Obaveza davanja pismenog otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je na zameni pre povratka odsutne koju zamenjuje

Servis računara online zakazivanje

Obaveza davanja pismenog otkaza ugovora o radu zaposlenom koji je na zameni pre povratka odsutne koju zamenjuje

„U članu 37. stav 3. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da se radni odnos na određeno vreme, radi zamene privremeno odsutnog zaposlenog, može zasnovati do povratka privremeno odsutnog zaposlenog.

Prema članu 175. tačka 1) Zakona zaposlenom radni odnos prestaje istekom roka na koji je zasnovan, a u članu 185. stav 1. Zakona propisano je da se ugovor o radu otkazuje rešenjem, u pisanom obliku, i obavezno sadrži obrazloženje i pouku o pravnom leku.

Prema tome, ako je zasnovan radni odnos radi zamene odsutne zaposlene, tako zasnovan radni odnos može da traje do povratka zaposlene koja se zamenjuje, bez obzira po kom osnovu je zamenjivana zaposlena odsutna. To znači da ovako zasnovan radni odnos može da traje sve vreme odsustva zaposlene koje nije prekinuto, pri čemu okolnost da je zamenjivana zaposlena menjala osnov odsustva nije od uticaja na radno-pravni status zaposlene koja je zamenjuje.

Polazeći od napred navedenih odredaba Zakona, uslovi za otkaz ugovora o radu zasnovanog na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog nastupaju tek povratkom odsutnog zaposlenog na rad. Ako poslodavac zaposlenoj koja je po ovom osnovu zasnovala radni odnos na određeno vreme otkazuje ugovor o radu pre povratka odsutne zaposlene, dužan je da navede osnov i razloge za davanje otkaza, saglasno članu 185. stav 1. Zakona. Takođe, poslodavac je dužan da uruči otkaz ugovora o radu u skladu sa odredbama člana 185. st. 2. do 4. Zakona.“

Mišljenje Ministarstva rada i socijalne politike br. 011-00-86/2012-02 od 13.02.2012. godine

 

Servis računara online zakazivanje