Novčano primanje naime naknade štete zbog jednostranog raskida ugovora i PDV

Napomena : Pročitajte ceo tekst (a ne samo tekst obeležen bojom ili podvlačenjem) jer samo ceo tekst u potpunosti  tumači i objašnjava određeno pitanje odnosno problem

 

„Prema odredbama člana 3. Zakona o porezu na dodatu vrednost („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005 i 61/2007 – dalje: Zakon), predmet oporezivanja PDV su isporuka dobara i pružanje usluga koje poreski obveznik izvrši u Republici uz naknadu, u okviru obavljanja delatnosti, kao i uvoz dobara u Republiku.

Promet dobara, u smislu ovog zakona, a u skladu sa odredbom člana 4. stav 1. Zakona, je prenos prava raspolaganja na telesnim stvarima (dalje: dobra) licu koje tim dobrima može raspolagati kao vlasnik, ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Saglasno odredbi člana 5. stav 1. Zakona, promet usluga, u smislu ovog zakona, su svi poslovi i radnje u okviru obavljanja delatnosti koji nisu promet dobara iz člana 4. ovog zakona.

Shodno navedenim zakonskim odredbama, primanje novčanih sredstava bez obaveze primaoca novčanih sredstava da davaocu izvrši protivčinidbu u vidu prometa dobara ili usluga, ne smatra se predmetom oporezivanja PDV.

Prema tome, na iznos novčanih sredstava koja obveznik PDV primi od privrednog društva na ime naknade štete zbog jednostranog raskida ugovora, PDV se ne obračunava i ne plaća, s obzirom da ta novčana sredstva ne predstavljaju naknadu za izvršeni promet dobara i usluga.

Međutim, ako iz celokupnog činjeničnog stanja koje je od uticaja na postojanje poreske obaveze proizilazi da novčana sredstva koja se isplaćuju na ime naknade štete u suštini predstavljaju naknadu za oporezivi promet dobara ili usluga koji vrši obveznik PDV kojem se ta sredstva isplaćuju, u tom slučaju za izvršeni promet dobara, odnosno usluga postoji obaveza obračunavanja i plaćanja PDV u skladu sa Zakonom. Činjenično stanje od uticaja na postojanje i visinu poreskih obaveza u svakom konkretnom slučaju utvrđuje nadležni poreski organ u skladu sa načelima predviđenim propisima kojima se uređuju poreski postupak i poreska administracija.“

Mišljenje Ministarstva finansija br. 413-00-179/2011-04 od 08.03.2011. godine