Rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke

Rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke

„Članom 271. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005 i 61/2005 – dalje: Zakon) utvrđeno je da ako inspektor rada nađe da je rešenjem poslodavca o otkazu ugovora o radu očigledno povređeno pravo zaposlenog, a zaposleni je poveo radni spor, na zahtev zaposlenog odložiće svojim rešenjem izvršenje tog rešenja – do donošenja pravnosnažne odluke suda.

Zaposleni može podneti zahtev inspekciji rada u roku od 30 dana od dana pokretanja radnog spora.

Inspektor rada je dužan da donese rešenje o odlaganju izvršenja rešenja poslodavca o otkazu ugovora o radu u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva zaposlenog, ako su ispunjeni uslovi iz člana 271. st. 1. i 2. Zakona.

Protiv rešenja inspektora rada može se izjaviti žalba ministru u roku od osam dana od dana dostavljanja rešenja. Žalba na rešenje iz člana 271. Zakona ne odlaže izvršenje rešenja. Ministar je dužan da u roku od 15 dana od dana prijema žalbe odluči po žalbi. Protiv konačnog rešenja ne može da se pokrene upravni spor.

Inspektor rada, na osnovu spisa predmeta, ceni da li je očigledno povređeno pravo zaposlenog i donosi rešenje kojim odlaže od izvršenja rešenje poslodavca. Rešenje o otkazu ugovora o radu odlaže se do donošenja pravnosnažne sudske odluke. Zaposleni se, po rešenju inspektora, do donošenja odluke suda vraća na rad.

Protiv rešenja inspektora rada može da se podnese žalba drugostepenom organu – ministru. Žalba na rešenje iz člana 271. (odlaganje od izvršenja rešenja poslodavca – otkaz ugovora o radu) ne zadržava izvršenje rešenja. Poslodavac je dužan da izvrši prvostepeno rešenje inspektora.

Prema tome, rešenje inspektora rada i ministra rada kao drugostepenog organa je privremenog karaktera do donošenja pravnosnažne sudske odluke. Rešenje ministra nije od uticaja na donošenje sudske odluke. Sudija je nezavisan u svom radu i on na osnovu dokaza i činjenica samostalno donosi odluku.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-682/2006-02 od 21.08.2006.