Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom

Servis računara online zakazivanje

Pravo poslodavca na otkaz ugovora o radu sa ugovorenim probnim radom

„Članom 36. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon) propisano je da ugovorom o radu može da se ugovori probni rad za obavljanje jednog ili više povezanih, odnosno srodnih poslova utvrđenih ugovorom o radu, koji ne može da traje duže od šest meseci.

Zakonom je utvrđeno pravo poslodavca i zaposlenog da tokom trajanja probnog rada otkažu ugovor o radu. Naime, članom 36. stav 3. propisano je da pre isteka vremena za koji je ugovoren probni rad, poslodavac ili zaposleni može da otkaže ugovor o radu sa otkaznim rokom koji ne može biti kraći od pet radnih dana. Poslodavac je dužan da obrazloži otkaz ugovora o radu.

Prema tome, ako pre isteka probnog rada, odnosno u toku njegovog trajanja zaposleni ne zadovolji potrebe poslodavca, poslodavac može da mu otkaže ugovor o radu bez sprovođenja procedure, ali je dužan da ispoštuje otkazni rok od najmanje pet radnih dana. Napominjemo da je poslodavac u obavezi da u slučaju otkazivanja ugovora o radu zaposlenom pre isteka probnog rada, u rešenju o otkazu ugovora o radu obrazloži razloge za otkaz. Zaposleni ima pravo da protiv rešenja o otkazu pokrene spor pred nadležnim sudom.

Nadalje, članom 36. stav 4. propisano je da zaposlenom koji za vreme probnog rada nije pokazao odgovarajuće radne i stručne sposobnosti prestaje radni odnos danom isteka roka određenog ugovorom o radu.

Iz navedenog sledi da poslodavac u toku probnog rada vrši ocenu sposobnosti zaposlenog, te ako je ta ocena nezadovoljavajuća poslodavac će rešenje o otkazu dati saglasno članu 36. stav 4. i članu 185. stav 5. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-00450/2014-02 od 01.09.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje