Pravilo o transfernim cenama kada su povezana lica bračni drugovi

Servis računara online zakazivanje

Pravilo o transfernim cenama kada su povezana lica bračni drugovi

„Prema navodima iz zahteva, osnivači pravnog lica A su supružnici sa učešćem u kapitalu tog lica od 50%. Jedan od supružnika (dalje: lice A1) je jedan od osnivača pravnog lica B sa učešćem u kapitalu od 45,5%. Osnivači pravnog lica C su, između ostalih, pravno lice A sa učešćem u kapitalu od 23% i pravno lice B sa učešćem u kapitalu od 26%. S tim u vezi:

– pravno lice A smatra se povezanim sa osnivačima (supružnici) u skladu sa stavom 3. člana 59. Zakona o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013 i 68/2014 – dr. zakon – dalje: Zakon), sa licima navedenim u stavu 6. člana 59. Zakona, kao i sa pravnim licem B, preko lica A1, a u skladu sa stavom 5. člana 59. Zakona;

– pravno lice B smatra se povezanim sa pravnim licem A, preko lica A1, u skladu sa stavom 5. člana 59. Zakona, sa licem A1 i pravnim licem C saglasno stavu 3. člana 59. Zakona, kao i sa licima navedenim u stavu 6. člana 59. Zakona;

– pravno lice C smatra se povezanim sa pravnim licem B, u skladu sa stavom 3. člana 59. Zakona.

* * *

U skladu sa članom 59. stav 1. Zakona, transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sa transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveza među povezanim licima.

Saglasno stavu 2. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se ono fizičko ili pravno lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke.

Prema stavu 3. istog člana Zakona, u slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom.

Mogućnost značajnijeg uticaja na poslovne odluke postoji, pored slučaja predviđenog u stavu 3. ovog člana i kada lice posredno ili neposredno poseduje najmanje 25% glasova u obveznikovim organima upravljanja (član 59. stav 4. Zakona).

Saglasno stavu 5. istog člana Zakona, licem povezanim sa obveznikom smatra se i ono pravno lice u kome, kao i kod obveznika, ista fizička ili pravna lica neposredno ili posredno učestvuju u upravljanju, kontroli ili kapitalu, na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.

Prema stavu 6. istog člana Zakona, licima povezanim sa obveznikom smatraju se bračni ili vanbračni drug, potomci, usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, dedovi i babe i njihovi potomci, kao i braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga, lica koje je sa obveznikom povezano na način predviđen u st. 3. i 4. ovog člana.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-00155/2014-04 od 20.08.2014. godine

 

 

Servis računara online zakazivanje