Ne smatra se povezanim licem fizičko ili pravno lice koje ima učešće u kapitalu obveznika manje od 25%

Servis računara online zakazivanje

Ne smatra se povezanim licem fizičko ili pravno lice koje ima učešće u kapitalu obveznika manje od 25%

„Prema navodima iz zahteva, dva fizička lica (otac i sin) i pravno lice „A“ čiji je 100% vlasnik sin, imaju učešće u kapitalu obveznika, tako što otac poseduje 14,64%, sin 11,27% i pravno lice „A“ 4,66% akcija obveznika. Imajući u vidu da je pojedinačno učešće svakog od navedenih lica u kapitalu obveznika manje od 25%, a pod uslovom da ne postoji ni mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke obveznika shodno Zakonu o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), ova lica se ne smatraju licima povezanim sa obveznikom.

* * *

U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona, transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Prema stavu 3. istog člana Zakona, u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.

Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja (član 59. stav 4. Zakona).

Saglasno stavu 5. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-87/2014-04 od 07.07.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje