).

Član 8

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Samostalni član Pravilnika o izmenama i dopunama
Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

Sl. glasnik RS br. 41/2015

Član 9

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 Samostalni član Pravilnika o izmenama
Pravilnika o sadržaju poreskog bilansa za nedobitne organizacije – obveznike poreza na dobit pravnih lica

Sl. glasnik RS br. 53/2015

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Obrazac PBN

____________________________________
(firma – poslovno ime poreskog obveznika)
____________________________________
(sedište)
____________________________________
(PIB)

PORESKI BILANS
ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI PLAN ZA BUDŽETSKI SISTEM

za period od _____ do _____ 201_. godine

– iznos u dinarima bez decimala –

Red.
broj
Pozicija Dinara
1 2 3
A) PRIHODI OSTVARENI NA TRŽIŠTU
1. Prihodi od kamata
2. Prihodi od prodaje dobara i usluga ili zakupa od strane tržišnih organizacija
3. Sporedne prodaje dobara i usluga koje vrše državne netržišne jedinice
4. Imputirane prodaje dobara i usluga
5. Ukupno (red. br. 1 do 4)
B) RASHODI NASTALI U VEZI SA PRIHODIMA OSTVARENIM NA TRŽIŠTU
6. Plate i dodaci zaposlenih
7. Socijalni doprinosi na teret poslodavca
8. Naknade za zaposlene
9. Nagrade, bonusi i ostali posebni rashodi
10. Stalni troškovi
11. Troškovi putovanja
12. Usluge po ugovoru
13. Specijalizovane usluge
14. Tekuće popravke i održavanje (usluge i materijali)
15. Materijal
16. Upotreba osnovnih sredstava
17. Ukupno (red. br. 6 do 16)
18. Višak prihoda nad rashodima (red. br. 5 – 17)
19. Primanja od prodaje nefinansijske imovine u zalihama
20. Pokriće utrošenih sredstava za nabavku nefinansijske imovine
21. Poreska osnovica (red. br. 18+19-20)

U _________________________ Lice odgovorno za sastavljanje
poreskog bilansa
dana ______________ godine __________________________

Obrazac PBN 1

____________________________________
(firma – poslovno ime poreskog obveznika)
____________________________________
(sedište)
____________________________________
(PIB)

PORESKI BILANS
ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA PRIVREDNA DRUŠTVA, ZADRUGE I PREDUZETNIKE, ODNOSNO KONTNI OKVIR ZA DRUGA PRAVNA LICA

za period od _____ do _____ 201_. godine

– iznos u dinarima bez decimala –

Red. broj Pozicija Dinara
1 2 3
A) PRIHODI OSTVARENI NA TRŽIŠTU
1. Prihodi od prodaje robe, proizvoda i usluga
2. Prihodi od zakupnina
3. Prihodi od kamata
4. Ukupno (red. br. 1+2+3)
B) RASHODI NASTALI U VEZI SA PRIHODIMA OSTVARENIM NA TRŽIŠTU
5. Nabavna vrednost prodate robe
6. Troškovi materijala
7. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
8. Troškovi amortizacije
9. Ostali poslovni rashodi
10. Ukupno (red. br. 5. do 9)
11. Poreska osnovica (red. br. 4-10)

U _________________________ Lice odgovorno za sastavljanje
poreskog bilansa
dana ______________ godine __________________________

Obrazac PBN 2

____________________________________
(firma – poslovno ime poreskog obveznika)
____________________________________
(sedište)
____________________________________
(PIB)

PORESKI BILANS
ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA BANKE

za period od _____ do _____ 201_. godine

– iznos u dinarima bez decimala –

Red. broj Pozicija Dinara
1 2 3
A) PRIHODI OSTVARENI NA TRŽIŠTU
1. Neto prihod po osnovu kamata, naknada i provizija
2. Neto dobitak po osnovu finansijskih sredstava
3. Dobici po osnovu prodaje ostalih plasmana i prihodi od prodaje proizvoda i usluga
4. Ukupno (red. br. 1+2+3)
B) RASHODI NASTALI U VEZI SA PRIHODIMA OSTVARENIM NA TRŽIŠTU
5. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
6. Troškovi amortizacije
7. Ostali poslovni rashodi
8. Ukupno (red. br. 5. do 7)
9. Poreska osnovica (red. br. 4-8)

U _________________________ Lice odgovorno za sastavljanje
poreskog bilansa
dana ______________ godine __________________________

Obrazac PBN 3

____________________________________
(firma – poslovno ime poreskog obveznika)
____________________________________
(sedište)
____________________________________
(PIB)

PORESKI BILANS
ZA NEDOBITNU ORGANIZACIJU KOJA PRIMENJUJE KONTNI OKVIR ZA NBS

za period od _____ do _____ 201_. godine

– iznos u dinarima bez decimala –

Red.
broj
Pozicija Dinara
1 2 3
A) PRIHODI OSTVARENI NA TRŽIŠTU
1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga
B) RASHODI NASTALI U VEZI SA PRIHODIMA OSTVARENIM NA TRŽIŠTU
2. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi
3. Troškovi amortizacije
4. Ostali poslovni rashodi
5. Ukupno (red. br. 2 do 4)
6. Poreska osnovica (red. br. 1-5)

U _________________________ Lice odgovorno za sastavljanje
poreskog bilansa
dana ______________ godine __________________________

 

Servis računara online zakazivanje