Zaposleni koji koristi neplaćeno odsustvo mora da se odjavi iz evidencije penzijskog i invalidskog osiguranja

Zaposleni koji koristi neplaćeno odsustvo mora da se odjavi iz evidencije penzijskog i invalidskog osiguranja

„Prema članu 14. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013 i 75/2014 – dalje: Zakon), propisano je da se svojstvo osiguranika stiče danom početka a prestaje danom prestanka zaposlenja, obavljanja samostalne ili poljoprivredne delatnosti, odnosno obavljanja ugovorenih poslova. Stavom 2. istog člana, utvrđeno je da se svojstvo osiguranika utvrđuje na osnovu prijave na osiguranje, odnosno odjave osiguranja.

Odredbom člana 46. Zakona, propisano je da se u staž osiguranja računa vreme koje je osiguranik proveo na radu po osnovu koga je bio obavezno osiguran i za koje je uplaćen doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema članu 47. Zakona, utvrđeno je da se u staž osiguranja računa vreme provedeno na radu, odnosno u osiguranju, u efektivnom trajanju.

Prema Zakonu o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje („Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 – usklađeni din. izn., 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 57/2014 i 68/2014 – dr. zakon), poslodavac nije u obavezi da vrši uplatu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenog koji je na neplaćenom odsustvu, jer zaposleni za vreme neplaćenog odsustva nema svojstvo osiguranika, u smislu propisa koji uređuju penzijsko i invalidsko osiguranje, pošto je reč o odsustvu sa rada bez naknade zarade.

Imajući u vidu da zaposleni koji je na neplaćenom odsustvu, nema svojstvo osiguranika zaposlenog, potrebno je da za vreme trajanja neplaćenog odsustva poslodavac izvrši odjavu zaposlenog sa penzijskog i invalidskog osiguranja, za period za koji je odobreno neplaćeno odsustvo.

Prema članu 137. stav 1. Zakona, propisano je da lice za koje obveznik podnošenja prijava nije podneo prijavu na osiguranje može podneti zahtev za utvrđivanje svojstva osiguranika. Zahtev iz stava 1. ovog člana može podneti i obveznik podnošenja prijave. Stavom 3. navedenog člana Zakona, propisano je da će Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, pokrenuti postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika i kada, prilikom kontrole ili na drugi način, utvrdi da prijava na osiguranje nije podnesena za lice koje ima pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje. Prema stavu 4. istog člana, utvrđeno je da u napred navedenim slučajevima, fond donosi pismeno rešenje o utvrđivanju svojstva osiguranika. Obveznik podnošenja prijave dužan je da, na osnovu rešenja iz stava 4. ovog člana, kojim je utvrđeno svojstvo osiguranika, podnese prijavu na osiguranje. Odredbe ovog člana primenjuju se i u slučaju kad obveznik podnošenja odjave osiguranja nije podneo odjavu osiguranja.

Imajući u vidu navedeno, potrebno je da poslodavac izvrši odjavu sa penzijskog i invalidskog osiguranja za zaposlenog koji je na neplaćenom odsustvu, od dana od kada mu je odobreno neplaćeno odsustvo. Ukoliko, za zaposlenog koji je na neplaćenom odsustvu, nije blagovremeno podneta odjava sa osiguranja, neophodno je da se lice neposredno obrati nadležnoj filijali Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, kako bi se u skladu sa Zakonom, utvrdio datum prestanka svojstva osiguranika.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 011-00-684/2014-07 od 20.10.2014. godine