Poslodavac ima diskreciono pravo i može da otkaže ugovor o radu na određeno vreme pre isteka vremena na koji je ugovor zaključen

Poslodavac ima diskreciono pravo i može da otkaže ugovor o radu  na određeno vreme pre isteka vremena na koji je ugovor zaključen

 

„U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013) je propisano da se radni odnos zasniva na vreme čije je trajanje unapred određeno kada su u pitanju: sezonski poslovi, rad na određenom projektu, povećanje obima posla koji traje određeno vreme i sl. za vreme trajanja tih potreba, s tim što tako zasnovan radni odnos neprekidno ili s prekidima ne može trajati duže od 12 meseci. Pod prekidom se ne smatra prekid rada kraći od 30 radnih dana.

Prema tome, radni odnos na određeno vreme se zasniva za obavljanje određenih poslova, koji sa prekidom ili bez prekida traje najduže 12 meseci.

U konkretnom slučaju, nema smetnji da se sa zaposlenim zaključi ugovor o radu na određeno vreme u kome će biti navedeno da isti može da traje najduže do 12 meseci u zavisnosti od trajanja povećanog obima posla i da poslodavac i pre isteka roka od 12 meseci donošenjem rešenja o prestanku radnog odnosa može da otkaže ugovor o radu na određeno vreme zaposlenom, uz navođenje razloga u obrazloženju rešenja da je povećan obim posla smanjen, te je u skladu s tim diskreciono pravo poslodavca da odluči koliko će zaposlenih na određeno vreme zadržati na radu.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-457/2013-02 od 30.05.2013. godine