Način utvrđivanja nabavne cene u cilju utvrđivanja kapitalnog dobitka nepokretnosti čija cena nije iskazana u poslovnim knjigama

Način utvrđivanja nabavne cene u cilju utvrđivanja kapitalnog dobitka nepokretnosti čija cena nije iskazana u poslovnim knjigama

„U slučaju kada nerezidentno pravno lice vrši prodaju nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, kapitalni dobitak se određuje u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon), a oporezuje se saglasno odredbama člana 40. st. 5. i 7. Zakona. Za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, nabavna cena, u smislu Zakona, jeste cena po kojoj je obveznik stekao nepokretnost, umanjena po osnovu amortizacije utvrđene u skladu sa ovim zakonom. Ukoliko cena po kojoj je nepokretnost nabavljena nije iskazana u poslovnim knjigama obveznika, nabavna cena za svrhu određivanja kapitalnog dobitka jeste tržišna cena na dan nabavke, koju utvrdi nadležni poreski organ.

* * *

Prema odredbama člana 27. stav 1. tačka 1) i stav 2. Zakona, kapitalnim dobitkom smatra se prihod koji nerezidentni obveznik ostvari prodajom, odnosno drugim prenosom uz naknadu nepokretnosti koje je koristio kao osnovno sredstvo za obavljanje delatnosti, kao i od prodaje nepokretnosti na teritoriji Republike koju nije koristio za obavljanje delatnosti.

Kapitalni dobitak predstavlja razliku između prodajne cene imovine (nepokretnosti) i njene nabavne cene, utvrđene prema odredbama ovog zakona (član 27. stav 3. Zakona).

Saglasno odredbi člana 29. stav 1. Zakona, za svrhu određivanja kapitalnog dobitka, nabavna cena, u smislu ovog zakona, jeste cena po kojoj je obveznik stekao imovinu, umanjena po osnovu amortizacije utvrđene u skladu sa ovim zakonom.

Nabavna cena iz stava 1. ovog člana koriguje se na procenjenu, odnosno fer vrednost, utvrđenu u skladu sa MRS, odnosno MSFI i usvojenim računovodstvenim politikama, ukoliko je promena na fer vrednost iskazivana u celini kao prihod perioda u kome je vršena (član 29. stav 2. Zakona).

Ako cena po kojoj je imovina nabavljena nije iskazana u poslovnim knjigama obveznika, ili nije iskazana u skladu sa odredbama st. 1. i 2. ovog člana, nabavna cena za svrhu određivanja kapitalnog dobitka jeste tržišna cena na dan nabavke, koju utvrdi nadležni poreski organ, na način propisan odredbama st. 1. i 2. ovog člana (član 29. stav 4. Zakona).

U skladu sa odredbom člana 40. stav 5. Zakona, na prihode koje ostvari nerezidentni obveznik od rezidentnog pravnog lica, drugog nerezidentnog obveznika, fizičkog lica, nerezidentnog ili rezidentnog ili od otvorenog investicionog fonda, na teritoriji Republike, po osnovu kapitalnih dobitaka nastalih u skladu sa odredbama čl. 27. do 29. ovog zakona, obračunava se i plaća porez po stopi od 20% ako međunarodnim ugovorom o izbegavanju dvostrukog oporezivanja nije drukčije uređeno.

U smislu odredbe člana 40. stav 7. Zakona, nerezidentni obveznik – primalac prihoda iz stava 5. ovog člana, dužan je da nadležnom poreskom organu, u opštini na čijoj teritoriji se nalazi nepokretnost koja je predmet prodaje, preko poreskog punomoćnika određenog u skladu sa propisima kojima se uređuje poreski postupak i poreska administracija, podnese poresku prijavu u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, na osnovu koje nadležni organ donosi rešenje.

Prema članu 70a Zakona, rešenje po podnetoj poreskoj prijavi iz člana 40. stav 7. Zakona nadležni poreski organ donosi u roku od 15 dana od dana prijema prijave, pri čemu je obveznik dužan da porez utvrđen rešenjem uplati u roku od 15 dana od dana kada mu je rešenje dostavljeno.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 011-00-241/2014-04 od 24.04.2014. godine