Rok do koga poslodavac može dati otkaz zaposlenom zbog povrede radne obaveze ili krivičnog dela učinjenom na radu ili u vezi sa radom

Servis računara online zakazivanje

Rok do koga poslodavac može dati otkaz zaposlenom zbog povrede radne obaveze ili krivičnog dela učinjenom na radu ili u vezi sa radom

„Članom 184. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisano je da otkaz ugovora o radu iz člana 179. tač. 1), 2), 3), 5) i 6) ovog zakona poslodavac može dati u roku od tri meseca od dana saznanja za činjenice koje su osnov za davanje otkaza, odnosno u roku od šest meseci od dana nastupanja činjenica koje su osnov za davanje otkaza.

Članom 184. stav 2. Zakona propisano je da otkaz ugovora o radu iz člana 179. tačka 4) ovog zakona poslodavac može dati zaposlenom najkasnije do isteka roka zastarelosti utvrđenog zakonom za krivično delo.

Polazeći od navedene odredbe, rok zastarelosti za donošenje rešenja o otkazu ugovora o radu zbog povrede radne obaveze iznosi tri meseca od dana saznanja za povredu radne obaveze, odnosno šest meseci od dana kada je povreda učinjena. Zakonom su predviđeni subjektivni rok od tri meseca i objektivni rok od šest meseci zastarelosti, pri čemu se subjektivni rok uvek računa u okviru objektivnog, te protekom objektivnog roka nastupa apsolutna zastarelost. Prema tome, istekom ovih rokova, koji su prekluzivni, poslodavac gubi pravo da utvrđuje odgovornost zaposlenih zbog povrede radne obaveze, odnosno gubi pravo da zbog navedenog otkaznog razloga otkaže ugovor o radu.

Ukoliko zaposleni pravnosnažnom presudom bude oglašen krivim za krivično delo učinjeno na radu ili u vezi sa radom, poslodavac može zaposlenom da otkaže ugovor o radu na osnovu člana 179. tačka 4) Zakona, najkasnije do isteka roka zastarelosti utvrđenog zakonom za krivično delo u skladu sa članom 184. stav 2. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike br. 011-00-00053/2014-02 od 27.01.2014. godine

 

Servis računara online zakazivanje