Amortizacija opreme nabavljena u inostranstvu i isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen ugovor o zajedničkoj proizvodnji

Servis računara online zakazivanje

Amortizacija opreme nabavljena u inostranstvu i isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen ugovor o zajedničkoj proizvodnji

„U navedenom slučaju, obveznik namerava da nabavi opremu u inostranstvu, pri čemu se tako nabavljena oprema neće uvoziti, već će biti isporučena nerezidentnom pravnom licu sa kojim obveznik ima zaključen tzv. ugovor o zajedničkoj proizvodnji. S tim u vezi, ukoliko predmetna oprema ispunjava uslove da, saglasno propisima o računovodstvu i relevantnim MRS, odnosno MSFI bude priznata (i iskazana) u poslovnim knjigama obveznika kao stalno sredstvo, smatramo da se u tom slučaju rashod amortizacije priznaje u poreskom bilansu obveznika u iznosu i na način utvrđen Zakonom o porezu na dobit pravnih lica („Sl. glasnik RS“, br. 25/2001, 80/2002, 80/2002 – dr. zakon, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013 i 108/2013 – dalje: Zakon).

***

Odredbom člana 10. stav 1. Zakona propisano je da se amortizacija stalnih sredstava priznaje kao rashod u iznosu i na način utvrđen ovim zakonom.

Stalna sredstva iz stava 1. ovog člana obuhvataju materijalna sredstva čiji je vek trajanja duži od jedne godine i koja se saglasno propisima kojima se uređuje računovodstvo i revizija i MRS, odnosno MSFI, u poslovnim knjigama obveznika priznaju kao stalna sredstva, osim prirodnih bogatstva koja se ne troše, kao i nematerijalna sredstva, osim goodwill-a (član 10. stav 2. Zakona).

Sredstva iz člana 10. stav 2. Zakona, razvrstavaju se u pet grupa sa sledećim amortizacionim stopama: I grupa 2,5%; II grupa 10%; III grupa 15%; IV grupa 20% i V grupa 30% (član 10. stav 3. Zakona).

Način razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i način utvrđivanja amortizacije stalnih sredstava za poreske svrhe bliže je uređen Pravilnikom o načinu razvrstavanja stalnih sredstava po grupama i načinu utvrđivanja amortizacije za poreske svrhe („Sl. glasnik RS“, br. 116/2004 i 99/2010).“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 430-00-69/2014-04 od 22.04.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje