Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene

Servis računara online zakazivanje

Pravilnik o načinu na koji preduzetnici u poreskom bilansu iskazuju transferne cene

Sl.glasnik RS br. 20/2014

Član 1

Ovim pravilnikom bliže se uređuje način na koji poreski obveznici – preduzetnici, koji vode poslovne knjige po sistemu prostog ili dvojnog knjigovodstva, u poreskom bilansu iskazuju transferne cene i cene transakcija utvrđene po principu „van dohvata ruke“.

Član 2

Preduzetnici iz stava 1. ovog pravilnika uz poreski bilans podnose dokumentaciju o transakcijama sa povezanim licima u formi izveštaja, odnosno izveštaja u skraćenom obliku, u skladu sa Pravilnikom o transfernim cenama i metodama koje se po principu „van dohvata ruke“ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima („Službeni glasnik RS“, br. 61/13 i 8/14).

Član 3

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

 

 

Servis računara online zakazivanje