Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju

Nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju

„Odredbama člana 218. stav 2. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/2003, 64/2004 – odluka USRS, 84/2004 – dr. zakon, 85/2005, 101/2005 – dr. zakon, 63/2006 – odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013 i 108/2013), utvrđeno je da korisnici prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja koji su ta prava ostvarili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju, do dana stupanja na snagu ovog zakona, a koja nisu utvrđena ovim zakonom, koriste ih pod uslovima, u obimu i na način utvrđen ovim zakonom. Kako odredbama važećeg Zakona, nisu predviđena prava po osnovu II i III kategorije invalidnosti i preostale radne sposobnosti, zatečeni korisnici ovih prava i dalje ostvaruju ta prava u skladu sa zakonom.

U pogledu statusa nezaposlenih invalida rada članom 223. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, predviđeno je da se korisniku prava na privremenu naknadu po osnovu II i III kategorije invalidnosti, odnosno preostale radne sposobnosti koji nije zaposlen, a koji je istu koristio kod nadležnog fonda na dan stupanja na snagu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno 10. aprila 2003. godine i koji je prema tome zatečeni korisnik navedenog prava na privremenu naknadu, ta privremena naknada prevodi u vid invalidske penzije u iznosu od 50% invalidske penzije. Ukoliko je iznos od 50% invalidske penzije manji od iznosa privremene naknade, korisnik prava zadržava iznos koji je primao po osnovu privremene naknade, sve dok se usklađivanjem 50% invalidske penzije, ne izjednači sa zatečenim iznosom privremene naknade.

Odredbom člana 225. Zakona, utvrđeno je da korisniku prava po osnovu II i III kategorije invalidnosti, preostale radne sposobnosti, koji je to pravo ostvario do dana stupanja na snagu ovog zakona, a kome svojstvo osiguranika prestane nezavisno od njegove volje, određuje se pravo na 50% invalidske penzije, po proteku vremena za koje mu pripada pravo na novčanu naknadu u skladu sa propisima o zapošljavanju. U ovom slučaju radi se o osiguranicima -invalidima rada, kojima je posle 10. aprila 2003. godine prestalo osiguranje, odnosno radni odnos. Ova kategorija invalida rada ostvaruje pravo na 50% invalidske penzije pod uslovom da im je osiguranje prestalo nezavisno od njihove volje i posle proteka vremena za koje pripada novčana naknada za slučaj nezaposlenosti kod Nacionalne službe za zapošljavanje.

Članom 227. Zakona, utvrđeno je da pravo na ovaj vid invalidske penzije iz čl. 223. i 225. Zakona, prestaje danom ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju, u skladu sa ovim zakonom.

Prema tome, nezaposlenim invalidima rada određuje se pravo na 50% invalidske penzije, određene u skladu sa Zakonom i to pravo ostvaruju do ispunjenja uslova za sticanje prava na starosnu penziju, odnosno invalidsku penziju.

To znači da nezaposleni invalidi rada ne ostvaruju invalidsku penziju, već iznos od 50% invalidske penzije, s tim da ispunjenjem uslova za starosnu ili invalidsku penziju (koja podrazumeva potpuni i trajni gubitak radne sposobnosti za obavljanje bilo kog posla), ovim osiguranicima određuje se pravo na starosnu ili invalidsku penziju u iznosu, koji se utvrđuje u skladu sa zakonom, na osnovu dužine staža i visine zarade. Naime, članom 63. Zakona propisano, da se prilikom obračuna visine penzije, odnosno pri određivanju godišnjeg ličnog koeficijenta uzimaju zarade, naknade zarade, odnosno osnovice osiguranja, kao i ugovorene naknade koje su služile za obračunavanje i plaćanje doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje, na koje je plaćen doprinos i koje su utvrđene u matičnoj evidenciji Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Prema odredbama čl. 84. i 92. ranije važećeg Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 27/92, 82/92, 53/93, 67/93, 48/94, 28/95 i 12/96), bio je regulisan način isplate novčane naknade zbog rada sa skraćenim radnim vremenom(II kategorija invalidnosti) i novčane naknade zbog rada na drugom odgovarajućem poslu (III kategorija invalidnosti). Navedenim odredbama bilo je propisano da novčanu naknadu zaposlenim invalidima rada isplaćuje poslodavac prilikom isplate zarade, s tim što Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje, poslodavcu nadoknađuje iznos sredstava nastao isplatom naknade, nakon dostavljanja urednog zahteva za refundaciju isplaćenih sredstava.

Shodno navedenom Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje ne vrši neposredu isplatu novčane naknade invalidima rada već refundira troškove poslodavcima, koji su izvršili isplatu novčane naknade zaposlenim invalidima rada, istovremeno sa isplatom zarade.

Pošto ovo ministarstvo po zakonu nije nadležno da rešava u upravnom postupku o pravima osiguranika i korisnika prava, niti da vrši obračun i isplatu penzija i novčanih naknada invalidima rada, Vašu predstavku smo dostavili na nadležnost Direkciji Republičkog Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, sa zahtevom da u što kraćem roku razmotre iznete navode, preduzmu mere iz svoje nadležnosti i da Vas o tome neposredno obaveste, kao i ovo ministarstvo.“

Mišljenje Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja br. 181-00-4/2014-07 od 20.05.2014. godine