Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja

Uslovi za korišćenje prava na porodičnu penziju deteta koje je na školovanju u visokškolskom stepenu obrazovanja   „Prema odredbi člana 31. stav 1. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, […]

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim

Prijavljivanje na obavezno socijalno osiguranje kada se zaključi aneks ili novi ugovor sa istim zaposlenim „U članu 37. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) propisani su slučajevi kada može da se zaključi ugovor o radu na određeno vreme, kao i njegovo trajanje. Prema stavu 4. navedenog […]

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog

Ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova ne može da se zaključi sa licem koje nema status nezaposlenog „U skladu sa članom 197. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009 i 32/2013 – dalje: Zakon) poslodavac može za obavljanje poslova koji su po svojoj prirodi takvi da ne traju duže od 120 […]

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze

Rok zastarelosti svih novčanih potraživanja iz radnog odnosa iznosi tri godine od dana nastanka obaveze Iz obrazloženja: „Odredbama člana 123. Zakona o radu (koji je važio u vreme kada su tužioci tražili isplatu zarada) bilo je propisano da sva novčana potraživanja iz radnog odnosa zastarevaju u roku od tri godine od dana nastanka obaveze. Prvostepeni sud […]

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca

Ako krivicom poslodavca zaposleni ne koristi godišnji odmor, ima pravo na naknadu štete u visini prosečne zarade u prethodna tri meseca „U članu 68. stav 4. Zakona o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005 i 54/2009 – dalje: Zakon) propisano je da zaposleni ne može da se odrekne prava na godišnji odmor, niti mu […]

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi   Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji utvrdio potraživanje na ime minimalnih zarada u situaciji kada iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da efektivnog rada nije bilo, a da shodno važećem Zakonu o […]

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi

Visina naknade štete zaposlenog kome poslodavac nije omogućio da radi Iz obrazloženja: „Žalbeni navodi tuženog kojima se ukazuje da je prvostepeni sud pogrešno primenio materijalno pravo kada je tužilji utvrdio potraživanje na ime minimalnih zarada u situaciji kada iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da efektivnog rada nije bilo, a da shodno važećem Zakonu o radu […]

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju „Odredbama člana 218. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, […]

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju   „Odredbama člana 218. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. […]

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom

Pravilnik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri korišćenju opreme za rad sa ekranom Sl.glasnik RS br. 106/2009, 93/2013   I. Osnovne odredbe Član 1 Ovim pravilnikom propisuju se minimalni zahtevi koje je poslodavac dužan da ispuni u obezbeđivanju primene preventivnih mera pri korišćenju opreme za rad sa ekranom. Član 2 Ovaj pravilnik […]