Obaveza poslodavca da zaposlenom pre otkaza ugovora o radu dâ upozorenje

Servis računara online zakazivanje

Obaveza poslodavca da zaposlenom pre otkaza ugovora o radu dâ upozorenje

„Član 179. tačka 2) Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) predviđa da poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu ako svojom krivicom učini povredu radne obaveze utvrđene opštim aktom ili ugovorom o radu.

Povreda radne obaveze koja je osnov za davanje otkaza mora da bude utvrđena opštim aktom (kolektivni ugovor kod poslodavca ili pravilnik o radu) ili ugovorom o radu. Ako u ovim aktima nisu navedene povrede radne obaveze zbog kojih zaposlenom prestaje radni odnos, poslodavac ne može da mu otkaže ugovor o radu. Odnosno, samo ako je povreda radne obaveze bila utvrđena opštim aktom ili ugovorom o radu u momentu izvršenja, poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Otkaz ugovora o radu zbog povrede radne obaveze poslodavac može da da, ako je povreda radne obaveze u trenutku izvršenja bila utvrđena opštim aktom ili ugovorom o radu i ako postoji krivica zaposlenog.

Zakonom nije propisan postupak za utvrđivanje odgovornosti. S obzirom na to da je teret dokazivanja o nastupanju razloga za otkaz na poslodavcu, razlozi moraju da budu neoborivi i argumentovani. Poslodavac do ovih dokaza može da dođe na osnovu izjave zaposlenog ili svedoka, kao i na drugi način, s tim da dokazi budu takvi da se ne mogu osporiti pred sudom.

U skladu sa članom 180. Zakona poslodavac je dužan da pre otkaza ugovora o radu u slučaju iz člana 179. tačka 2) Zakona, zaposlenog pisanim putem upozori na postojanje razloga za otkaz ugovora o radu i da mu ostavi rok od najmanje pet radnih dana od dana dostavljanja upozorenja da se izjasni na navode iz upozorenja. U upozorenju, poslodavac je dužan da navede osnov za davanje otkaza, činjenice i dokaze koji ukazuju na to da su se stekli uslovi za otkaz i rok za davanje odgovora na upozorenje. Ako postoje olakšavajuće okolnosti ili ako priroda povrede radne obaveze nije dovoljan razlog za otkaz ugovora o radu, poslodavac može u upozorenju da zaposlenog obavesti da će mu otkazati ugovor o radu ako ponovo učini istu ili sličnu povredu, bez ponovnog upozorenja.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-34/2014-02 od 14.01.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje